ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 1,673 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5924060107 พีรพัฒน์ รัตนพักตร์ 6/1/2543 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 878904436
2 5922040084 ดนุนัย เนื่องแก้ว 2/5/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 882086678 882086678
3 5922030040 นัฐพล นาวีการ 6/8/2542 การเลขานุการ การเลขานุการ 76210122 76210122
4 5224020150 ชลลพรรษ ปัญโญ 26/7/2536 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 876222611 817476078
5 5923020032 คุณัญญา ไข่มุกข์ 23/3/2544 การออกแบบ การออกแบบ 898677007
6 5923020009 ณัฐพงศ์ สุวรรณโชติ 27/2/2543 การออกแบบ การออกแบบ 840594948
7 5927020130 สิทธิศักดิ์ สงวนศักดิ์ 23/8/2543 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 929950639
8 5922040052 อังคณา สังข์คร 6/6/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 805381952
9 5924040057 ปริญญา เครือสมบัติ 2/10/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
10 5924040176 อาทิตย์ บุญศรี 29/8/2542 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 991430789
11 5924010012 ธัญวุติ วงศ์เอี่ยม 5/6/2542 แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น 836376107 836376107
12 5937010057 ปริญญา หวังหล้า 16/4/2541 การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 897289929
13 5924040071 ธันวา นุ้ยสกุล 5/12/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
14 5924060104 บังอร ริโยธา 12/11/2544 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 822717339 822717339
15 5947010459 ธนพล แก้วสังข์ 28/12/2537 การโรงแรม การโรงแรม 085-0780022 086-2919283
16 5927020144 ธนัญญา คลังสมบัติ 16/8/2543 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 819560414 818560414
17 5923020024 เสาวลักษณ์ เกิดปากพนัง 28/5/2542 การออกแบบ การออกแบบ 857814811
18 5932010039 วิทวัส โชคเกื้อ 13/9/2540 การบัญชี การบัญชี 818919395 818919395
19 5823080013 ปริตต์ ดิลกมกรพงศ์ 9/6/2542 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 839537220 835937552
20 5924040069 ชนายุทธ อุดมสิน 1/5/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
21 5932020006 นวรัตน์ บุณยทรัพย์สกุล 28/7/2540 การตลาด การตลาด 881696117 881696117
22 5937010074 ธนาตย์ บุณยบวรวิวัฒน์ 29/6/2540 การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 819796958
23 5922020004 มาลินี สุทธิประภา 22/3/2544 การตลาด การตลาด
24 5922020015 นภัสสร เชื้อฉลาด 5/6/2543 การตลาด การตลาด 897155623 897155623
25 5927010100 วิทวัส สำราญ 16/8/2543 การโรงแรม การโรงแรม
26 5927010187 สุดารัตน์ ชมสุวรรณ 12/12/2543 การโรงแรม การโรงแรม 936580882 936680882
27 5827010032 กิตติธัช รัฒยา 7/8/2541 การโรงแรม การโรงแรม 088-8253380 088-8253380
28 5827010067 กิตติภัท เส้นทอง 6/3/2542 การโรงแรม การโรงแรม
29 5824040122 จัสมิน ทองฉาย 9/1/2542 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 950756731 950756731
30 5934040029 กิตติมา รักษาวงศ์ 17/9/2540 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 869548464 869518464
31 5822020054 อัญชิสา สกุลวงศ์สุจริต 10/7/2540 การตลาด การตลาด
32 5934040028 สมชาย อินทร์ประสิทธิ์ 3/5/2538 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 869518464 869518464
33 5927010053 อักษรศรี สุดโต 22/8/2543 การโรงแรม การโรงแรม
34 5727020087 ติณณา ชัยภิบาล 9/10/2541 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 991816953 991816953
35 5933080017 ดุสิตา จิตต์ดี 31/10/2540 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
36 5822040147 วรรณรัตน์ คหาปนะ 18/1/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-5693974 081-5693974
37 5822030013 รัญชิดา ภูมิสุทธาผล 30/3/2542 การเลขานุการ การเลขานุการ 093-7501174 937501174
38 5924060079 พรรณวษา วงศ์จันทร์ 14/3/2544 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 895939812 896483204
39 5722010199 สุนิดา ศรีนะคร 16/3/2542 การบัญชี การบัญชี 092-0764507 092-0764507
40 5937020042 จรัญญา พงษ์มาก 19/8/2540 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 828125402
41 5927020039 ยุพารัตน์ ขาวผ่อง 4/2/2542 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 987217872
42 5924060057 ญาโณทัย เกษมโภค 8/10/2543 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 896464846
43 5924010023 อารีญา จำปาทอง 26/10/2543 แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น 966355926 966355926
44 5924010005 อังกูร ไหมหมาด 16/3/2543 แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
45 5924040183 อนุชา สุมามาลย์ 1/02/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
46 5927010145 ธัญพร หนูเจริญ 25/12/2543 การโรงแรม การโรงแรม
47 5824060049 ศุภลักษณ์ ไกรเลิศ 24/9/2542 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 093-7108705 093-7108705
48 5927010176 ปัญญาพร ชูเมือง 28/9/2542 การโรงแรม การโรงแรม 833707602 833707602
49 5933080004 ภาสกร ยมนา 26/2/2541 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
50 5847010444 จิราภรณ์ สังข์สูงเนิน 5/3/2532 การโรงแรม การโรงแรม 088-1838364 088-1838364
51 5827010157 อมฤต กิจผ่องแผ้ว 17/5/2541 การโรงแรม การโรงแรม 987093911 98703911
52 5847010442 มณเฑียร บุญดำ 17/7/2519 การโรงแรม การโรงแรม 085-8920341 085-8920341
53 5934040030 โสรยา ตันเก 7/3/2541 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 966031962 936031962
54 5934040058 อภิสิทธิ์ แก้วไพฑูรย์ 28/10/2540 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 848453616 848453616
55 5933080018 เจนจิรา รอบรู้ 9/7/2540 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
56 5933080016 พิชญาภัค นิลใบ 24/4/2541 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
57 5933080008 ฤทธิพร ทวีสมาน 28/8/2540 คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
58 5932160013 ประกายแก้ว แก้วคล้ำ 4/5/2539 การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน 828197268 828197268
59 5932020020 จุฬาลักษณ์ บุตรวงค์ 4/8/2540 การตลาด การตลาด 887389284 887389284
60 5932010058 สุภาวิดา มะเส็น 5/7/2540 การบัญชี การบัญชี 937401397 934703137
61 5927020168 ไพลิน ชุมแก่น 13/2/2544 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 805270195 805270195
62 5927020152 จณิสตา เสี้ยมสอน 25/1/2543 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 899701535
63 5927020120 ตรีวิภา สิทธิเดช 6/5/2542 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 957790450
64 5927010186 สุกัญญา สร้างเมือง 19/1/2543 การโรงแรม การโรงแรม 806494146 806494146
65 5927010205 วิปัศญา นวลบุตร 14/3/2544 การโรงแรม การโรงแรม 824224363 824224363
66 5927010167 ทิวานนท์ พรหมจรรย์ 9/7/2543 การโรงแรม การโรงแรม
67 5927010159 พลอยมณี โคจีจุล 2/7/2543 การโรงแรม การโรงแรม
68 5924060101 สุภาวดี หลีช่วย 13/2/2543 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 987023126 892882802
69 5924060106 สุเสาร์ ชัยทวีปพร 6/11/2542 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 897264864 897264864
70 5924060091 บุญญพัฒน์ ชุ่มนุ่ม 8/12/2543 คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 949860109 949860104
71 5924060078 ภาณุเดช ปัญญาไว 13/10/2543 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 824237325 824237325
72 5924060084 ปิยะวรรณ พิริยะพฤทธิ์ 21/3/2543 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม
73 5924040126 ผุสชา วงศ์วานิช 17/2/2544 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 937173795
74 5924040101 สุนิสา นพรัตน์ 28/10/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 892891651 892891651
75 5924040081 ฟาริดา อุ้ยสั้ว 9/7/2525 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
76 5924040042 ทฤฐิ แป้นด้วง 15/11/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 895909449
77 5924040050 อรพรรณ กาละนนท์ 16/2/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 950437803
78 5924010022 สุนิดา จันทร์นวล 24/9/2543 แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น 857943639 857943639
79 5924040041 ภูริทัศน์ ใจกระจ่าง 3/2/2543 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 817973503
80 5922040015 ศศิธร จรารัตน์ 4/12/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 980487380 980487380
81 5922040086 ภูดิท ทรงสวัสดิ์ 23/5/2543 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 824130395 824130395
82 5922010098 สินีนาฎ แข็งฤทธิ์ 29/11/2543 การบัญชี การบัญชี 806966567 806966567
83 5724060037 ธัญธร ใยเมือง 31/5/2541 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 950946718 950946718
84 5922010037 สุธินันท์ จันทร์หอม 16/6/2543 การบัญชี การบัญชี 084-4581122 084-4581122
85 5832160034 กิ่งกมล คงเหลือ 25/1/2527 การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
86 5724060016 บุษกร แสงสุวรรณ์ 14/2/2542 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 980312814 980312814
87 5827010117 รัฐศักดิ์ จันทร์หอม 7/3/2543 การโรงแรม การโรงแรม 093-6490626 093-6490626
88 5322010112 พนิดา รถภักดิ์ 11/10/2537 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76206281 815970689
89 5824040113 เณริศา เพชรชำลิ 28/12/2542 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 831820974
90 6049010423 วริญาพร เพ็งแก้ว 11/5/2540 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 099-3160669 099-3160669
91 6049010422 วรวุฒิ ไกรบำรุง 15/5/2540 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083-5939498 083-5939498
92 6049010421 อังคณา แก้วลิพอน 4/3/2540 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 080-5323954 080-5323954
93 6049010419 ศศิประภา แสงสิมมา 22/2/2539 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 086-9454349
94 6049010420 พสธร เกิดกลิ่นหอม 5/12/2538 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 089-7276609 089-7276609
95 6049010417 สุจิตรา สุวรรณสังข์ 10/7/2539 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 080-5377637 080-5377637
96 6049010418 ณัฐวุฒิ ศิริ 6/2/2540 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 089-2885818 089-2885818
97 6049010416 สัมฤทธิ์ พัฒน์ทอง 9/1/2540 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083-9688437 083-7688437
98 6049010415 ปรัชญา เวลาดี 30/1/2539 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 087-8952472 087-8952472
99 6049010413 ภาณุวัฒน์ ไชยโยธิน 15/5/2539 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 082-4207601 082-4207601
100 6049010414 พิทวัส ณ มณี 14/8/2539 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 088-8270867 088-8270867

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat