ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2,546 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6122020009 ช่อผกา พุ่มพวง 05/05/2546 การตลาด การตลาด 871607713 871607713
2 6122020008 ชลลดา สังข์ศิริ 02/02/2546 การตลาด การตลาด 861619514 861619514
3 6122020007 เจนจิรา นาคผ่อง 15/11/2545 การตลาด การตลาด 890888501 890888501
4 6122020005 ขนิษฐา แนบสนิท 31/05/2546 การตลาด การตลาด 879769242 879769242
5 6122020004 กุลจิรา รักษาภักดี 16/01/2546 การตลาด การตลาด 801105346 801105346
6 6122020003 กิตติมา สุขเมือง 25/11/2545 การตลาด การตลาด 879954014 879954014
7 6122020002 กัลยารัตน์ หลำทอง 31/03/2546 การตลาด การตลาด 616577674 616577674
8 6122020001 กรกนก แก้วหาญ 19/08/2546 การตลาด การตลาด - -
9 6122010088 ฐิติมน จิตรมั่น 22/09/2545 การบัญชี การบัญชี 642103611 642103611
10 6122010087 อริสา อ้นทองทิม 19/01/2545 การบัญชี การบัญชี 838993357 838993357
11 6122010086 อนันตญา บุญมาก 08/04/2546 การบัญชี การบัญชี 822506200 822506200
12 6122010084 สุภาวดี สุขปรีชา 05/04/2546 การบัญชี การบัญชี 811984236 811984236
13 6122010083 สิริรัตน์ พุ่มเจริญ 08/04/2546 การบัญชี การบัญชี 871554723 871554723
14 6122010082 โศภิตา เหมือนมิตร 06/07/2545 การบัญชี การบัญชี 923676770 923676770
15 6122010081 ศิริลักษณ์ อยู่หนุน 28/04/2546 การบัญชี การบัญชี 894481335 894481335
16 6122010080 ศศิวิมล จานแก้ว 29/03/2546 การบัญชี การบัญชี 800610225 800610225
17 6122010079 วิชญาดา เชื้อนิล 02/04/2546 การบัญชี การบัญชี 890261274 890261274
18 6122010078 วราพร สรณตรัย 31/07/2545 การบัญชี การบัญชี 062-3136309 95561935
19 6122010077 ลลิตา แก้วมณี 18/10/2545 การบัญชี การบัญชี 927560819 927560819
20 6122010076 รุ่งทิพย์ น่วมนิ่ม 30/12/2546 การบัญชี การบัญชี 095-1361704 899818843
21 6122010075 รัชนก เชยชิด 05/12/2545 การบัญชี การบัญชี 929528168 929528168
22 6122010074 มณิสรา เยื้องรัมย์ 15/10/2545 การบัญชี การบัญชี 892572703 892572703
23 6122010073 ภาพตะวัน เรืองโรจน์ 01/01/2545 การบัญชี การบัญชี 989674391 -
24 6122010072 ภัทรพร บุญศรัทธา 12/12/2546 การบัญชี การบัญชี 871530746 871530746
25 6122010071 พัฒนา ภานุมาศ 15/11/2544 การบัญชี การบัญชี 623385571 623385571
26 6122010070 พรพิมล เพ็งเพ็ชร 18/08/2545 การบัญชี การบัญชี 821714071 821714071
27 6122010069 พรชิตา คำมีแก่น 11/02/2546 การบัญชี การบัญชี 935052938 935052938
28 6122010068 ปุณยนุช ชั้นเจ้า 19/11/2545 การบัญชี การบัญชี 839732651 839732651
29 6122010067 ปวีณ์สุดา แก้วไสย์ 01/02/2545 การบัญชี การบัญชี 902148491 902148491
30 6122010066 ปรางค์วลัย โถแก้ว 14/08/2546 การบัญชี การบัญชี 867034198 -
31 6122010065 นิภา ยอดป้าน 18/04/2546 การบัญชี การบัญชี 927910809 927910809
32 6122010064 นิปาตีฮะห์ สมะแอ 11/08/2543 การบัญชี การบัญชี 879681793 879681793
33 6122010063 นภัสสร กลัดสมบูรณ์ 30/06/2544 การบัญชี การบัญชี 871588238 871588238
34 6122010062 ธีราภรณ์ บัวล้อม 06/10/2545 การบัญชี การบัญชี 899878275 899878275
35 6122010061 ธัญชนก เรืองรุ่ง 09/12/2545 การบัญชี การบัญชี 922867459 922867459
36 6122010060 ธนวรรณ คีรีเกษตร์สุข 19/08/2545 การบัญชี การบัญชี 849202780 849202780
37 6122010059 ณัฐพร ศรีทอง 23/09/2545 การบัญชี การบัญชี 899130972 899130972
38 6122010058 ณัฏฐณิชา กล่อมเกลี้ยง 29/11/2545 การบัญชี การบัญชี 885026277 885026277
39 6122010057 ณัฏฐกมล อินจันทร์ 14/04/2546 การบัญชี การบัญชี - -
40 6122010055 ชนากานต์ เกิดลาภ 15/11/2545 การบัญชี การบัญชี 818563484 818563484
41 6122010054 ชนันท์พร สาคร 20/01/2546 การบัญชี การบัญชี 918805995 088-5425503
42 6122010053 ชโญพร ผุดเผือก 23/06/2545 การบัญชี การบัญชี 870087980 870087980
43 6122010052 จิราภา สิงห์หอม 26/04/2546 การบัญชี การบัญชี 813837619 813837619
44 6122010051 จินตกัญญา ศักดิ์สาลากุล 21/02/2546 การบัญชี การบัญชี 953944225 953944225
45 6122010050 จันทรากานต์ แก้วแสง 23/08/2545 การบัญชี การบัญชี 086-7658082 032-601380
46 6122010049 เกสสุดา เหลี่ยมมณี 30/09/2545 การบัญชี การบัญชี 822793538 822793538
47 6122010048 กัญญารัตน์ ฉุยฉาย 22/01/2546 การบัญชี การบัญชี 879366163 879366163
48 6122010047 กฤติญา ปัตเมฆ 12/05/2546 การบัญชี การบัญชี 926235978 926235978
49 6122010046 กนกวรรณ พรมจันทร์ 21/10/2545 การบัญชี การบัญชี 614392655 614392655
50 6122010045 กนกพร จุยวน 19/04/2546 การบัญชี การบัญชี 806389841 806389841
51 6122010044 อลิษา พูนสวัสดิ์ 04/02/2546 การบัญชี การบัญชี 923944306 923944306
52 6122010043 อริสา อ้นเปี่ยม 09/10/2545 การบัญชี การบัญชี 837117854 837117854
53 6122010042 อรัชพร คล้ายทอง 10/10/2545 การบัญชี การบัญชี 614047855 614047855
54 6122010041 อภินันท์ จันทร์เพชร 30/04/2546 การบัญชี การบัญชี 617265171 617265171
55 6122010040 อพิสฎา ป้านน่วม 06/03/2546 การบัญชี การบัญชี 616241239 -
56 6122010039 อดิศา พันธจันทร์ 02/02/2546 การบัญชี การบัญชี 814347359 814347359
57 6122010038 สุพิตรา เผือกยิ้ม 04/12/2545 การบัญชี การบัญชี 637278942 637278942
58 6122010037 สุปราณี สวามีชัย 14/03/2546 การบัญชี การบัญชี 843189904 843189904
59 6122010036 สีดาวัน ศรีสอาด 01/03/2546 การบัญชี การบัญชี - -
60 6122010035 ศุภวิชญ์ มาเมือง 02/04/2546 การบัญชี การบัญชี 819496643 032-603886
61 6122010034 วิศรุต มีอารีย์ 01/02/2546 การบัญชี การบัญชี 861676090 861676090
62 6122010033 วัชรพร เกาะเกตุ 19/06/2544 การบัญชี การบัญชี 926152745 926152745
63 6122010032 วราภรณ์ พิมพานัด 24/12/2545 การบัญชี การบัญชี - -
64 6122010031 รัฐนันท์ ปลั่งเหมือนแข 05/08/2545 การบัญชี การบัญชี 926607584 926607584
65 6122010030 มานิดา กรรณภักตร์ 28/01/2545 การบัญชี การบัญชี 924910235 924910235
66 6122010029 ภาสินี เตี้ยแจ้ 18/03/2546 การบัญชี การบัญชี 892307721 892307721
67 6122010028 พัชราวดี ผ่องใส 25/12/2544 การบัญชี การบัญชี 625200448 625200448
68 6122010027 พัชราพร สมบุญจันทร์ 24/06/2545 การบัญชี การบัญชี 945507164 945507164
69 6122010026 ปิยากร คุ้มมั่น 31/01/2545 การบัญชี การบัญชี 630909199 630909199
70 6122010025 ปวีณ์ธิดา กัณฑ์เทศ 18/06/2545 การบัญชี การบัญชี - -
71 6122010024 บารมี ภูมรินทร์ 23/01/2546 การบัญชี การบัญชี 887662119 887662119
72 6122010023 นีรชา โพนจ้อย 11/11/2545 การบัญชี การบัญชี - -
73 6122010022 นิษิตา ทอดสนิท 04/12/2545 การบัญชี การบัญชี 811375051 811375051
74 6122010021 นิภาวรรณ จันทร์เทศ 15/04/2544 การบัญชี การบัญชี 862698957 862698957
75 6122010020 นภศวรรณ แซ่เจ็ง 03/05/2546 การบัญชี การบัญชี - -
76 6122010019 ธิชัย คำจ้อย 13/04/2544 การบัญชี การบัญชี 923977318 923977318
77 6122010018 ทิพภวัลย์ พรหมทิพย์ 04/08/2542 การบัญชี การบัญชี 806560729 806560729
78 6122010017 ดวงพิกุล แก้วหลวง 20/02/2546 การบัญชี การบัญชี 865660023 865660023
79 6122010016 ณาริษา ทัดแก้ว 21/10/2545 การบัญชี การบัญชี 985767774 985767774
80 6122010015 ณัฐวุฒิ ทรายละเอียด 06/09/2545 การบัญชี การบัญชี 806605604 806605604
81 6122010014 ณัฐริกา จันทร์เพ็ญ 30/10/2545 การบัญชี การบัญชี 837852245 837852245
82 6122010013 ณัฐพร ป่านแก้ว 30/04/2546 การบัญชี การบัญชี 954094814 954094814
83 6122010012 ณัฐณิชา ดีเลิศ 12/04/2545 การบัญชี การบัญชี 907891055 907891055
84 6122010011 ณัฏริณี สิทธิโชติ 06/03/2546 การบัญชี การบัญชี
85 6122010010 ณัฎฐวรรณ จันทนะโสตถิ์ 03/02/2546 การบัญชี การบัญชี 925166195 925166195
86 6122010009 ฐิติพร จิตรบรรจง 13/04/2546 การบัญชี การบัญชี 898901392 898901392
87 6122010008 ญาณิศา อนุกูลประชา 27/02/2546 การบัญชี การบัญชี 841638517 841638517
88 6122010007 ชญานิศ ดามพชาติ 11/07/2546 การบัญชี การบัญชี - -
89 6122010006 เจนนิเฟอเพชรไพลินเคธลีน เรเนียร์ 12/04/2545 การบัญชี การบัญชี 904063774 904063774
90 6122010005 จิรารัตน์ ทองขำ 09/12/2545 การบัญชี การบัญชี 611290923 611290923
91 6122010004 กัลยกร ภมร 31/07/2546 การบัญชี การบัญชี 811960126 811960126
92 6122010003 กัญญารัตน์ งานกระโทก 31/03/2546 การบัญชี การบัญชี 848004239 848004239
93 6122010001 กนกพร แสงทอง 22/01/2546 การบัญชี การบัญชี - -
94 6122010002 กมลพรรณ บริรักษ์ 04/11/2545 การบัญชี การบัญชี 980653982 980653982
95 6121060059 ยศพงศ์ แสงทอง 04/11/2545 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 925313495 925313495
96 6121060058 ยศพัฒน์ แหวนเพชร 02/10/2545 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 870019870 870019870
97 6121060057 อัณศยา สุมาวงศ์ 10/11/2545 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 966763373 966763373
98 6121060056 อภิรัตณ์ วิจิตรวรพงศ์ 18/03/2546 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 808164943 -
99 6121060055 สุริยา สุขสวัสดิ์ 26/07/2545 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 871521196 871521196
100 6121060054 สุริยา ทองชนะ 20/07/2545 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 844131270 093-9743614

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat