ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสิชลข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2,132 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5221010052 เทอดเกียรติ บุญทอง 10/06/2536 เครื่องกล ยานยนต์ 076-256188 081-0774939
2 5321041085 ณัฐพล ธรรมวัฒน์ 05/10/2536 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
3 5421010085 สุภกิจ พรหมชัย 05/01/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 076-325256 076-325256
4 5421030017 นฤทธิ์ มานะบุตร 08/08/2538 โลหะการ เชื่อมโลหะ 083-6409835 089-6495997
5 5421041009 ดนุวัฒน์ หนูเชต 03/12/2538 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 076341758 076341758
6 5421041123 วายุ ยนยุบล 18/05/2538 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0858368652 0858368652
7 5421061085 สุภาภรณ์ สุขสงวน 12/11/2538 การก่อสร้าง ก่อสร้าง 0837840595
8 5421170002 ไกรเพ็ชร ชัยแสนสุข 18/08/2538 การต่อเรือ ซ่อมบำรุงเรือ 081-8932743 081-8932743
9 5431041031 สกุล สร้อยทอง 08/04/2536 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 086-2701666 086-2701666
10 5521010017 พีรวัช สุขทอง 10/11/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 086-6870925 081-3262421
11 5521010053 ธนวันต์ สิทธิชัย 31/12/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 089-6470783 086-9547090
12 5521010058 ปรีชา ทองวิจิตร 22/02/2540 เครื่องกล ยานยนต์ 089-8676242 089-8676242
13 5521010065 รัตตัญญู สุขะเจริญศิริ 29/07/2538 เครื่องกล ยานยนต์ 089-6500940 083-5030213
14 5521010084 ทิฐิ ตรีเดช 01/11/2539 เครื่องกล ยานยนต์ 083-3923939
15 5521020003 กิตติพงศ์ อ่อนศรี 08/06/2539 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 086-2805949 084-9938638
16 5521020025 ภานุรัตน์ ราชพิทักษ์ 05/05/2539 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 080-7182704 084-0626212
17 5521020033 กฤษดา เกตแก้ว 20/10/2539 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 089-8476203 084-7443659
18 5521020080 เอกรินทร์ กลับกลั่น 11/07/2539 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 090-4879612 089-6465867
19 5521030009 ชีม่า การะเกษ 05/04/2539 โลหะการ เชื่อมโลหะ 083-1767220 076-353106
20 5521030032 อดิศร ตันติธาคร 02/07/2539 โลหะการ เชื่อมโลหะ 083-6321828 081-7887085
21 5521030033 อนุวัฒน์ นับทอง 28/05/2539 โลหะการ เชื่อมโลหะ 086-5686223 089-7271816
22 5521030063 กฤษฎา มะมา 07/07/2538 โลหะการ เชื่อมโลหะ 084-8983734 082-2720408
23 5521030066 อภิเศก ชุมเปีย 27/09/2539 โลหะการ เชื่อมโลหะ 089-9095325 090-4949465
24 5521041005 ชานนท์ แหลมหลัก 19/03/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0869510312 0869510312
25 5521041013 ปฐมพงศ์ น้ำน้อย 07/10/2539 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0892909713 076323438
26 5521041033 จิณนภัส ศรีเมือง 28/03/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0816079839 0816079839
27 5521041038 อภิวิทย์ เรือนเพ็ชร 04/03/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0900657597 0900657597
28 5521041064 มนชิต เวดิกะ 25/03/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0839688110 0839688110
29 5521041090 ชัชวาล เลิศพูนสวัสดิ์ 24/08/2538 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 076200620 0813973661
30 5521041097 ธนากร ถิ่นเกาะยาว 04/11/2539 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0805242043 0805242043
31 5521041107 ภาณุชิต ตะการกิจ 26/11/2539 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 0815351736 0815351736
32 5521042018 สุประวัติ คนึงการ 27/03/2538 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0857828298 0857828298
33 5521042107 วีรากร ชนะการ 26/01/2540 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 076311865 076311865
34 5531021005 ณัฐวัฒน์ ปจันทบุตร์ 07/08/2536 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 083-6436433 083-6436433
35 5531021009 ภูวนนท์ เพ็ชรดำ 06/05/2536 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 083-5142710 083-5142710
36 5531043010 ศักดา เหมทานนท์ 26/02/2535 ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 081-1879266 081-1879266
37 5621010004 ศุภ์กฤศธเนส หม่อมศักดิ์ 02/05/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-6941939 085-7897689
38 5621010014 ทินกร เหี้ยมหาญ 19/10/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-5384898 081-9790372
39 5621010046 จักรภัทร ท่วนบาง 17/02/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 081-2704195 089-8032766
40 5621010051 วุฒิศักดิ์ รักไทย 31/12/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8843322 082-4444331
41 5621010058 นพรัตน์ แสงแก้ว 04/02/2538 ช่างยนต์ ยานยนต์ 082-4278499 081-0794791
42 5621010062 พิทยา ศรีสุขใส 02/02/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-1699428 082-1523260
43 5621010063 วรพจน์ ชวดชุม 01/07/2538 ช่างยนต์ ยานยนต์ 089-4742951 089-4742951
44 5621010072 วีรศักดิ์ สงสม 07/07/2539 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-7010304 081-2721356
45 5621010077 สรวิศ หมวดทองอ่อน 27/03/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 086-2737878 084-0566949
46 5621010081 ทศพร เพชรสังข์ 29/09/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-9981087 081-3266191
47 5621010082 อภิชาติ ทองทิพย์ 05/01/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-4654887
48 5621011005 ธีรเดช ปลอดทองสม 28/01/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-8907154 080-6985596
49 5621011012 ภูผา ผลทวี 02/05/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 090-8651228 087-4182741
50 5621011015 สหรัฐ ทวีวุฒิ 13/03/2541 ช่างยนต์ ยานยนต์ 088-4153091 082-4159318
51 5621011018 สุรพงศ์ สงัดศรี 19/12/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 080-5233588 081-5690603
52 5621011021 อรรถพร ถิรตันติกุล 27/05/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 083-1023948 081-7288951
53 5621011025 ธนวัฒน์ รื่นภาคเวก 17/11/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 085-4942915 085-4942915
54 5621011028 ณัฐพล โยบุตดา 08/12/2540 ช่างยนต์ ยานยนต์ 084-6894648 083-6382811
55 5621011034 นิชนันท์ เพ็ชรรักษ์ 20/09/2539 ช่างยนต์ ยานยนต์ 087-8935608 081-8946599
56 5621020003 จิรศักดิ์ สุทธิวงษ์ 21/02/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087-6277809 089-4740237
57 5621020021 เสฐวุฒิ อุลปาทร 03/03/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 089-5872560 089-8758567
58 5621020025 โอฬาร ชิตเดชะ 12/03/2541 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 086-9534785
59 5621020027 เชษฐา แซ่หลิม 31/01/2539 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 081-5383596 081-7378870
60 5621020029 ณรงค์ชัย เชื้อปู่ 19/10/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 081-3969502 081-3969502
61 5621020033 สุวรรณชัย ทองแป้น 14/12/2540 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 087-4749564 080-8911522
62 5621030007 นฤเบศร เรืองจันทร์ 30/08/2540 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 083-1919025 088-8215789
63 5621030009 นุติ สุบรรณรัตน์ 03/01/2541 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 081-0965040 083-1112333
64 5621030012 พิทวัส เอียบก๊ก 12/02/2541 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 086-9402307 086-9402307
65 5621030014 พูนทรัพย์ สุวิเศษ 26/02/2541 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 081-5397336 081-5397336
66 5621030016 ยงยุทธิ์ ยงประเดิม 11/03/2541 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 084-4401876 086-2703494
67 5621030017 รุ่งโรจน์ จริยนันทิยากุล 15/04/2541 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 089-6931738 089-7318934
68 5621030030 ปิยะวัฒน์ หูเขียว 23/10/2540 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 083-1554151 086-2728383
69 5621040002 จักรกฤษณ์ อินทสาย 10/08/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0840517773 0840517773
70 5621040013 ตรีชาวัชร์ ภูวกิตติ์ธนานนท์ 06/05/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0869506237 0869506237
71 5621040020 พลวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 07/02/2541 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0836908360 0836908360
72 5621040027 ยุทธศักดิ์ ช่างเหล็ก 06/12/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
73 5621040028 ภัทรพงศ์ ชำนาญ 07/03/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0878861663 0813972797
74 5621040029 วรพล ปิ่นชัยศิริ 29/09/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0805312192 0869505807
75 5621040030 วโรดม ปานเม่ง 29/11/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0836336250 0836336250
76 5621040042 กฤษฏิ์ แซ่หลิม 13/11/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0855701819 0855701819
77 5621040044 กฤษดา ทองมาลี 20/11/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0836444568 0815371507
78 5621040045 กฤษนัย พุทธเจริญ 22/06/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0836464983 0836464983
79 5621040047 กิตติพันธ์ ทองคำ 20/06/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0819561812
80 5621040048 จตุรงค์ ฮ่อบุตร 10/10/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0862694358 0862694358
81 5621040051 ณัฐพล ฮวดศรี 06/05/2541 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0846666101
82 5621040055 ธนวัตร หัสนีย์ 18/02/2541 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0818928753
83 5621040075 สิทธิชัย แสงงาม 27/11/2538 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0904942168 0874709610
84 5621040078 อาทิตย์ อำนาจครุฑ 23/09/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0815697850 0815697850
85 5621040079 เอนกพงศ์ แก้วคง 18/06/2538 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
86 5621040083 กิติศักดิ์ ศิริกุล 27/02/2541 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0810770858 0810770858
87 5621040086 จักเรศ คุ้มบ้าน 15/07/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0869617409
88 5621040096 นันทวัฒน์ ยืนยาว 16/05/2540 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 088848812
89 5621040114 สิริราช สิงห์สิริกุล 19/06/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 076377326
90 5621040122 ตันติกร ศิริวัฒน์ 23/11/2539 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0984786386
91 5621050003 กายส์ อุดมลาภ 04/12/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0819793658 0819793658
92 5621050010 เฉลิมชัย ผสมทรัพย์ 31/12/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 076272982 076272982
93 5621050016 ธงชัย บุญทอง 15/08/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0810774939 0810774939
94 5621050023 นฤเบศร พูลสวัสดิ์ 17/02/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0822735652 0908718242
95 5621050028 วรโชติ ไพบูลย์ 16/05/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0862795464 0862795464
96 5621050032 สร้างสรรค์ วรรณโส 09/02/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0807665259 0807665259
97 5621050041 กรรณิการ์ รักษาภักดี 13/04/2541 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0894709610 0894709610
98 5621050042 ก้องเกียรติ บัวศรี 24/07/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0878864352
99 5621050052 เดชฤทธิ์ คงผาสุข 20/03/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0884487731 0884487731
100 5621050054 ธนาการณ์ ไชยชนะ 05/10/2540 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 0822692267

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat