ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพรข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 984 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6032010036 สมฤดี แต้มเฒ่า 10/9/2541 การบัญชี การบัญชี 612191417 612191417
2 6032010035 วารีมะ ไกรทอง 18/6/2538 การบัญชี การบัญชี 881304956 881304956
3 6032010034 มลฤทัย สงสุวรรณ 16/10/2541 การบัญชี การบัญชี 848981438 848981438
4 6032010033 มนตระการย์ ศรีสัจจัง 19/4/2540 การบัญชี การบัญชี 899707253 899707253
5 6032010031 พรพิมล ทองรอด 6/5/2541 การบัญชี การบัญชี 964318581 964318581
6 6032010032 ภัทชรีย์ หลู่หล่ำ 28/9/2541 การบัญชี การบัญชี 971159288 971159288
7 6032010030 ปิยนุช ยุนุ้ย 1/10/2541 การบัญชี การบัญชี 647375280 647375280
8 6032010029 นุชนารถ แก้วหนู 9/1/2541 การบัญชี การบัญชี 980289714 980289714
9 6032010028 ธัญดา ธีรดาชูวงศ์ 9/12/2538 การบัญชี การบัญชี
10 6032010026 ชนิกานต์ สารารักษณ์ 17/4/2541 การบัญชี การบัญชี 980455434 980455434
11 6032010027 ธัญญารัตน์ จันทร์ทอง 1/6/2541 การบัญชี การบัญชี 862718827 862718827
12 6032010025 จีรพงษ์ เอ้งฉ้วน 7/2/2541 การบัญชี การบัญชี 862893914 862893914
13 6032010024 กัลย์สุดา ดอกรัก 16/9/2541 การบัญชี การบัญชี 939457807 939457807
14 6032010023 ปรารถนา ประจบจันทร์ 1/6/2539 การบัญชี การบัญชี 642542305 642542305
15 6032010021 อมรรัตน์ ใจบุญ 10/4/2541 การบัญชี การบัญชี 630746163 630746163
16 6032010022 กนกวรรณ ชุมเชื้อ 27/2/2542 การบัญชี การบัญชี
17 6032010020 มลิวัลย์ มัธยันต์ 5/2/2541 การบัญชี การบัญชี 936636012 936636012
18 6032010018 เพ็ญนภา สมาธิ 1/9/2541 การบัญชี การบัญชี 869514764 869514764
19 6032010019 วัชราภรณ์ ทับช่วย 24/7/2541 การบัญชี การบัญชี 870805718 870805718
20 6032010017 ประภากร เถนว่อง 28/6/2541 การบัญชี การบัญชี 862680618 862680618
21 6032010015 นารถนรี ฤทธิเดช 11/9/2540 การบัญชี การบัญชี
22 6032010016 นุจรี เพ็งแก้ว 23/7/2541 การบัญชี การบัญชี 848395255 848395255
23 6032010014 นัตติยา พลรส 31/12/2541 การบัญชี การบัญชี
24 6032010012 โชติรส บัวรักษ์ 10/3/2541 การบัญชี การบัญชี
25 6032010013 ธีริศรา พูลผล 21/2/2541 การบัญชี การบัญชี 620515024 620515024
26 6032010011 ชลธิชา ชุมเชื้อ 31/5/2541 การบัญชี การบัญชี
27 6032010010 กิตติภักดิ์ คงพูล 29/12/2540 การบัญชี การบัญชี 968911655 968911655
28 6032010009 กัญญารัตน์ โต๊ะสะเหล็ม 1/5/2541 การบัญชี การบัญชี 937737996 937737996
29 6032010008 อรอรงค์ สันขาว 8/7/2541 การบัญชี การบัญชี 835518152 835518152
30 6032010007 เสาวลี ศรีพล 20/6/2541 การบัญชี การบัญชี 987016835 987016835
31 6032010005 พรทิวา หมานมิเหละ 27/10/2539 การบัญชี การบัญชี 806487364 806487364
32 6032010006 มัชฌิมา เจริญสุข 18/5/2541 การบัญชี การบัญชี 869408684 869408684
33 6032010004 ณัฎฐาภรณ์ แท่นทอง 26/8/2541 การบัญชี การบัญชี 872688139 872688139
34 6032010003 ชลิตา ชิตชลธาร 31/8/2545 การบัญชี การบัญชี 815380031 815380031
35 6032010001 พรชิตา ทองฤทธิ์ 27/8/2541 การบัญชี การบัญชี 805254396
36 6032010002 จุฑามาศ ดำคงเพชร 7/1/2541 การบัญชี การบัญชี
37 6031040011 อริญชย์ ว่องเกษฎา 21/9/2537 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 897299943 897299943
38 6031040009 วิทวัส คำรณ 18/1/2542 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 936647052 936647052
39 6031040010 อภิวัฒน์ จันทร์พุ่ม 20/8/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 995463130 995463130
40 6031040007 พงษ์พัฒน์ เมฆฉาย 2/9/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
41 6031040008 รัฐิวุฒิ แก้วยัง 9/9/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 859602917 859602917
42 6031040006 ธีรภัทร ชูแสง 8/10/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 966090530 966090530
43 6031040004 ธนชัย ชนะไพรินทร์ 1/9/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 964356676 964356676
44 6031040005 ธวัชชัย จิตบุญ 20/10/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 983215872
45 6031040003 ชาญณัฐ ทองชั้น 23/8/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 899081670 899081670
46 6031040002 ชลิต ศรีคง 15/9/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 823310176 823310176
47 6031040001 จริยะ ปลอดแก้ว 27/1/2541 ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 980619042 980619042
48 6031030002 ภาณุวัฒน์ สิทธิเม่ง 27/5/2542 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ - -
49 6031030003 วรเชษฐ์ แก้วพานทอง 11/2/2542 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ - -
50 6031030001 พิชญุตม์ ไกรเทพ 10/10/2540 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ 900715998 900715998
51 6031010074 พลวัฒน์ พูฒจอก 1/10/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 830778131 830778131
52 6031010073 วัชรากร ชื่นมาก 4/10/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
53 6031010072 ศุภกฤต เอียดชะตา 5/12/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 897251161 897251161
54 6031010070 สุทธิราช อ่อนสนิท 24/7/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 894385273 894385273
55 6031010071 ปรเมศวร์ รองเดช 14/8/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 960249408 960249408
56 6031010069 ธนากร เพชรหวล 14/7/2539 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 836342505 836342505
57 6031010068 ทศพร เพชรฤทธิ์ 5/10/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 970379462 970379462
58 6031010067 เจษฎาภรณ์ มีศรี 13/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
59 6031010065 ธีระพงษ์ อั้นทอง 14/1/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 872847396
60 6031010066 สุทธิภัทร คลังทรัพย์ 10/11/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 848425950 848425950
61 6031010064 สหรัฐ อั้นซ้าย 23/1/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 612057507 612057507
62 6031010063 ชนาภณ เพชรสุทธิ์ 2/1/2537 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 881823387
63 6031010062 ยุทธพงศ์ ขวัญดำ 17/10/2538 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 847515545 847515545
64 6031010061 เอกพล อั้นทอง 24/2/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 828376862 828376862
65 6031010060 อดิศร สามพรหม 26/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 993185987 993185987
66 6031010059 สหรัฐ ไมเรกัน 14/12/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
67 6031010058 วีรากร จีนประชา 30/9/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 824110235 824110235
68 6031010056 เจนคณิต คงยืน 17/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 629693933 629693933
69 6031010057 ดาวุด มาจุริน 19/7/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 872675074 872675074
70 6031010055 อนุสรณ์ ทองรอด 10/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 873880262 873880262
71 6031010054 สุวัน หนูแก้ว 25/10/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 945926024 945926024
72 6031010053 สุทธิศักดิ์ สารสิทธิ์ 9/11/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 869510810 869510810
73 6031010052 วิชญ์พล แต้มประสิทธิ์ 19/5/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 980794788 980794788
74 6031010051 วัชรพงษ์ รักยิ่ง 17/7/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 639979587 639979587
75 6031010049 มานพ ขันจ่าง 20/4/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 806481489 806481489
76 6031010050 รติพงษ์ ชายภักดิ์ 3/5/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 847442554 847442554
77 6031010048 ภานุเดช โต๊ะหัส 5/4/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 937726028 937726028
78 6031010047 พีระพงศ์ แกล้วทนงค์ 16/4/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 956728921 956728921
79 6031010046 ผดุงเกียรติ โดะโอย 23/5/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 943775987 943775987
80 6031010044 ธีรพงค์ ยิ่งขจร 9/10/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 899093767 899093767
81 6031010045 ปิยะ ขาวมัน 23/10/2538 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 848414984 848414984
82 6031010043 ยศกร ไชยรัตน์ 26/4/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
83 6031010042 ณัฐวุฒิ แม่น้ำ 14/9/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 986508019 986508019
84 6031010041 ณัฐพล เกิดวะษา 25/11/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 816065417 816065417
85 6031010040 โชติทิพย์ บุญชัย 10/1/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 810879671 810879671
86 6031010038 ชยันต์ คงดำ 26/1/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 808652301 808652301
87 6031010039 ไชยยา ชุมผล 28/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
88 6031010037 ชนะ ชัยเพชร์ 18/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 622217767 622217767
89 6031010036 เจตน์สฤษฎิ์ ศรีสัจจัง 25/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 936107709 936107709
90 6031010035 สนธยา จันทร์สุด 22/9/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 896813719 896813719
91 6031010034 รณกร สามศรี 21/9/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 897296634 897296634
92 6031010033 พงษ์พัฒน์ แต้มประสิทธิ์ 17/10/2537 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 916400624 916400624
93 6031010032 ถิรวัฒน์ ทองพิทักษ์ 16/9/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 937758121 937758121
94 6031010031 ตวัน สีสว่าง 10/10/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 937082118 937082118
95 6031010030 ฉัตรชัย ไทรงาม 5/5/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 818520390 818520390
96 6031010029 จิรวัฒน์ ทองจุ้น 9/8/2538 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 815392422 815392422
97 6031010027 อิทธิเดช ทองหลิ้ม 11/3/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 843072158 843072158
98 6031010028 จตุพงศ์ พิพัฒน์ 26/8/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 874718013 874718013
99 6031010026 อนิวัตติ์ จันทร์ทอง 23/11/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 878989879 878989879
100 6031010025 อดิรุจ สงนวน 17/7/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 631031 631031

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat