ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 23,881 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 5931010030 อนุพงศ์ ดีเด่น 10/08/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0990852038 0990852038
2 5931010052 ธีระศักดิ์ ร่มโพธิ์ 20/12/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-1095047 087-1095047
3 5931010053 นนทพัทธ์ คำสินธุ์ 29/11/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 086-7083338 086-7083338
4 5931010056 สิรภพ รักบ้านเกิด 13/11/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 092-5179694 092-5179694
5 5931010057 สุรพงษ์ ทรัพย์มา 04/09/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-0985125 087-0985125
6 5931020001 ชัชชัย พงศ์พิทักษ์ 03/08/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
7 5931020002 ณัฐวัฒน์ ศรีสม 12/11/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0614873362 0614873362
8 5931020003 ธนพัฒน์ โชคสงวน 15/12/2538 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0915911342 0915911342
9 5931020004 ธีรวัฒน์ คุณสมบัติ 28/04/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0894112675 0894112675
10 5931020005 ปฐมพงศ์ เกตุแก้ว 03/11/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0868210052 0868210052
11 5931020006 พงศกร ม่วงงาม 17/04/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0871711755 0871711755
12 5931020007 อนุวัฒน์ แตงพลับ 12/08/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0833171565 0833171565
13 5931020009 กิตติ ชำนิธุระกิจ 13/07/2538 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0912637383 0912637383
14 5931020010 เกริกพล สระพลอย 14/05/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0964130034 0927765735
15 5931020011 จรูญ ดวดเครือ 20/02/2539 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0871621396 0871621396
16 5931020012 จิรเมธ ปานพ่วง 17/02/2541 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0810143391 0810143391
17 5931020013 ณัฐภัทร ทองมาก 06/10/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0997096045 0997096045
18 5931010051 ธีรศักดิ์ สอยเหลือง 20/09/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 086-1672803 086-1672803
19 5931010050 ธีรพงศ์ หลีหลาย 16/07/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 085-2934174 085-2934174
20 5931010032 วรพล เสมเถื่อน 03/07/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0806541385 0806541385
21 5931010033 สวพล หลินลาโภ 18/08/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
22 5931010035 สิทธินนท์ คนงามดี 12/12/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0939769835 0939769835
23 5931010036 อธิศักดิ์ เอกบุตร 18/03/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 061-5530694
24 5931010037 อัมร์ โพธิ์ทอง 12/01/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 081-3469936 081-3469936
25 5931010038 เกียรติศักดิ์ ศรีนันทร์ 16/08/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 083-3153120
26 5931010039 คุณาธิป อรุณไชย 25/04/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 085-2944453 085-2944453
27 5931010040 จิรพงศ์ อักโขพันธุ์ 12/08/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 087-4302867 087-4302867
28 5931010041 ชัยวัฒน์ มหานิยม 28/12/2537 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0819819102 0819819102
29 5931010042 ชัยสิทธิ์ ทองมาลี 03/05/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 191-7235128
30 5931010044 ฐิติวุฒิ ติฐิโต 14/07/2541 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 099-6890369 099-6890369
31 5931010045 ณฐพงษ์ หอมหวล 06/10/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 084-7717228 084-7717228
32 5931010046 ณัฐพงค์ ภักดิ์วาปี 05/08/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 061-5574885
33 5931010047 ณัฐภัทร ประสมศรี 30/12/2539 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 084-7615848 084-7615848
34 5931010048 ณัฐวุฒิ สุขจันทร์ 10/07/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
35 5931010049 ธนาวุฒิ ผุดผาด 10/06/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 092-4591429 092-4591429
36 5931020016 ธีรนัย คะเด 16/11/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 087-3455788 087-3455788
37 5931020017 นัฐธิพงศ์ เอกวัตร 05/03/2541 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0926322780 0926322780
38 5931040008 พีรพล พหุพันธ์ 30/07/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 093-8652287 093-8652287
39 5931040009 ภานุพงศ์ คล้ายแก้ว 10/04/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
40 5931040010 ภานุวัฒน์ ฉิมฉลอง 18/06/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
41 5931040011 วรโชติ ขำสวัสดิ์ 16/08/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 091-7955988 091-7955988
42 5931040012 วีระพัฒน์ เทพพิทักษ์ 14/09/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 084-7181218 084-7181218
43 5931040013 วุฒิชัย นะทะเวสน์ 17/06/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 089-9124949 089-9124949
44 5931040014 ศรัณย์ อรุณจรัสธรรม 27/06/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 083-7819259 083-7819259
45 5931040015 ศศิน มีสวัสดิ์ 30/10/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 086-0392607 086-0392607
46 5931040016 ศักดิ์สิทธิ์ แดงประดับ 12/11/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 086-5673114 086-5673114
47 5931040017 ศิวกร แย้มสำราญ 11/09/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 089-2921120 089-2921120
48 5931040018 ศุภมิตร ปัถวี 15/01/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 078-3636145
49 5931040019 กฤตเมธ หิรัญธารา 06/06/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0809305932 0809305932
50 5931040020 คำนวณ หิรัญวงศ์ 15/12/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0817054015 0817054015
51 5931040021 เจนณรงค์ จันทรวงษ์ 07/10/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0861296661 0861296661
52 5931040023 ณัฐวุฒิ สำราญรื่น 06/08/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0898006633 0898006633
53 5931040024 ตฤณ สุสุทธิ 15/04/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0817054015 0817054015
54 5931040007 ปิยะรักษ์ แก้วแจ้ง 23/10/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 085-9469191 085-9469191
55 5931040006 ปัถวี สังวร 16/07/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 099-5439998 099-5439998
56 5931020019 พงศกร กลิ่นเถื่อน 10/07/2539 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0972066078 0972066078
57 5931020020 ภมร อินทร์ยงค์ 26/06/2539 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0820923077 0982565602
58 5931020021 ภิญโญ ศรีโหร 09/10/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0805689289
59 5931020022 ภูวเดช เฟื่องรอด 08/11/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0810157194 0810157194
60 5931020023 ยุทธนา เอกวัตร 19/01/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0810153481 0810153481
61 5931020025 อดิศร ฤทธิ์ชัยพร 25/10/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0861640391
62 5931020026 อนุศาสน์ ประกอบปราณ 20/11/2540 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0812579355 0812579355
63 5931020027 นนธวัช สายสนิท 26/01/2541 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 0864075641 0864075641
64 5931030001 กฤษดา ช่วยสงเคราะห์ 08/04/2541 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ 0899081183 0899081183
65 5931030002 ธีรภัทร์ โชติช่วง 27/05/2540 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ 0926032569 0926032569
66 5931030004 ภูวดี พูลผล 10/10/2539 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณ 0899181448 0899181448
67 5931040001 กิตติธัช น้ำทิพย์ 27/06/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 089-3122171 089-3122171
68 5931040002 ณัฐพนธ์ เอี่ยมสำอางค์ 12/05/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 080-6580439 080-6580439
69 5931040003 ตะวัน นิลรัตน์ 28/12/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0838986634
70 5931040004 นิพิฐพนธ์ โรจน์กิจบวรเดช 28/06/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0983935846
71 5931040005 ปัฐวี นาเมือง 09/01/2541 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 084-7308937 084-7308937
72 5931040025 ทวีศักดิ์ เชยกลิ่น 07/09/2540 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 0877140675 0877140675
73 5931010029 พนมศักดิ์ เต็มชำนาญ 08/04/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 0861669877 0861669877
74 5921110012 สุธินันท์ สุขจิต 01/12/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 086-1740605 086-1740605
75 5921110007 นิคม นามสิน 08/07/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 0810081727
76 5921110008 นิภัทร์ สาลิลา 24/10/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 096-7263092 096-7263092
77 5921110009 พิธิวัต ดาวเรือง 06/01/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 099-5343397 099-5343397
78 5921110010 พีรพัฒน์ ต้นน้ำเพชร 24/04/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 063-1527430 063-1527430
79 5921110011 วีรภัทร หัตเถื่อน 20/05/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 084-9167247 084-9167247
80 5921110013 อนันต์ อนันต์วรปัญญา 18/02/2544 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 086-7632800 086-7632800
81 5921280001 กันยารัตน์ สุธาเพชร 31/01/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 092-5891576 0871603519
82 5921280003 กันตภณ สุนทรวัตร์ 28/07/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0867768700 0867768700
83 5921280004 กิตติพงศ์ พิมพ์สว่าง 04/02/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0873709926 0873709926
84 5921280005 กิตติพศ ทิมฤกษ์ 29/09/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 085-3755242 085-3755242
85 5921280006 ธนวัฒน์ ทองจิลา 01/01/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0801178228 0801178228
86 5921280007 ธีรพัฒน์ ปิ่นทอง 17/10/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 081-9466628 081-9466628
87 5921280008 ปวรปรัชญ์ นาเมือง 12/02/2544 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 098-3262319 098-3262319
88 5921280009 พัชรพล เมืองขวัญใจ 19/04/2544 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0625981965 0625981965
89 5921280010 มูฮัมมัด นุชเซ๊าะ 21/04/2543 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 0904323116 0904323116
90 5922040001 จันทกานต์ อุดมทรัพย์ 04/11/2540 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0611326356 0611326356
91 5921110006 นันทกร น้ำดอกไม้ 11/06/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 081-8972513 0818572513
92 5921110004 ธัชพล กัลยาณรัตน์ 30/03/2543 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 094-5299124 094-5299124
93 5931010019 กิตติทัต โพธิ์ไพจิตร 14/09/2540 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 082-2963260 082-2963260
94 5921060032 สุกฤษฎิ์ เห็นประเสริฐ 11/05/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0879728145 0879728145
95 5921060034 สุทธิพงษ์ จีวะ 02/08/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 089-2592464 089-2592464
96 5921060035 สุทธิศักดิ์ อรชร 27/10/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 089-8379467 089-8379467
97 5921060036 ชานนท์ ปลั่งศรี 19/11/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0812570177 0812570177
98 5921060037 ธีรพัฒน์ นพประดับ 23/06/2541 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0870941416 0870941416
99 5921060038 นฤนารถ เล็กน้อย 25/10/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0861602239 0861602239
100 5921060039 นิติธร ช้างยนต์ 24/07/2543 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 0841722997 0841722997

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat