ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2,021 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5421010122 อนิรุจน์ กาหลง 30/09/2538 เครื่องกล ยานยนต์ 080-6915610 080-6915610
2 5421010136 ณัฐวุฒิ โบบทอง 30/03/2537 เครื่องกล ยานยนต์ 089-5896374 089-5896374
3 5422010084 สิรภพ ชื่นรี 09/05/2539 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-9795334 081-9795334
4 5427010002 พนิดา พูลสวัสดิ์ 15/11/2538 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม 080-6493107 080-6493107
5 5521010003 สรวุฒิ แขวงเมฆ 11/07/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 081-1877077 081-1877077
6 5521010009 กิตติศักดิ์ บุญช่วย 08/12/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 083-1820255 083-1820255
7 5521010011 สัญชัย เทพณรงค์ 07/08/2540 เครื่องกล ยานยนต์ 087-8838639 087-8838639
8 5521010093 ปริพล ทองยวญ 16/10/2537 เครื่องกล ยานยนต์ 089-82746415 089-82746415
9 5521010097 ภาณุเดช อุดม 26/05/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 083-69255908 083-69255908
10 5521010102 ชัยศิลป์ ทองสกุล 29/08/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 085-4747761 085-4747761
11 5521010103 ภัชพล เขตตรักษ์ 15/05/2540 เครื่องกล ยานยนต์ 089-7238586 089-7238586
12 5521010114 อานนท์ แก้วภักดี 18/05/2540 เครื่องกล ยานยนต์ 086-7203230 086-7203230
13 5521010130 อมรเทพ ชูสมบัติ 27/06/2538 เครื่องกล ยานยนต์ 090-1718667 090-1718667
14 5521020006 มนชิต ส่องแสง 26/09/2540 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 087-2978903 087-2978903
15 5521020011 ไตรรัตน์ ชูนาค 23/07/2539 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล - -
16 5522010001 สุกัญญา พุมรินทร์ 28/04/2540 พณิชยการ การบัญชี 085-7958891 085-7958891
17 5522010050 สมฤดี มลิการ 22/10/2540 พณิชยการ การบัญชี 080-8890039 080-8890039
18 5522010053 ณัฏฐิดา ชูเพ็ชร 13/12/2539 พณิชยการ การบัญชี 081-0805062 081-0805062
19 5522010118 นัทชรีย์ วงศ์แฝด 11/01/2540 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087-2699539 087-2699539
20 5522010133 อรนุช ถ้ำคู่ 08/09/2539 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 090-1745014 090-1745014
21 5522010146 บัณฑิต สิทธิศักดิ์ 09/04/2539 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-7189428 084-7189428
22 5522010154 เบญญาณี อินทคุ้ม 14/11/2539 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0822883966 0822883966
23 5522010165 จิดารัตน์ ผาดแผ้ว 30/01/2540 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082-2712292 082-2712292
24 5524020002 วิภวานี จิตพล 04/10/2538 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 084-4408466 084-4408466
25 5531010033 สมปราชญ์ สมุห์นวล 15/10/2536 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ - -
26 5539010006 อโณชา คาวิจิตร 28/09/2532 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 084-3049545 084-3049545
27 5621010034 ภานุมาส บุญฤทธิ์ 30/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-3892259 088-3892259
28 5621010105 วิสสุต แก้วเนียม 25/09/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-8646587 090-8646587
29 5621010116 อุทัย พละพงษ์ 23/11/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-9496630 086-9496630
30 5621010117 เกรียงไกร ไพศาลวรรณ 01/09/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-2829729 087-2829729
31 5621010123 สิทธิพงศ์ หลักเพชร 25/07/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0874665418 0874665418
32 5621020002 โสภณ รักชีพ 01/07/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087-8937502 087-8937502
33 5621020010 ณัฐปกรณ์ ส่งแสง 24/03/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 084-8477901 084-8477901
34 5621030002 วิวัฒน์ เพ็ชร์กุล 29/06/2540 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 090-8638949 090-8638949
35 5621030003 นันทวัฒน์ เทพส่ง 01/06/2540 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 080-8920408 080-8920408
36 5621030011 มนวัฒน์ ช่วยบำรุง 25/07/2539 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 083-0596682 083-0596682
37 5621040012 ภัทรพงศ์ สุขโหตุ 23/07/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 089-9715806 089-9715806
38 5621040014 อดิศัย ทองบุญ 14/01/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 085-6298460 085-6298460
39 5621040018 วันชัย จุปะมัดตัง 25/08/2537 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 082-2808641 082-2808641
40 5621040022 ถนอมวงศ์ บุญทอง 01/03/2541 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 087-2811182 087-2811182
41 5621040041 พรภวิษย์ ณนคร 02/04/2540 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง - -
42 5621050028 วัชชิระ บำรุงสักขา 16/04/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 088-3855919 088-3855919
43 5621050029 ณัฐวุฒิ ปั้นทอง 28/04/2537 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 088-4519785 088-4519785
44 5621060009 ธนวัฒน์ ชูราษฎร์ 04/08/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 086-2798891 086-2798891
45 5621060013 เกียรติศักดิ์ ถิ่นบางเตียว 27/01/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
46 5621060018 ดุษฎี โอสถ 18/03/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 089-5896720 089-5896720
47 5621060020 ปิยพงษ์ เทียนแพ 27/09/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 090-4853356 090-4853356
48 5621060024 นรินทร คนซื่อ 11/08/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 082-2736772 082-2736772
49 5622010039 สุภัสสรา หมั่นการ 28/01/2540 การบัญชี การบัญชี 087-2682766 087-2682766
50 5624040010 รจนา ทองโรจน์ 21/03/2541 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 090-4946468 090-4946468
51 5627010007 พัชรี วงค์แฝด 23/08/2540 การโรงแรม การโรงแรม 086-2695790 086-2695790
52 5627010012 รัชนก ปานพลอย 28/01/2540 การโรงแรม การโรงแรม 087-2788064 087-2788064
53 5627010020 ณัฐวดี ริมดุสิต 13/07/2540 การโรงแรม การโรงแรม - -
54 5631010015 นาวี สุรินทร์ 21/02/2538 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ - -
55 5631050038 สมเจต นกแก้ว 28/09/2527 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - -
56 5632040018 อภิเทพ ทองเจือ 08/07/2537 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก 080-0384489 080-0384489
57 5721010001 ทักษิณ รักพงษ์ 16/05/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-8470992 081-8470992
58 5721010002 สุทธิพงษ์ คงเมือง 22/03/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-8986878 084-8986878
59 5721010004 ธีรยุทธ ชุมชุ่ม 10/01/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-0391590 081-0391590
60 5721010005 ชนะชัย วงศ์ราช 18/04/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-4422535 085-4422535
61 5721010007 ธราเทพ รักพันธ์ 23/03/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8833817 087-8833817
62 5721010008 คมสัน แสงสุวรรณ 20/07/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-8724945 090-8724945
63 5721010009 สหัส เพ็ชราการ 09/01/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-6919710 085-6919710
64 5721010010 เฉลิมศักดิ์ ชูแก้ว 04/06/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-5921036 089-5921036
65 5721010011 ณัฐสิทธิ์ เต็งประยูร 07/10/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-292140 -
66 5721010012 อภิวุฒิ อาชยาทา 02/08/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-3825566 080-3825566
67 5721010013 นพดล การเร็ว 21/04/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-0697217 087-0697217
68 5721010016 ธรรมรัตน์ รัตนานันท์ 30/06/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8812277 087-8812277
69 5721010017 ศุภกฤต จินดาภรณ์ 01/04/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-5899441 089-5899441
70 5721010019 ศิวะคเนตร ไกรศรี 30/09/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-2735125 086-2735125
71 5721010022 ณัชพล โกยดุลย์ 16/11/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-2690589 087-2690589
72 5721010023 ศตวรรษ ตันสกุล 25/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-0894578 081-0894578
73 5721010024 นันทวัฒน์ ฤทธิเพ็ชร 07/05/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-8090163 089-8090163
74 5721010026 อดิศักดิ์ จันทโชติ 06/12/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-8755447 090-8755447
75 5721010028 นันธวุฒิ เพชรปานวงศ์ 28/03/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-2636102 086-2636102
76 5721010039 ชนาธิป แสงไสย 03/07/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0851611707 -
77 5721010040 ณัฐนันท์ กาญจนศิริ 12/06/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0904877988 0904877988
78 5721010041 ปณวัฒน์ ลิ่มสกุล 02/03/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0817886191 0817886191
79 5721010043 ชนวีร์ คงอุป 13/12/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 091-0065916 091-0065916
80 5721010044 จักรพงศ์ พลรงค์ 01/12/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8821120 087-8821120
81 5721010045 ภาณุ ตันไทย 28/01/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-8913720 080-8913720
82 5721010046 สุรพงษ์ รัตนะกุล 14/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8965980 087-8965980
83 5721010048 เกรียงไกร แจ้งจิตร 16/07/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-2771603 082-2771603
84 5721010050 วานิชนันท์ เด่นมาลัย 16/06/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 083-1042949 083-1042949
85 5721010051 รุจิเศรษฐ์ เดชฤาชา 16/12/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-6966384 080-6966384
86 5721010052 ณัฐชนน พูดงาม 04/09/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-0570567 084-0570567
87 5721010056 อนุชา สินพูล 16/01/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-8937122 081-8937122
88 5721010057 นันทวัฒน์ ชายเชื้อ 01/06/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-7794507 093-7794507
89 5721010058 กฤตนัย บุญชูวงศ์ 08/02/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-8525965 084-8525965
90 5721010059 ณัฐวานนท์ ชูพรหม 23/12/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-0896397 085-0896397
91 5721010061 ธัญพิสิษฐ์ กาละสังข์ 26/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-2772079 082-2772079
92 5721010066 นัทซี บ่อหนา 08/10/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-5643929 090-5643929
93 5721010067 ศราวุธ หนูสวัสดิ์ 08/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-0017714 -
94 5721010101 ชนะชัย คุ้มครอง 17/10/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8890641 087-8890641
95 5721010104 ณัฐพล ขันติวงษ์ 02/05/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-2734875 081-2734875
96 5721010106 เอกชัย คงยศ 29/04/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 093-6821514 093-6821514
97 5721010107 ปิยะพงษ์ ขาวสะอาด 12/04/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-9941532 084-9941532
98 5721010108 สังสิต เพชรขจี 08/05/2542 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089728856 089728856
99 5721010109 กิตติศักดิ์ นาคน้อย 20/07/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
100 5721010111 อธิวัฒน์ ผลเกิด 02/03/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-8262934 088-8262934

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat