ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2,051 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5722040051 ฐนกร ศรีวิเศษ 13/2/2538 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-0607929 084-0607929
2 5722040041 ไพลิน ทุมรินทร์ 5/6/2541 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-7924197 084-7924197
3 5722040037 นันทนา ศรีจงใจ 17/3/2541 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 088-8651561 088-8651561
4 5722040014 อินทิรา บุญปาน 20/12/2541 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 5722020008 สุภาวดี รัตนะ 18/10/2540 การตลาด การตลาด 090-4923225 090-4923225
6 5721080003 ธงไชย พิทักษ์ปิยะวรรณ 21/8/2541 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 093-7233958 093-7233958
7 5721060023 ณัฐวุฒิ นามนวล 30/8/2538 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 089-8679555 089-8679555
8 5721060022 พิตตินันท์ หลิมสกุล 7/5/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 081-9567593 081-9567593
9 5721060020 อัครพล เรืองสาท 20/12/2538 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 090-1523052 090-1523052
10 5721060014 พลกฤษณ์ เพชรคง 9/6/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 090-4870469 090-4870469
11 5721060004 จิรครินทร์ โรมรินทร์ 20/10/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 088-7580959 088-7580959
12 5721060003 คุณานนท์ ทองศรี 20/2/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 808-8249056 808-8249056
13 5721050032 ภิญโญ กล้าศึก 1/6/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 087-2721723 087-2721723
14 5721050027 ผดุงธรรม เพ็งชัยสุจริต 15/8/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 080-5294143 080-5294143
15 5721050024 ปฐมพร ขำสม 7/10/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 081-8922454 081-8922454
16 5721050019 ธนพัฒน์ เรืองฤทฺธิ์ 10/8/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 081-2733710 081-2733710
17 5721050018 ธนกฤต ปั่นศิริ 12/6/2538 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 095-0167643 095-0167643
18 5721050016 ณัฐพล เนินพรหม 26/1/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 087-3823489 087-3823489
19 5721050015 ชัยพร ศิริเทศ 14/8/2542 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-9740858 086-9740858
20 5721050013 เจษฎา พรประยุทธ 10/3/2542 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-9421789 086-9421789
21 5721050012 จิรวิชญ์ เส้งแก้ว 27/8/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 086-6910613 086-6910613
22 5721050010 เกียรติศักดิ์ หงอสกุล 21/12/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 077-825429 077-825429
23 5721050007 กัมปนาท พัฒน์เดช 7/12/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 093-7902572 093-7902572
24 5721050005 วาสนา นิยมไทย 7/7/2537 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 081-5358960 081-5358960
25 5721050001 จิรารัตน์ ช่วยนวล 9/2/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 084-4596493 084-4596493
26 5721040030 อนันต์ ลูมิงค์ 23/2/2542 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-7872748 085-7872748
27 5721040025 วัชรพล ยวดยง 22/4/2542 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 080-7411073 080-7411073
28 5721040023 วทัญญู จันทร์กลั่น 3/2/2539 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 090-1627610 090-1627610
29 5721040022 มานะชัย ณ ระนอง 15/10/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083-1752537 083-1752537
30 5721040019 พงศกร โกฏิรักษ์ 3/3/2542 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-3899297 087-3899297
31 5721040017 ประพันธ์ บั่นยี่เฉ้ง 27/12/2537 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-8939155 087-8939155
32 5721040015 นันทวุฒิ เพชรเส้ง 6/7/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 083-5903114 083-5903114
33 5721040013 ธิติวุฒิ เพ็ชร์แก้ว 9/12/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081-6094173 081-6094173
34 5721040010 ธนกฤต คงเดิม 26/2/2542 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 077-835091 077-835091
35 5721040006 ฐาปนันท์ แนมใส 12/8/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081-0790990 081-0790990
36 5721040002 ชนกันต์ อาษา 4/5/2542 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 080-1486460 080-1486460
37 5721020025 ภัทรวิทย์ รัตนพร 11/8/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 901784967
38 5721020021 อรุณ สมคิด 18/4/2542 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087-8929235 087-8929235
39 5721020013 ภาณุพงศ์ ม่วงเมือง 3/9/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 098-0535104 098-0535104
40 5721020011 ธนวิชญ์ เพชรวิสัย 23/8/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 083-2076900 083-2076900
41 5721020010 ธนชัย หอกประสิทธิ์ 6/4/2542 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 084-8499098 084-8499098
42 5721020005 ชินวัตร ประทุมมา 26/8/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 082-2883637 082-2883637
43 5721020004 ชยุตม์ ขัตทองล้วน 24/1/2542 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 084-3079758 084-3079758
44 5721020002 กิตติพงศ์ ขาวใหม่ 15/6/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 088-4469593 088-4469593
45 5721020001 กิตติชัย กีรติสุทธิพร 15/12/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 085-7860545 085-7860545
46 5721010072 ป้องปราบ นวลแก้ว 12/5/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 077-813216 077-813216
47 5721010068 อภิชาติ เศรษฐเสนา 19/11/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-2833237 082-2833237
48 5721010066 อนุวัฒน์ รอดศิริ 23/5/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-3856094 088-3856094
49 5721010065 อนุชา เส็งเจริญสุข 4/5/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-7917957 085-7917957
50 5721010064 สุรงค์ภูริช ไชยวงค์ 11/3/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-8932388 081-8932388
51 5721010062 สาธิต อินทปัตย์ 1/3/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-2691236 086-2691236
52 5721010059 รัฐศาสตร์ มุกดา 15/10/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-8432650 084-8432650
53 5721010054 ธนากร สะอาดโอษฐ์ 16/9/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-8953257 081-8953257
54 5721010050 กฤษฎา ไพเราะ 14/8/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-0822602 081-0822602
55 5721010049 ศราวุธ เพ็งวงษา 7/6/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-9346333 086-9346333
56 5721010029 พีรพล ภักดีประพันธ์ 8/8/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-6143850 093-6143850
57 5721010027 ปรัชญา ดาราวลี 17/4/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 077-822443 077-822443
58 5721010025 นิรุช เขาทอง 5/1/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-3869910 088-3869910
59 5721010023 นรภัทร พรประเสริฐ 1/2/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 077-825671 077-825671
60 5721010006 จักรพันธ์ พูนสุขโขภิบาล 16/3/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 808873981 808873981
61 5721010005 จักรพรรณ์ อุ่นอบ 1/12/2558 เครื่องกล ยานยนต์
62 5627010034 วิษณุ วีระสวัสดิ์ 22/5/2540 การโรงแรม การโรงแรม 089-7307020 089-7307020
63 5622040026 พรเทพ ตระบันพฤกษ์ 8/4/2540 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082-2760193 082-2760193
64 5622040018 อัญธิพร อยู่มา 6/7/2540 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083-1741354 083-1741354
65 5622040012 พุทธพร สายน้ำใส 27/8/2539 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-9688505 081-9688505
66 5622040007 ทัสนีม เจ๊ะสาน 22/7/2539 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089-8755922 089-8755922
67 5621080018 สุทธิชัย ฮาซันบิน 12/12/2539 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 087-9152282 087-9152282
68 5621060022 สุชล ดะรุณ 23/11/2539 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086-9467272 086-9467272
69 5621060014 ธีระ อักษรพาลี 7/1/2539 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
70 5621040040 เอกสยาม เภาวิเศษ 1/8/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-6241843 087-6241843
71 5621040028 สมภพ คำเพ็ง 27/12/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 089-8687061 089-8687061
72 5621040027 วรายุ พูลประดิษฐ์ 29/5/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 080-3260587 080-3260587
73 5621040025 วรรณประกร วงศ์ประเสริฐ 1/5/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 086-6681273 086-6681273
74 5621040018 ปิยะบุตร ธนบัตร 3/1/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 080-6957372 080-6957372
75 5621040017 นเรศร ถาวรหมื่น 6/8/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
76 5621040015 ธีระยุทธ บุญอิ่ม 24/2/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-6917570 085-6917570
77 5621040013 ธราธิป ชมแดง 3/4/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081-9403508 081-9403508
78 5621040009 ฐาปกรณ์ เกื้อสกุล 2/7/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-8957797 087-8957797
79 5621040006 ชญานิน ล้ำกิจเสรีชัย 12/10/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 081-6067047 081-6067047
80 5621040004 คนากร เพชรรักษ์ 11/3/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 091-6565538 091-6565538
81 5621020013 ภานุพงศ์ คงสิงห์ 17/10/2539 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 084-9635491 084-9635491
82 5621020006 วสันติชัย สิงห์วิชา 25/1/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 089-5931105 089-5931105
83 5531040011 ประเสริฐสุข สุพรรณ์ 2/9/2536 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 089-8753675 089-8753675
84 5721010056 ธารินทร์ แพไธสง 26/2/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-6427384 093-6427384
85 5721010052 ณรงค์ ยังหัตถี 2/9/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-5917005 089-5917005
86 5831050019 แทนกาย ศรีใส 25/6/2539 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
87 5831050018 อภิชัย เจริญโอสถ 17/1/2540 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
88 5831050014 บุลากร วิศวเมธี 10/4/2539 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
89 5831050011 สุภาพร กุมกาญจนะ 20/2/2540 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
90 5831050010 พรรณิภา จุลนวล 2/5/2540 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
91 5831010016 อมรเทพ มีแก้ว 16/3/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 090-4923651 090-4923651
92 5831010014 วรชาติ ชั่งใจ 2/4/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
93 5831010009 วุฒิชัย ศิริ 21/4/2537 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
94 5831010007 วิศรุต สมอ่อน 6/7/2539 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
95 5831010008 วีรภัทร สมอ่อน 6/7/2539 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
96 5831010004 ปฏิภาณ บำรุงสุนทร 4/12/2539 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
97 5831010001 ชนะ คงกระพันธ์ 10/5/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
98 5837010001 กาญจนาพร จิตรณรงค์ 19/12/2539 การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
99 5621040020 พิเชษฐ สาลี 25/7/2539 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 084-5558140 084-5558140
100 6022040072 จันทิมา สิงห์สุวรรณ 17/6/2541 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat