ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 1,772 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5922030016 รัชนีกร พ่วงคำ 07/02/2544 การเลขานุการ การเลขานุการ 062-1433859 062-1433859
2 5922030015 นภา สายนาค 09/01/2544 การเลขานุการ การเลขานุการ 086-1631196 086-1631196
3 5922030014 ถิราภรณ์ สินปราณี 03/08/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 089-9169735 089-9169735
4 5922030012 จารุวรรณ หนูงาม 28/06/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 092-4130117 092-4130117
5 5922030010 กนิษฐา สังข์พูล 14/10/2542 การเลขานุการ การเลขานุการ 085-2649742 085-2649742
6 5922030009 ออมสิน อุบลน้อย 20/06/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 083-4282663 083-4282663
7 5922030008 สุภารัตน์ ชุ่มจิตต์ 31/03/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 081-1995401 081-1995401
8 5922030006 พรนภา อุบลน้อย 26/03/2544 การเลขานุการ การเลขานุการ 087-7679389 087-7679389
9 5922030005 นุชจรี กิมไซ 08/02/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 089-0024795 089-0024795
10 5922030004 ธันย์ชนก น้อยบุตร 02/10/2543 การเลขานุการ การเลขานุการ 087-0565691 087-0565691
11 5922020047 นัจกร ศิริคำ 23/07/2543 การตลาด การตลาด 087-0470051 087-0470051
12 5922020043 สุธิดา สอาด 02/11/2542 การตลาด การตลาด 091-2633134 091-2633134
13 5922020042 สุพรรษา เดือนคล้อย 17/07/2543 การตลาด การตลาด 086-6160937 086-6160937
14 5922020041 อุเทน ชัยโชต 02/06/2539 การตลาด การตลาด 086-0532969 086-0532969
15 5922020040 ขวัญใจ ประกอบผล 23/11/2543 การตลาด การตลาด 092-9759740 092-9759740
16 5922020039 สุพรรณี เพชรขาว 22/03/2543 การตลาด การตลาด 089-9166860 089-9166860
17 5922020038 สุกัญญา เทศจำปา 04/06/2543 การตลาด การตลาด 085-8492193 085-8492193
18 5922020037 สายสุดา วรรณอร่าม 16/03/2544 การตลาด การตลาด 091-6102800 091-6102800
19 5922020036 ศศิกานต์ เงินเจือ 11/01/2544 การตลาด การตลาด 098-9534236 098-9534236
20 5922020035 วิภวานี รุ่งเนย 02/05/2544 การตลาด การตลาด 093-0255907 093-0255907
21 5922020033 รัตนพล มัดตอฮา 20/10/2542 การตลาด การตลาด - -
22 5922020032 ภานรินทร์ ปลัดร้อย 15/08/2542 การตลาด การตลาด 081-10130147 081-10130147
23 5922020031 พิชัย เอี่ยมจรัส 23/12/2543 การตลาด การตลาด 096-0355215 096-0355215
24 5922020030 ปุณยภา ศิริวรรณ 14/09/2543 การตลาด การตลาด 081-3413270 081-3413270
25 5922020029 ปาริชาติ อ่อนแสง 06/02/2544 การตลาด การตลาด 096-1906647 -
26 5922020028 นพนันท์ ศรีทอง 07/03/2543 การตลาด การตลาด 096-5769104 096-5769104
27 5922020027 ธัญวรัตม์ สีหอม 22/01/2544 การตลาด การตลาด 085-427898 085-427898
28 5922020026 ณัชชา กลิ่นอ่อน 28/05/2543 การตลาด การตลาด 086-8047940 086-8047940
29 5922020025 จิราพร เข้มแจ้ง 10/12/2543 การตลาด การตลาด 081-0189633 081-0189633
30 5922020024 จิรวรรณ เข้มแจ้ง 24/04/2544 การตลาด การตลาด 086-9064544 -
31 5922020023 เนตรนภา เครือจุ้ย 04/04/2543 การตลาด การตลาด 086-3735783 086-3735783
32 5922020022 กานต์สินี วิริยะ 25/09/2543 การตลาด การตลาด 081-0074494 081-0074494
33 5922020021 กันยา พรหมศรี 29/09/2543 การตลาด การตลาด 082-6455747 082-6455747
34 5922020019 อารียา ชุ่มเชื้อ 28/11/2543 การตลาด การตลาด 089-5489315 089-5489315
35 5922020014 สาวิกา ป่วนอ่ำ 09/10/2543 การตลาด การตลาด - -
36 5922020017 สุดารัตน์ คงวัฒนา 06/01/2544 การตลาด การตลาด 098-9980537 098-9980537
37 5922020013 วรัญญา นามแสง 21/02/2544 การตลาด การตลาด 082-2958391 082-2958391
38 5922020012 พิชชาภา รอดดี 15/02/2544 การตลาด การตลาด 091-2745394 -
39 5922020011 ปิยะเนตร คงอยู่ 08/01/2544 การตลาด การตลาด 093-5943517 093-5943517
40 5922020010 ปวีณา ทองอาบ 13/06/2543 การตลาด การตลาด 080-6508830 080-6508830
41 5922020009 ปณิดา บัวสอาด 09/09/2543 การตลาด การตลาด 092-5924573 092-5924573
42 5922020008 นิสาชล เหี่ยวหอม 17/10/2543 การตลาด การตลาด 099-9614415 -
43 5922020006 ธนัชพร นกแสง 28/05/2544 การตลาด การตลาด 092-6322146 092-6322146
44 5922020004 เดือน ป้อมบุบผา 01/03/2544 การตลาด การตลาด 099-9706850 099-9706850
45 5922020003 โชติกา คุ้มศิริ 13/04/2544 การตลาด การตลาด 089-0832133 089-0832133
46 5922010088 สุดารัตน์ สิงห์โตทอง 18/05/2543 การบัญชี การบัญชี 083-1690643 083-1690643
47 5922010087 ศิริรัตน์ จันทร์แย้ม 15/02/2543 การบัญชี การบัญชี 085-2946958 085-2946958
48 5922010086 ธิดารัตน์ เอี่ยมสิน 04/07/2544 การบัญชี การบัญชี 080-7883386 080-7883386
49 5922010085 พัชรี คำศิริ 04/06/2543 การบัญชี การบัญชี 087-7513097 087-7513097
50 5922010084 รัตนวลี ชโนจุติ 26/07/2543 การบัญชี การบัญชี 092-3897093 084-1359149
51 5922010083 ปัณฑิตา ซื่อสุทธิ์ 12/12/2543 การบัญชี การบัญชี 098-4379874 090-4388112
52 5922010082 นิชญา นิลกลัด 20/04/2544 การบัญชี การบัญชี 081-1900364 081-1900364
53 5922010081 ลักษณาพร บินอารี 03/01/2544 การบัญชี การบัญชี 086-3735825 086-3735825
54 5922010080 อิศรางกูร บุตรลับ 18/09/2543 การบัญชี การบัญชี 089-0944778 089-0944778
55 5922010079 รุ่งรวิน พราหมณ์ชื่น 05/04/2543 การบัญชี การบัญชี 098-3258904 098-3258904
56 5922010078 สุธามาศ คำใส 26/08/2543 การบัญชี การบัญชี 062-1834197 062-1834197
57 5922010077 อรีญา พงษ์ภิรมย์ศรี 26/09/2543 การบัญชี การบัญชี 086-7823088 086-7823088
58 5922010076 อมลณัฐ จุ้ยมี 19/04/2544 การบัญชี การบัญชี 086-1763974 086-1763974
59 5922010075 สุวภัทร อยู่สุข 01/05/2543 การบัญชี การบัญชี 082-0550484 082-0550484
60 5922010074 วรรณพร โสตะทวิ 16/08/2543 การบัญชี การบัญชี - -
61 5922010073 สกุลกาญจน์ แก้วใหญ่ 03/12/2542 การบัญชี การบัญชี 081-920928 -
62 5922010071 สุธิตา แก้วสะอาด 26/03/2543 การบัญชี การบัญชี 080-6511105 080-6511105
63 5922010069 อัญชิสา ม่วงเสม 15/02/2544 การบัญชี การบัญชี 085-1714152 085-1714152
64 5922010068 อาทิตยา นุชนิยม 29/10/2543 การบัญชี การบัญชี 080-9923792 080-9923792
65 5922010067 มัณฑนา นาคอนุเคราะห์ 14/03/2544 การบัญชี การบัญชี 095-5081314 095-5081314
66 5922010065 พิมพ์ชนก คงศิลป์ 24/12/2543 การบัญชี การบัญชี 098-5454328 098-5454328
67 5922010063 ปุณยนุช วิชพันธุ์ 14/08/2544 การบัญชี การบัญชี 083-0822194 083-0822194
68 5922010061 ปาวรี ใยมณี 15/02/2544 การบัญชี การบัญชี 081-5575796 081-5575796
69 5922010060 ปัทมาวดี จำปีหอม 14/06/2543 การบัญชี การบัญชี 092-7714179 092-7714179
70 5922010059 บุษราพร อุ่นเรือน 11/10/2543 การบัญชี การบัญชี 080-112109 080-112109
71 5922010058 บุญราม อานมณี 29/06/2543 การบัญชี การบัญชี 087-0413070 087-0413070
72 5922010057 นริศรา รากทอง 08/07/2543 การบัญชี การบัญชี 086-1781131 086-1781131
73 5922010056 ณัฐวุฒิ เดือนคล้อย 10/01/2544 การบัญชี การบัญชี 087-7621975 087-7621975
74 5922010055 ณัฏฐนิชา ชัยรูป 19/08/2544 การบัญชี การบัญชี 083-1570382 083-1570382
75 5922010054 ฐาปนี หนูพ่วง 24/05/2543 การบัญชี การบัญชี 084-3154918 084-3154918
76 5922010053 ชลธี ม่วงนาค 24/01/2544 การบัญชี การบัญชี 086-4060229 086-4060229
77 5922010051 เกวลิน นิลเขียว 05/11/2543 การบัญชี การบัญชี 091-4076278 -
78 5922010049 อัญชิสา พัชรวีระรัชต์ 04/11/2543 การบัญชี การบัญชี - -
79 5922010048 ไอลดา พันธ์นัน 15/07/2543 การบัญชี การบัญชี 098-4709443 098-4709443
80 5922010047 อำพรรณ อ่อนวงศ์ 17/08/2543 การบัญชี การบัญชี 099-5387839 099-5387839
81 5922010046 อารียา รุ่งเจริญ 24/09/2543 การบัญชี การบัญชี 062-5567503 062-5567503
82 5922010044 สุวภา พ่วงอำไพ 07/11/2543 การบัญชี การบัญชี 0847233469 0847233469
83 5922010043 สุทธิดา ทิพวรรณ์ 10/02/2543 การบัญชี การบัญชี 087-7611998 087-7611998
84 5922010042 สิริมา แซ่คู 11/08/2543 การบัญชี การบัญชี 087-0647036 087-0647036
85 5922010041 สายสุนีย์ ทองแซก 26/12/2543 การบัญชี การบัญชี - -
86 5922010040 วาสนา เย็นกาย 22/06/2543 การบัญชี การบัญชี 092-3803064 092-3803064
87 5922010039 วันชัย จงอ่อน 20/04/2543 การบัญชี การบัญชี 090-9576252 090-9576252
88 5922010038 รุจิรา ขาวนวล 03/03/2544 การบัญชี การบัญชี 083-2374351 083-2374351
89 5922010037 รัตนาภรณ์ ผ่องภักต์ 05/07/2543 การบัญชี การบัญชี - -
90 5922010036 ภูริวรรธน์ เผื่อนโชติ 11/10/2543 การบัญชี การบัญชี 085-1394715 085-1394715
91 5922010035 ภาณุมาศ ตูวิเชียร 12/04/2544 การบัญชี การบัญชี 089-2546249 089-2546249
92 5922010034 เฟื่องลดา นุชนาด 11/09/2543 การบัญชี การบัญชี 097-9436779 -
93 5922010033 เพ็ญนภา กันอยู่ 08/12/2543 การบัญชี การบัญชี 088-5520791 088-5520791
94 5922010032 พิรญาณ์ เคหะรอด 02/01/2544 การบัญชี การบัญชี 096-5763980 096-5763980
95 5922010030 พรทิพย์ ขุนยวง 22/06/2543 การบัญชี การบัญชี 080-2806504 -
96 5922010029 พรณฤทธิ์ สีจันทร์สุข 14/06/2543 การบัญชี การบัญชี 088-8957044 088-8957044
97 5922010028 ปิยวรรณ มีทรัพย์ 04/10/2543 การบัญชี การบัญชี 084-0446639 084-0446639
98 5922010027 ปัณฑิตา วิชาเชิด 22/07/2543 การบัญชี การบัญชี 0957587516 0957587516
99 5922010026 เบญจวรรณ เฮงซอ 02/11/2543 การบัญชี การบัญชี 089-2089874 -
100 5922010025 บุษยา จับใจ 16/11/2543 การบัญชี การบัญชี 098-4408264 098-4408264

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat