ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ นางสาววาทินี รอดผล 1 3103
2 การส่งงานของนักเรียน ในรายวิชาการโฆษณา งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในการส่งงานในวิชาการโฆษณา นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 1 3103
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิขาการค้าปลีกค้าส่ง โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการค้าปลีกการค้าส่งเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง 1 3103
4 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาการสร้างตราสินค้า ปัญหาการส่งงานไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจากการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการสร้างตราสินค้า มีปัญหาล่าช้า และไม่ส่งเลย จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผุ้สอนทุกคน นางผุสดี ชัยพัฒน์ 1 3103
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสาขาการขาย มีพื้นฐานค่อยข้างอ่อนในด้านการเสนอขายสิ้นค้า ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผุ้วิจัยจึงทำวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านการใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้า นายอุษณิษา ยอดพิจิตร 1 3103
6 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วิชางานจักรยานยนต์ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วิชาจักรยานยนต์ ของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง นายอุดม หิรัญพันธุ์ 1 3103
7 การแก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วจัยจึงใช้ การสร้างชุดโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปช่วยสอนสำหรับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพื่มมากขึ้น นายไกรสร คงคา 1 3103
8 ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานวิขาคณิตศาสตร์ช่างยนต์ รายงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ นายชยางกูร ไชยวงศ์ 1 3103
9 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ การวัจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือช่างยนต์ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือช่างยนต์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก นายณัฐกานต์ จงไกรจักร์ 1 3103
10 พัฒนากเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าให้ทราบถึงการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสถาพร เนินทราย 1 3103
11 การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รายวิชาโครงการ การเรียนแบบร่วมมือยังเปิดโอกาศให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สมชิกที่อ่อนในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม นางสมสุข ขำสวัสดิ์ 1 3103
12 การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งการบ้าน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อประเมินผลการแก้ปัญหาการไม่ส่งการบ้าน นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา 1 3103
13 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากการสอนและสอบถามครูผุ้สอนในรายวิชาต่างๆ ของนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานที่ได้รับหมอบหมายไม่ตรงเวบาที่กำหนด ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นครูผู้สอน เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นางสาวอำพร ประทุมวัน 1 3103
14 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางกรเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ 1 3103
15 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนไม่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์หลังเลิกเรียนของนักเรียน ตามที่ผู้วิจัยซึ่งสอนรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนไม่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน นายเอ็ก หงศ์โรจนภาคย์ 1 3103
16 การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมการอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบ นางณวพร คงทวี 1 3103
17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนจดหมายธุรกิจ วิขาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเขียนจดหมายธุรกิจ วิขาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ โดยใช้ชุดการเรียน นางคมคาย ยิบประดิษฐ์ 1 3103
18 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา สำหรับนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาของนักศึกษา นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ 1 3103
19 การใช้งาน เครื่องมือวัดไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เรื่องการใช้งาน เครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Microsoft powerpoint นายชัยทัต โชติช่วง 1 3103
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทฤษฎีแรงจุงใจ 8 ขั้นตอน ของโรเบริต กาเย่ (Robort Gagne) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง นางสาวศิรินภา ศรีศิริเล็ก 1 3103
21 การพัฒนาสื่อจำลอง สายอากาศ ในรายวิชาเครื่องรับวิทยุ ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการจำแนกชั้นบรรยากาศในรายวิชาเครื่องรับวิทยุในระดับชั้น ปวช.2 ขึ้น เพื่อให้ผุ้เรียนมีความรุ้ความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมและได้เป็นพื้นฐานความรู้ รายรายวิชาอื่นสืบต่อไป นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม 1 3103
22 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนเรื่องวินัยและความรับผิดชอบ งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียน นายประกิจ ธรรมนิทัศนา 1 3103
23 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงให้คะแนน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาวิเคราะห์วงจงอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยากง่ายพอเหมาะ นายดานัส สบายใจ 1 3103
24 การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้านโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผุ้เรียนวิชาตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบ นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ 1 3103
25 การศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะวิธีการใช้และเลือกอุปกรณ์ในการชี่ง ตวงส่วนผสมของนักศึกษาระยะสั้น นักศึกษาที่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะวิธีการใช้และเลือกอุปกรณ์ในการชั่งตวงส่วนผสม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง นางอรอนงค์ ลำดวล 1 3103
26 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีสอนวิขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ การวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีสอนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจในวีธีการสอนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา นางสุพร วัฒนประทีป 1 3103
27 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการทำผังความคิดในการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุม นางจุรีวรรณ อรญพฤกษ์ 1 3103
28 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบในการเรียน งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในที่ปรึกษาให้เป็นผุ้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนสายาการตลาดทวิภาคี นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร 1 3103
29 เสื้อปกในตัวด้ยสื่อมัลติมีเดีย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาเสื้อสมัยนิยม เรื่องเสื้อปกในตัวด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกาษหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล 1 3103
30 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาได้มุ่งเน้นการพัฒนาผุ้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างการและจิตใจ สติปํญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต นายเจริญ ธรรมชาติ 1 3103
31 การอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง นายเฉลย ทรัพย์มา 1 3103
32 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทราบพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน และเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 1 3103
33 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นางสาววนาริน แก้วเมืองเพชร 1 3103
34 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษารายวิชาวงจรไฟฟ้า และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน นายสุทธิศักดิ์ หวานสนิท 1 3103
35 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ photoscape โดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม ในรายวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ photoscape โดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผุ้เรียนรู้หลักการสร้างฉลากผลิตภัณฑ์ให้สวยงามพร้อมสามารถนำไปใช้ได้จริง นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 1 3103
36 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา การซอยผม-การดัดผม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการดัดผม เรื่องการดัดผมด้วยสื่อมัลติมีเดีย นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ 1 3103
37 พัฒนาการเรียนการสอนในกรายวิชาการแกะสลักผักผลไม้และวัสดุอื่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้น ต่อรายวิชาการแกะสลักผักผลไม้และวัสดุอื่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง 1 3103
38 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเขียนแบบโครงสร้างนักเรียน เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียน อันจะเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม นายชุมพร อมรพฤทธิ์ 1 3103
39 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนการส่งงานของนักศึกษารายวิชางานเชื่อมแก๊สและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรม นายชัชวาล สีแดง 1 3103
40 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนไม่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์หลังเลิกเรียนในวิชาเชื่อมอาร์คแก็สปกคลุม ผู้วิจัยซึ่งสอนรายวิชางานเชื่อมอาร์คโลหะแก็สคลุม 1 นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนไม่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนอาชีวศึกษา นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ 1 3103
41 การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว 1 3103
42 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชากฎหมายพาณิชย์ วิจัยได้เห็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้ายวินัยในตนเองโดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ นายวิระพล มูลสิน 1 3103
43 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน การวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าการอ่านเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา นางสาวเกศินี มุ่งหมาย 1 3103
44 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิขาการบริหารงานคุณภาพในองค์การของนักเรียน หัวข้องวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การของนักเรียน ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทวิภาคี วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นายเจริญ ธรรมชาติ 1 3103
45 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร จากการวิจัยทำให้ทราบว่า การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียน นั้นส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น นางสุวรรณา บุญเมือง 1 3103
46 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของใบช่วยสอน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ นางภาวิณีย์ ทับล้อม 1 3103
47 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเลี้ยงลูกบอล การหมุนตัว การวิจัยครั้งนี้จะทำให้ได้เรียนรู้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการบริหารงานการขาย เพือทำการปรับปรุง วิชาพละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ นายสันติ ดำมุสิก 1 26203
48 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติซึ่งใช้ปัญญหาเป็นฐานโดยกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติซึ่งใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยกระบวนการกลุ่ม นางสาวอัญมณี อุทรักษ์ 1 3103
49 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องยึดหลักการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะเน้นการพัฒนากระบวนการคิด เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ นายศิริชัย บุญมาตุ่ม 1 3103
50 ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิขาการออกแบบระบบไฟฟ้า ผุ้วิจัยได้เห็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองโดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรม นายศิริชัย บุญมาตุ่ม 1 3103
51 การศึกษาสาเกตุการสอบเก็บคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิขาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภท อุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หาสาเหตุการสอบเก็บคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกผลคะแนนแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน นางสาวรอฮายา หะเลาะ 1 3103
52 ระบบพัฒนากิจกรรมผู้เรียนออนไลน์ ระบบพัฒนากิจกรรมผู้เรียนออนไลน์สามารถ ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีให้แก่นักศึกษาว่าได้เข้าร่วมหรือไม่ และสามารถสรุปผลรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยระบบผู้คนทั่วไปสามารถเข้าดูผลกิจกรรมได้หมด นาย ทศา ปิ่นสวัสดิ์ นางสาวอำพร ประทุมวัน 2 3103
53 ระบบจัดการงานพัสดุ ระบบการจัดการงานพัสดุสามารถจัดเก็บข้อมูลพัสดุที่ใช้ภายในวิทยาลัย สามารถทำการบันทึกรายการเบิก ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ และออกรายงานต่างๆได้ นางสาว ชุติมา โอวาทรักษา นางสุพร วัฒนประทีป 2 3103
54 รถลากปลูกข้าว เป็นหลักการง่ายๆใช้แรงของข้อเหวี่ยงจากล้อเป็นแรงขับเคลื่อน สามารถปลูกดำต้นข้าวได้ครั้งละ 4 ต้น นาย กิตติทัต บัวงาม นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103
55 เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ทำงานโดยการยึดตัวเครื่องเข้ากับโครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (Arduino) การควบคุมการทำงานการเคลื่อนที่ผ่านระบบมอเตอร์เกียร์ (Gear Motor) บนแผงโซล่าเซลล์ที่มีความลาดเอียง 15 ถึง 30 องศา  นายอนุกร นาคประสบสุข นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 2 3103 42,981.90
56 อุปกรณ์นิรภัยอุ่นใจผุ้ปกครอง อุปกรณ์นิรภัยอุ่นใจผู้ปกครองเป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กตกรถจักรยานยนต์ มีลักษณะคล้ายเก้าอี้ มีเบาะพิงด้านหลังหุ้มฟองน้ำเพื่อให้เบาะมีความนุ่ม และสามารถปรับตำแหน่งของพนักพิงเลื่อนเข้า-เลื่อนออกได้และมีโครงด้านข้างป้องกันเด็กตกรถ นางสาว สุพรรษา นาคสวัสดิ์ นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 2 3103 3,000.00
57 น้ำปรุงสามรสจากฟักข้าว น้ำปรุงสามรสจากฟักข้าว สามารถใช้เป็นน้ำปรุงรสในการประกอบอาหาร อาทิเช่น หมี่กรอบทรงเครื่อง ปลาราดพริก ไข่ลูกเขย และน้ำจิ้มลูกชิ้น โดยผลิตขึ้นมาเพื่อสามารถทำเมนูต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกสบาย ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที  นางสาว อรนลิน นุ้ยคง นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 2 3103 4,354.00
58 อุปกรณ์ช่วยย้ายต้นไม้ในกระถาง อุปกรณ์ช่วยย้ายต้นไม้ในกระถาง แบบใช้พลั่วตักล๊อกดินไว้ไม่ให้ดินแตก สามารถใช้ทั้งในกรณีขุดย้ายต้นไม้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและขุดหลุมปลูกสำหรับต้นไม้ที่จะนำไปปลูก ช่วยให้การขุดย้าย ต้นไม้สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีปกติทั่วไป นาย ณัฐพงศ์ ชาวไร่ปราณ นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 5,860.00
59 อุปกรณ์ช่วยปลูกสับปะรด อุปกรณ์ช่วยปลูกสับปะรด ช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดไม่ต้องก้มลงไปปลูก เพียงเหยียบที่คานกดปรักลงดินและหย่อนหน่อสับปะรดใส่ปล่องลำเลียงที่ใช้ท่อพีวีซีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วจึงเหยียบคานงัดปากของอุปกรณ์ช่วยปลูกสับปะรด นาย พงศ์ธร สินสมุทร นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 10,981.45
60 อุปกรณ์พลิกกลับหน้ายางรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยพลิกกลับหน้ายางรถยนต์ เป็นการหาวิธีนำยางรถยนต์ที่หมดสภาพแล้วมาทำประโยชน์และเกิดรายได้ ปัจจุบันการนำล้อยางรถยนต์ไปเผาทำลายหรือทิ้งในท้องทะเล เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดมลพิษ การจะนำยางมาทำกระถางปลูกต้นไม้ต้องตัดหน้าล้อยางออกด้านหนึ่งแล้วพลิกกลับหน้า เพื่อให้ขอบล้อโค้งงอนออกเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามในการตกแต่ง นาย ธีรศักดิ์ หญ้างวงช้าง นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 8,624.00
61 อุปกรณ์พรวนดินบนแปลงผัก อุปกรณ์ช่วยพรวนดินบนแปลงผัก การออกแบบจะคำนึงถึงการช่วยให้ดินร่วนซุย และการผ่อนแรงโดยใช้หลักการของแรงงัด ช่วยอำนวยความสะดวกในการพรวนดินของชาวไร่ชาวสวน ในแปลงผักไม่ได้เก็บผลผลิตพร้อมกัน เนื่องจากปลูกเป็นแถวไล่เรียงตามอายุวัน นาย กิตติทัต บัวงาม นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 3,210.00
62 เตาเผาถ่านแกลบ เตาเผาถ่านแกลบ เป็นอุปกรณ์ช่วยทำถ่านแกลบหรือแกลบดำให้เกษตรกรใช้ในการผสมดินปลูกต้นไม้ ถ่านแกลบมีประโยชน์มากในด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำปุ๋ยหรือเป็นส่วนผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ นาย ธนกร ศรสินธุ์ นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 13,188.00
63 หมอนซ่อนไอคิว ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้วัสดุสิ้นเปลือง สามารถใช้งานได้ลักษณะเดียว ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายและไม่มีพื้นที่เก็บสิ่งของ เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “หมอนซ่อนไอคิว” โดยการออกแบบให้สามารถใช้งานได้สองลักษณะ เป็นรูปแบบหมอนและเกมหมากฮอสไว้ในงานชิ้นเดียวกัน นาย สุรศิษฎ์ สุวรรณภา นางสาว มาณี กสิกรอุดมไพศาล 2 3103 3,709.00
64 กางเกงเปิดสะโพก กางเกงเปิดสะโพกช่วยให้ผู้ที่ฉีดยาสะโพกมีความมั่นใจในการฉีดยา เพราะสามารถเปิดเผยร่างกายเฉพาะส่วนที่ต้องการฉีดยา และผู้ที่ฉีดยาสะโพกได้รับความสะดวกสบายในการใช้กางเกงเปิดสะโพก ซึ่งเป็นกางเกงสำหรับสุภาพสตรีที่ใช้สำหรับการฉีดยา นางสาวเกวลิน แก้วสายทอง นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 2 3103 3,950.00
65 การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าเอนกประสงค์ การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์รถสามล้อ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ นาย อันดามัน บุตรบุราญ นายชยางกุร ไชยวงศ์ 2 3103 40,000.00
66 หมวกนิรภัยไฮเทค หมวกนิรภัยไฮเทค คือ หมวกกันน็อคสำหรับจักรยาน ที่ออกแบบเสริมประสิทธิภาพให้กับหมวกนิรภัย ให้สามารถแสดงสัญญาณไฟการเลี้ยว การเบรก จากการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทลน เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ตามมาสังเกตเห็นได้ชัด มีกล้องมองหลัง ที่สามารถบันทึกวีดีโอและสังเกตการก่อนเลี้ยวของผู้ปั่นจักรยาน นายบุญนิธิ คงดี นายดานัส สบายใจ 2 3103 5,361.00
67 เครื่องผลิตไฟฟ้าไม่ใช้พลังงานจากภายนอก ครื่องผลิตไฟฟ้าไม่ใช้พลังงานจากภายนอก ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในบ้านโดยไม่ใช้พลังงานต่างๆจากภายนอกในการผลิตไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าของส่วนภูมิภาค และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่แรงดัน 220 V กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5 kW นาย ธีรภัทร คุ้มเขตต์ นายเฉลย ทรัพย์มา 2 3103 49,915.00
68 อุปกรณ์รูดรวงข้าว ประดิษฐ์ กระบอกรูดรวงข้าว ขึ้นมาช่วยให้เก็บข้าวได้มากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการมัดและเอาไปเก็บบ่อยครั้ง นาย พีรพงษ์ ช่อชั้น นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์ 2 3103 4,462.00
69 เครื่องหยอดแก๊สสัสับปะรด เครื่องหยอดแก๊สสับปะรดทำจากท่อ PVC จึงทำให้มีน้ำหนักเบากว่าเก่า และมีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่า และลิ้นปิด/เปิดทำมาจากอาคีลิคทำให้เวลากดหยอดแก๊สสับปะรดลื่นไม่ติดขัด และชาวไร่สับปะรดสามารถทำเองได้ นาย นายอัฏฐวงศ์ คำภีระพงศ์ นาย ชยางกูร ไชยวงศ์ 2 3103 2,894.00
70 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ วิจัย รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ วิจัย ผู้จัดทำ ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 543

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat