ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2,208 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6032010071 สิริโสธร ซ่อมศิลป์ 22/08/2541 การบัญชี การบัญชี 0928952808 0928952808
2 6032010070 ศรสวรรค์ ศรีจันทร์ 05/09/2540 การบัญชี การบัญชี - -
3 6032010069 วิภาวรรณ เพิ่มทองมาก 19/11/2542 การบัญชี การบัญชี 0871528741 0871528741
4 6032010068 รุ่งนภา สินสมุทร์ 15/07/2541 การบัญชี การบัญชี 0929838380 0929838380
5 6032010067 ยุภาวดี ทองเสภี 06/08/2541 การบัญชี การบัญชี 0614617497 0614617497
6 6032010063 จุฑามาศ กิตติกูล 16/10/2535 การบัญชี การบัญชี 0800211761 0800211761
7 6032010062 จุธาทิพย์ เกิดนิมิตร 08/12/2541 การบัญชี การบัญชี 0990053236 0990053236
8 6032010061 อินธิชา วิชิ 19/06/2542 การบัญชี การบัญชี 0904416372 0904416372
9 6032010060 อัญชิสา ทับทิม 08/07/2542 การบัญชี การบัญชี - -
10 6032010059 อรวรรณ นาคคล้ำ 13/12/2542 การบัญชี การบัญชี 0822504276 0822504276
11 6032010058 แสนแก้ว ทองมาก 20/12/2542 การบัญชี การบัญชี - -
12 6032010057 สุภาพร หล่ำวรรณะ 19/03/2542 การบัญชี การบัญชี 0879805402 0879805402
13 6032010056 สุพิชญา แซ่ลิ้ม 01/10/2542 การบัญชี การบัญชี 086-0913664 086-0913664
14 6032010055 สโรชา เพิ่มสิน 09/01/2542 การบัญชี การบัญชี - -
15 6032010054 วิภาวี ไกรทอง 01/09/2542 การบัญชี การบัญชี 0907841192 0907841192
16 6032010053 วัลลี หอมแก้ว 16/10/2541 การบัญชี การบัญชี 0845702786 0845702786
17 6032010052 วัชนะ ศรีอ่อนรอด 07/08/2542 การบัญชี การบัญชี - -
18 6032010051 รัตนภรณ์ เกตุแก้ว 03/02/2541 การบัญชี การบัญชี - -
19 6032010049 ภาสวร จูจินดา 03/02/2542 การบัญชี การบัญชี 0922873357 -
20 6032010048 ภาวิณี เงินแท่ง 25/04/2542 การบัญชี การบัญชี 089-5123158 089-5123158
21 6032010047 ปิยะดา ปี่แก้ว 23/10/2542 การบัญชี การบัญชี - -
22 6032010046 ปิยธิดา หนูกำเหนิด 28/05/2541 การบัญชี การบัญชี 084-8846294 084-8846294
23 6032010045 นิศากร ประดิษฐพงษ์ 16/05/2542 การบัญชี การบัญชี 0879849817 0879849817
24 6032010044 นันทิยา พูลน้อย 28/12/2542 การบัญชี การบัญชี 0845247105 0845247105
25 6032010043 นัธทวรรณ์ บุญยุภู 11/04/2542 การบัญชี การบัญชี 0813020797 0813020797
26 6032010042 นลทิยา สีอินทร์ 16/07/2542 การบัญชี การบัญชี 0871661879 0871661879
27 6032010041 ณัฐภัทร ไทรย้อย 09/08/2542 การบัญชี การบัญชี - -
28 6032010040 ชลลดา นิลดำ 08/02/2542 การบัญชี การบัญชี 082-299-5366 082-299-5366
29 6032010039 ชลดา จันทร์กระจ่าง 30/05/2542 การบัญชี การบัญชี 0907849396 0907849396
30 6032010038 เจนนิสา พุ่มนุช 08/07/2542 การบัญชี การบัญชี 0852994946 0852994946
31 6032010037 จิรัชยา เปล่งรัตน์ 02/08/2541 การบัญชี การบัญชี - -
32 6032010036 จารุวรรณ จานแก้ว 30/03/2542 การบัญชี การบัญชี - -
33 6032010035 เกียรติศักดิ์ จิตรโสภา 25/10/2542 การบัญชี การบัญชี - -
34 6032010034 กัลยาเรศ เนียมสมบัติ 20/05/2542 การบัญชี การบัญชี 0861621075 0861621075
35 6032010033 กัลยาณี ชัยแก้ว 14/03/2542 การบัญชี การบัญชี 0801138062 0801138062
36 6032010032 กันทิมา ปานแดง 10/10/2542 การบัญชี การบัญชี 0871692676 0871692676
37 6032010031 หทัยภัทร ประเทือง 27/09/2542 การบัญชี การบัญชี 0916076201 -
38 6032010030 เสาวรรณี แดงเกื้อสกุล 04/06/2542 การบัญชี การบัญชี 0625504404 0625504404
39 6032010029 สุภาพร จับจิตร 09/02/2542 การบัญชี การบัญชี 0847697896 0847697896
40 6032010028 สุธารัตน์ ภักดีบุรุษ 11/04/2541 การบัญชี การบัญชี 0811925597 0811925597
41 6032010027 ลักษมณ พุ่มซ้อน 30/01/2542 การบัญชี การบัญชี 0616520647 0616520647
42 6032010025 รวีวรรณ ช้างทอง 31/10/2541 การบัญชี การบัญชี 0854276265 0854276265
43 6032010024 รวีโรจน์ สถาปนิกบุตร 03/02/2542 การบัญชี การบัญชี - -
44 6032010023 ภัณฑิรา ประชา 10/11/2541 การบัญชี การบัญชี 0878061418 0878061418
45 6032010022 ไพลิน พึ่งพันธ์ 15/09/2541 การบัญชี การบัญชี 0865650382 0865650382
46 6032010021 พีรพัฒน์ สำเภาแก้ว 19/08/2541 การบัญชี การบัญชี 0655826193 0655826193
47 6032010020 พิมพ์ลภัส เยาว์ธานี 18/02/2542 การบัญชี การบัญชี - -
48 6032010019 พัชยา เคารพธรรม 28/05/2541 การบัญชี การบัญชี - -
49 6032010018 ปลิดา เพ็ชรรัตน์ 13/10/2542 การบัญชี การบัญชี - -
50 6032010017 เนติลักษณ์ ดีอุดม 10/02/2542 การบัญชี การบัญชี 0822917813 0822917813
51 6032010016 นิภาวรรณ เขียวสด 01/10/2541 การบัญชี การบัญชี 0898205172 0898205172
52 6032010015 นันทิยา แสงสุข 21/11/2541 การบัญชี การบัญชี 0871664371 0871664371
53 6032010014 ธัญญรัตน์ มีจิต 28/06/2542 การบัญชี การบัญชี 0990027216 0990027216
54 6032010013 ธมลวรรณ สุชีพ 10/05/2542 การบัญชี การบัญชี - -
55 6032010012 ทิพย์สุดา ทิมมณี 31/03/2542 การบัญชี การบัญชี 0817633031 -
56 6032010010 ฐิติมา สุขผ่อง 05/05/2542 การบัญชี การบัญชี 0871637468 0871637468
57 6032010009 ชลิดา หัตถกรรม 23/04/2542 การบัญชี การบัญชี 0860787122 0860787122
58 6032010008 จุฑาทิพย์ กองใหญ่ 30/03/2542 การบัญชี การบัญชี - -
59 6032010007 จารุวรรณ บริบูรณ์นุกูลกิจ 05/08/2542 การบัญชี การบัญชี 0817361692 0817361692
60 6032010006 จรรจิรา คำแฝง 26/04/2542 การบัญชี การบัญชี - -
61 6032010005 เขมรัชญา นิลดำ 25/02/2542 การบัญชี การบัญชี 0822417417 0822417417
62 6032010004 กิตติกานต์ บุญธรรม 01/01/2541 การบัญชี การบัญชี 0990091339 0990091339
63 6032010003 กานต์ศิมา บุญธรรม 07/09/2539 การบัญชี การบัญชี 0990091339 -
64 6032010002 กาญจนา กล่อมเกลี้ยง 30/11/2541 การบัญชี การบัญชี 085-4288071 085-4288071
65 6032010001 กรรณิการ์ ศรีโมรา 19/02/2542 การบัญชี การบัญชี - -
66 6031060035 อภิสิทธิ์ หญ้าปรัง 02/10/2539 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
67 6031060034 เสาวลีย์ บุญเจือ 07/09/2528 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 087-1553046 088-4544732
68 6031060033 วสันต์ จันทร์ดี 19/10/2530 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - 096-5420291
69 6031060032 วรัญญู นันทชัย 03/12/2522 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 090-1405599 090-1405599
70 6031060031 ยุทธนา เถื่อนพงษ์ 30/04/2524 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 081-1901553 081-1901553
71 6031060030 มัลลิกา ขาวสอาด 25/07/2534 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 032-825717 032-825717
72 6031060029 พีระพงศ์ หุ่นงาม 19/02/2523 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 094-8984145 094-8984145
73 6031060028 พรทิพา พุ่มพวง 30/04/2537 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
74 6031060027 ธีรพงศ์ ผิวเหลือง 18/07/2537 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 084-7210728 084-7210728
75 6031060026 จรูญ กองเพชร์ 01/06/2524 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
76 6031060025 กิตติครินทร์ ทัพสกุล 12/08/2536 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 092-2351388 092-2351388
77 6031060024 กฤษดา ไชยขันธ์ 11/11/2503 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 081-7229806
78 6031060023 กลอยใจ ชาตะวัน 16/02/2526 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - 088-2759426
79 6031060022 เอกมงคล พ่วงสำราญ 05/05/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0878022119 0878022119
80 6031060021 เอกชัย เย็นใจ 12/06/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0810067901 0810067901
81 6031060020 อิทธิพงศ์ ทับเนียม 24/12/2536 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0818584063 0818584063
82 6031060019 อาภากร นิลดำ 01/03/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
83 6031060018 อภิมุข ธนิกกุล 05/06/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0871636340 0871636340
84 6031060017 อนุพงศ์ โถแก้ว 03/01/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0990140072 0990140072
85 6031060016 สุรัตน์ โสขะรัตน์ 29/12/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0890162877 0890162877
86 6031060015 สุเมธ เสียงใหญ่ 23/07/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0866046680 0866046680
87 6031060014 สุดารัตน์ เจี้ยมดี 24/07/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0613859959 0613859959
88 6031060013 ภูทัย พราหมวิเชียร 04/01/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0964393121 0964393121
89 6031060012 ปิยะพงษ์ กุลสุนทรรัตน์ 15/04/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง นางพรพรรณ นางพรพรรณ
90 6031060011 ปองภพ ชุมแก้ว 18/02/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0895946948 0895946948
91 6031060010 ปวันรัตน์ สมพงษ์ 15/09/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0938895119 -
92 6031060009 ปรุฬห์ พันธ์จุ้ย 23/09/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
93 6031060008 นิตินัย มีจันทร์ 27/11/2539 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0825524375 0825524375
94 6031060007 ธนายุทธ แตงพันธ์ 09/01/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0822944273 0822944273
95 6031060006 ทรงวุฒิ ปลั่งศรี 10/08/2540 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
96 6031060005 ณัฐพล ชูแก้ว 07/11/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0811913184 0811913184
97 6031060004 ณัฏฐ์นรี แก้วอาษา 22/03/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง - -
98 6031060003 จารุชา แต้พานิช 30/03/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0630917643 0630917643
99 6031060002 ไกรสร อ่อนลมูล 04/10/2542 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0810190607 0810190607
100 6031060001 เกริกพล มาตะนัง 18/02/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0871575477 0871575477

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat