ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 3,077 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6027010041 อภิญญา รัตนประดิษฐ 15/07/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0808638642 0808638642
2 6027010040 อนัญญา หลีเหม 04/03/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0808628516 0808628516
3 6027010039 หทัยชนก ตินรัตน์ 21/05/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0950171742 0950171742
4 6027010037 สุธิดา ชูสิงห์ 24/12/2543 การโรงแรม การโรงแรม 0896582008 0896582008
5 6027010036 สโรชา ศรีสำราญ 29/04/2543 การโรงแรม การโรงแรม 0936427484 0936427484
6 6027010035 สิรินทรา ดำเดิม 08/07/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0630612015 0630612015
7 6027010034 ศิรภัสสร ไชยรัตน์ 16/09/2541 การโรงแรม การโรงแรม 0931493318 0931493318
8 6027010033 วิลาสินี ทุ่งกอ 17/06/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0913289427 0913289427
9 6027010032 วลัยกร ชิตจันทร์ 03/03/2544 การโรงแรม การโรงแรม - -
10 6027010031 ลัดดาวัลย์ เพชรสุทธิ์ 16/01/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0624855373 0624855373
11 6027010030 รัตนาภรณ์ หมาดเส็น 25/06/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0629683907 0629683907
12 6027010029 รัตติกาล หลักรอด 07/09/2543 การโรงแรม การโรงแรม 0894650532 0894650532
13 6027010028 มธุริน เกลี้ยงจิตร 12/01/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0936509653 -
14 6027010027 มณีกานต์ สุโสะ 13/01/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0982506367 0982506367
15 6027010026 ภัสกร โพชสาลี 05/02/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0881780829 -
16 6027010025 พรวดี สานิ่ง 08/03/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0963836730 0963836730
17 6027010024 พรนภัส หลงละเลิง 15/10/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0888245078 0888245078
18 6027010023 พนิตา พิทักษ์นิระพันธ์ 07/09/2544 การโรงแรม การโรงแรม - -
19 6027010022 ปัญธิดา จันทรักษ์ 02/11/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0650676403 0650676403
20 6027010021 ปวีณ์ธิดา เจริญสุข 26/02/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0629781085 0629781085
21 6027010020 ปวันรัตน์ แก้วคง 25/03/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0878920273 0878920273
22 6027010019 ปนัดดา นวลศรี 27/02/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0862965394 0862965394
23 6027010018 นลินนิภา จูสิงห์ 30/12/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0807134459 0807134459
24 6027010017 นภาพรรณ ทะเลลึก 02/05/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0936072977 0936072977
25 6027010016 ธนพร สุวรรณวัฒน์ 14/05/2544 การโรงแรม การโรงแรม 096-2345926 096-2345926
26 6027010015 ธนพร สุขสวัสดิ์ 15/07/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0919845741 0919845741
27 6027010014 ทักษิณา จิตรหลัง 12/03/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0639454051 0639454051
28 6027010013 ณัฐธยาน์ เพชรประเสริฐ 12/06/2543 การโรงแรม การโรงแรม 0625829098 0625829098
29 6027010012 ณัฏฐธิดา นาบิน 21/01/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0612622541 0612622541
30 6027010011 ฑุลิกา หนูแก้ว 25/11/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0612364507 0612364507
31 6027010010 ฐิตาพร หลังเจ๊ะนุ้ย 09/08/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0968928418 0968928418
32 6027010009 ชุติกาญจน์ เพทาย 20/04/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0841867596 0841867596
33 6027010008 ชนิตา จันทร์สุวรรณ 20/09/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0961834688 0961834688
34 6027010007 ชญานุตม์ ตะหริ 28/12/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0857819290 0857819290
35 6027010006 จุฑารัตน์ ปราบเขตต์ 09/07/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0835908507 -
36 6027010005 จิราพัชร ชูพันธ์ 06/11/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0803292653 0803292653
37 6027010004 จารุณี แท่นทอง 17/02/2545 การโรงแรม การโรงแรม 0844440910 0844440910
38 6027010002 กนกวรรณ นวนนุ่น 24/07/2544 การโรงแรม การโรงแรม 0932673087 0932673087
39 6027010001 กนกพร ต่างสี 10/12/2544 การโรงแรม การโรงแรม
40 6024040032 จริยา ชัณวิจิตต์ 27/10/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0822841916 0822841916
41 6024040031 นัทธพงศ์ นุ่นปาน 21/09/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
42 6024040030 ประวิตร ชัยวิเศษ 19/09/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 063814362 063814362
43 6024040029 อาริยา ขวัญชุม 14/07/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0980281007 0980281007
44 6024040028 อรอุมา กังแฮ 01/08/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ - -
45 6024040027 องค์ชนิตา ขวัญนิมิตร 06/10/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0945022325 0945022325
46 6024040026 สุรภา นิรันรัตน์ 13/04/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0846290676 0846290676
47 6024040025 สุณิสา แจ้งวัง 08/08/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0959939691 0959939691
48 6024040024 สริตา ควนวิไล 04/08/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 09-3616-4768 -
49 6024040023 วิศรุต ฟุ้งเฟื่อง 26/01/2545 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0936192200 0936192200
50 6024040022 รุ่งไพลิน สีเต้ง 24/10/2542 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0985063746 0985063746
51 6024040021 พิพัฒน์พล จินาอุ 19/02/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0831135639 0831135639
52 6024040020 พรหมพร นาคช่วย 19/11/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0937424528 0937424528
53 6024040019 ปรางขวัญ เทศนอก 03/12/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0872997558 0872997558
54 6024040018 ปรเมษฐ์ หมาดปินัง 21/11/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0629787364 0629787364
55 6024040017 บุญสิตา รักไทย 12/10/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0943208632 0943208632
56 6024040016 นุชนาฏ รักรู้ 25/08/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0955792687 0955792687
57 6024040015 ธีรภัทร ศรีสุด 11/08/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0835915810 0835915810
58 6024040014 ธรรมวัฒน์ ศรีหมอก 18/09/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0937786248 0937786248
59 6024040013 ธนาเทพ แก้วชู 27/12/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0848527172 0848527172
60 6024040012 ถุงทอง ศิริจริยานนท์ 29/09/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0899717365 0899717365
61 6024040011 ถุงเงิน ศิริจริยานนท์ 29/09/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0899717365 0899717365
62 6024040010 ณัฏฐธิดา พลวัฒน์ 01/02/2545 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0800855391 0800855391
63 6024040009 ชุติมา ชาวนา 25/11/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
64 6024040008 จิรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 01/09/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0878298376 0878298376
65 6024040007 เกวลิน ชูแก้ว 07/06/2545 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 08-7419-5268 08-7419-5268
66 6024040006 กุลสตรี จันสุข 12/03/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0849929938 0849929938
67 6024040005 กิตติยา พวงเพชร 11/04/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0872766184 0872766184
68 6024040004 กัลยา กลิ่นเพชร 25/06/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0811894143 0811894143
69 6024040003 กรกนก จันทร์วิรัช 10/07/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0846900998 0846900998
70 6024040002 กนกวรรณ เสี่ยงซ้วน 09/04/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 0987153814 0987153814
71 6024040001 กนกวรรณ สิทธิชัย 01/10/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 087278473 087278473
72 6022040045 รุ่งรวิน ทองย้อย 29/05/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - -
73 6022040044 กนกอร หนูนุ่ม 04/02/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0840639509 0840639509
74 6022040043 ไหมทอง สุขคำ 01/01/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0831729006 -
75 6022040042 อรรถพล ถนิมกาญจน์ 02/07/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0801475456 0801475456
76 6022040041 อภิชัย ไทยดำ 20/10/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0917250841 0917250841
77 6022040040 สุนิษา อาชาฤทธิ์ 05/07/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0900710931 0900710931
78 6022040039 สุธิดาพร พันธ์ศิริ 22/01/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0807127972 0807127972
79 6022040038 สุทธิวัตร ฤทธิเดช 04/11/2541 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0895267966 0895267966
80 6022040037 สุชานาถ นวลทอง 19/05/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0836384381 0836384381
81 6022040036 ศุภกิจ วงษ์สวรรค์ 05/10/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0817289638 0817289638
82 6022040035 ศุภกฤต ปริชาตินนท์ 26/04/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0900675849 -
83 6022040033 ศศิชา ชูทิพย์ 16/03/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0613793640 0613793640
84 6022040032 วิชิต จันทร์ทอง 08/08/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0806994398 0806994398
85 6022040031 วรรณวิษา เพชรขาว 23/12/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0937109139 0937109139
86 6022040030 วนิดา เพชรสุทธิ์ 24/03/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0898791923 0898791923
87 6022040029 วนิชา วงศ์นุรักษ์ 27/10/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0836476506 0836476506
88 6022040028 ลลิตา ทองวาง 16/08/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0883867459 -
89 6022040027 ฤทัยรัตน์ โพธิ์จันทร์ 06/10/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0879532990 0879532990
90 6022040026 มาลินี เด็นใจดี 13/06/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0937157588 -
91 6022040025 พิสุทธิ์วัชร์ สองรักษ์ 02/06/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0816667849 0816667849
92 6022040024 พิชิตชัย จันทร์สว่าง 21/12/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0635985391 -
93 6022040023 ปวีณา รักยืน 06/03/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0931865296 0931865296
94 6022040022 ปรีย เรือนแก้ว 19/08/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0937387822 0937387822
95 6022040021 ปริศณา แซ่อึ้ง 21/02/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0895170994 0895170994
96 6022040020 บุษญา ชัยเพชร์ 27/06/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0837138928 0837138928
97 6022040019 นิชาภัทร หนูเริก 12/01/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0874172275 0874172275
98 6022040018 ธีริศรา สมาธิ 18/08/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0620846995 0620846995
99 6022040017 ธีรโชติ รอดเข็ม 22/01/2545 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0634898665 0634898665
100 6022040016 ทิวาทิพย์ พราหมเภทย์ 05/12/2544 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0835956866 0835956866

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat