ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 1,732 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6032010003 จุฑามาศ ทองสุข 07/07/2541 การบัญชี การบัญชี 0854266599 0854266599
2 6032010002 กมลวรรณ สุวิชยาพร 28/05/2542 การบัญชี การบัญชี 0816990112 0816990112
3 6032010001 กชพรรณ แสงแก้ว 19/10/2541 การบัญชี การบัญชี 0837125419 0837125419
4 6031050037 สุทธิ คูลศรี 01/01/2538 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0805804600 0805804600
5 6031050038 อนุชิต สุคันธปภา 06/11/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0883437929 0883437929
6 6031050036 สิทธินนท์ ศรีสุวรรณ 29/10/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0843396769 0843396769
7 6031050035 สัภยา ยิ้มใย 21/01/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0907892148 0907892148
8 6031050034 วุฒิพงษ์ บู่สุข 18/01/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0624413963 0624413963
9 6031050032 วรากร ธูปปั่น 17/01/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0805804600 0805804600
10 6031050031 พันธมิตร ธงชัย 24/02/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0988488212 0988488212
11 6031050030 พัฒนพงษ์ หอมฟุ้ง 20/05/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0829880577 0829880577
12 6031050029 พงศพล พูลน้อย 04/01/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0811941453 0811941453
13 6031050028 ประวิทย์ ทองล้วน 20/12/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0871607626 -
14 6031050027 นรากรณ์ บุญมา 28/01/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0929683452 0929683452
15 6031050026 ธีรชาติ แสงสว่าง 02/09/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0852912135 0852912135
16 6031050025 ธนนันท์ ลือเจริญ 22/12/2540 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0618749922 0618749922
17 6031050024 ชูเกียรติ เพ็ชรสังข์ 01/11/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0618749922 0618749922
18 6031050023 จิรสิน สวัสดี 03/08/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0910799621 0910799621
19 6031050022 อำพล ไตรจอหอ 02/10/2540 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0851755740 0851755740
20 6031050020 เศรษฐวัฒน์ จารุภูมิ 03/09/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0918505176 0918505176
21 6031050021 อนุสรณ์ กิ่งสันเทียะ 01/04/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0871665105 0871665105
22 6031050019 โยธิน ทวีวัฒน์ 15/03/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0841558316 0841558316
23 6031050018 วรการ อาคุลเคล 07/07/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0852646113 0852646113
24 6031050017 วัชรินทร์ มณีฉาย 14/03/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0891380910 0891380910
25 6031050016 พิทักษ์ พวงแจะ 13/10/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0639534541 0639534541
26 6031050015 ปกิต ฤทธิศร 28/05/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0812967120 0812967120
27 6031050014 เธียรวิชญ์ มีพรหมแก้ว 16/06/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0895655429 0895655429
28 6031050013 ธิดารัตน์ หิรัณยกาญจน์ 17/01/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0927028638 0927028638
29 6031050011 ทวัชชัย แจ้งเศษ 09/09/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0952184629 0952195019
30 6031050012 ธัญทิพย์ ฉิมพิบูลย์ 21/12/2540 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0852997838 0852997838
31 6031050010 ธรรมนิตย์ ม้านสะอาด 08/05/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0917475253 0917475253
32 6031050009 ธนัส บูชาทิม 01/12/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0892588667 0892588667
33 6031050008 ณัฐชนน โตสำลี 22/03/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0819818876 0819818876
34 6031050007 ณัชพล ดอกจันทร์ 14/09/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0896138893 0896138893
35 6031050006 ณรงค์ฤทธิ์ ผ่องใส 03/02/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0852929600 0852929600
36 6031050005 ชนะชัย เรืองสว่าง 16/03/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0444928781 0444928781
37 6031050003 จักรกฤษณ์ นพประพันธ์ 01/04/2542 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0890679277 0890679277
38 6031050004 เจริญพงศ์ นิโลทัศน์ 16/06/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0927399725 0927399725
39 6031050002 จักรกฤษ แก้วโกสุม 08/12/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0925524557 0925524557
40 6031050001 จิรายุทธ์ วีระปรีชา 29/01/2541 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0805692407 0925524557
41 6031040042 อัศราวุฒิ เด็ดเดี่ยว 03/01/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0870212315 0870212315
42 6031040040 สุรศักดิ์ ปานมณี 23/09/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0847174597 0847174597
43 6031040041 อัครพนธ์ ปรีเปรม 16/09/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0859454796 0859454796
44 6031040039 วรุตม์ แจ่มหมวก 11/10/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0892128015 0892128015
45 6031040038 วรายุส รอดสงฆ์ 23/06/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0924130109 0924130109
46 6031040037 ไพรัตน์ แสนตลาด 25/08/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0988710526 0988710526
47 6031040035 พงศธร หลำทอง 06/04/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง - -
48 6031040036 พงศกร แป้งหอม 19/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0858156670 0858156670
49 6031040034 นันทกร คะเรรัมย์ 16/07/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 08119443744 08119443744
50 6031040033 ธัญญรัตน์ คะเรรัมย์ 24/03/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0861051690 0861051690
51 6031040032 ทนงศักดิ์ เมืองพิล 26/09/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0871575839 0871575839
52 6031040030 จักกฤษฏิ์ พัฒน์เย็น 06/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0847314617 0847314617
53 6031040031 ณัฏฐ์ นาคแกมทอง 28/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0800801783 0800801783
54 6031040029 ณรัฐ บุญเชื้อ 18/06/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 092964551 092964551
55 6031040028 จตุพร บุษษะ 31/03/2539 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0865544587 0865544587
56 6031040027 ขวัญชัย เย็นใจ 11/11/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 08716 0929239064
57 6031040025 อภิสิทธิ์ ทรัพย์เจริญ 28/02/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0811958494 0811958494
58 6031040026 อรรถพล นาดี 20/06/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0860182839 0860182839
59 6031040024 อธิวัฒน์ สุกสี 21/01/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 08617115510 08617115510
60 6031040023 สุขวัฒน์ พรายกระสินธุ์ 12/02/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0962355953 0962355953
61 6031040022 ศุภโชค ใบเกตุ 12/02/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0956975464 0956975464
62 6031040021 ศุภโชค แจ้งสว่าง 19/03/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0970478815 0970478815
63 6031040020 สาโรจน์ จันทร์สิโร 11/02/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0890682707 0890682707
64 6031040017 วิทูร นกงาม 22/04/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0810199270 0810199270
65 6031040018 วีระกร ฉิ่งเล็ก 25/02/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0892428256 0892428256
66 6031040015 รัตนพล สังข์ประเสิรฐ 07/01/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0998634084 0998634084
67 6031040014 ยตนา พลายแดง 13/12/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0847778477 0847778477
68 6031040013 ยงเกียรติ เนตร์สีเงิน 23/04/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0969715706 0969715706
69 6031040012 ภานุกร เสถียรธีรภัทร์ 13/10/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0895490979 0895490979
70 6031040011 พิริยพงษ์ กลมค้างพลู 30/12/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0981581549 0981581749
71 6031040010 พิมลพรรณ กระโห้ทอง 13/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0970528880 0970528880
72 6031040008 ธัญวรัฒน์ อ่อนทองหลาง 23/11/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0625257092 0625257092
73 6031040009 ปฏิภาณ แก้วสะอาด 20/12/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0912727802 0912727802
74 6031040007 พงศธร บัวเจริญ 28/10/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0802151744 0802151744
75 6031040006 ตะวัน ศรีไชย 26/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0884535767 0884535767
76 6031040005 เด่นชัย สังข์ถม 20/05/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0997134405 0997134405
77 6031040004 ณัฐวัฒน์ ทองเหี่ยง 07/12/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0989966569 0989966569
78 6031040002 ณัฐพงศ์ จันทร์เจียม 27/06/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0840074447 0840074447
79 6031040003 ณัฐพล หิมาลี 14/04/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0891755979 0891755979
80 6031040001 ชนกานต์ ช้างเพชร 21/03/2542 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0960014241 0960014241
81 6031030005 ยุทธภูมิ คลิ้งทอง 29/08/2541 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ - -
82 6031030004 ภราดร เรืองนิวัติศัย 02/01/2542 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 0943328870 0943328870
83 6031030003 บุรี เถื่อนยัง 17/11/2539 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 0625922318 0625922318
84 6031030002 ธีรวุฒิ แจ่มแจ้ง 29/07/2541 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 0830868037 0830868037
85 6031010021 อิทธิพล มังน้อย 13/05/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0879070960 0879070960
86 6031030001 ณัฐวัฒน์ เฟื่องขจร 24/11/2540 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 0932302805 0932302805
87 6031010020 อัษฎาวุธ ทองแท้ 28/02/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0649297404 0649297404
88 6031010019 อันดามัน บุตรบุราญ 26/08/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0897891860 0897891860
89 6031010018 อัฎฐวงค์ คำภีระพงค์ 04/06/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0888606106 0888606106
90 6031010017 อภิสิทธิ์ ศรีพุฒ 12/12/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0890479018 0890479018
91 6031010016 อนิรุท หลำร่ำไป 13/12/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0968315697 0968315697
92 6031010015 สุรศักดิ์ อำภาพรรณ 16/01/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0613855608 0613855608
93 6031010014 สมรรถภณ ยิ้มใหญ่ 12/10/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0918067062 0918067062
94 6031010013 ศุภชัย เยาวพันธ์ 12/06/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 08127368791 08127368791
95 6031010012 พลวัตร สีหจักร 17/08/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0895375544 0895375544
96 6031010011 พรชัย อัดแสง 27/04/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0636497258 0636497258
97 6031010010 เดชฐวุฒิ เสือเหลือง 17/03/2542 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0892541237 0892541237
98 6031010009 ปริญญา พลายงาม 29/09/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0861775745 0861775745
99 6031010007 บุญฤทธิ์ หงษ์บิน 06/08/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0938491059 0938491059
100 6031010008 ประดิษฐ์ เข้มแข็งบุญ 15/11/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0983571063 0983571063

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat