ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 สบู่ลูกตาล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “สบู่ลูกตาล” ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของลูกตาลโตนดที่ใช้ในการทำสบู่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สบู่ลูกตาล ปราศจากสารอันตราย นางสาวศุภนิดา สุรินทร นางสาววรางคณา สบายใจ 1 3102 3,000.00
2 น้ำสลัดข้าวโพด เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและการใช้ข้าวโพดเพื่อเพิ่มใยอาหารหรือธัญพืชในการทำน้ำสลัดชนิดข้นจากข้าวโพดเพื่อให้น้ำสลัดข้าวโพดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นายพีรวิชญ์ ศรีเกษตร นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
3 น้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ นางสาวกมลพรรณ เดชสร นางสาวดวงใจ จำปาหอม 1 3102 3,000.00
4 ขนมหม้อแกงกล้วยหอม วัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของกล้วยหอมในการทำขนมหม้อแกงกล้วยหอม 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมหม้อแกงกล้วยหอม นางสาวชลินดา หมื่นนุช นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
5 อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ ครูดวงใจ จำปาหอม 2 3102 3,000.00
6 อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ นายพรชัย ทองอนันท์ นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 2 3102 3,000.00
7 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 ที่ผลิตขึ้นมีขั้นตอนการผลิตโดยการนำสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดไปตากแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับพิมเสนและการบูร นำสมุนไพรที่ได้จากการผสมแล้ว ใส่ถุงผ้าขาวบางที่จัดเตรียมไว้แล้วนำใส่หมอนเย็บให้เรียบร้อยสวยงาม นายนัฐดนัย นาคทิม นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล 2 3102 5,500.00
8 ที่เขียนรูปแบบขยาย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่เขียนรูปแบบขยาย เป็นอุปกรณ์ช่วยสาธิตการเขียนรูปเพื่อประกอบการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ที่เขียนรูปแบบขยาย นายชัยวัฒน์ พุ่มชัง นายพลพิมล ดำนิล 2 3102 5,500.00
9 ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋ นายภาคิน สาบุตร นางสาววรางคณา สบายใจ 2 3102 3,000.00
10 ดอกไม้ตกแต่งบอร์ดจากเศษผ้า จุดมุ่งหมายในการนำเศษผ้าในแผนกแฟชั่นดีไซน์ที่เหลือจากการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมายใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด จึงมีการศึกษา ค้นคว้า โดยการนำเศษผ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบอร์ด โดยการนำกระบวนการทั้งด้านการเย็บ สอย รูด เนา จีบกลีบต่างๆและอื่นๆ นางสาวนุสศรา คงสนิท นางภัทรกร เสียงสนั่น 2 3102 3,000.00
11 เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู และเพื่อประดิษฐ์และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า สามารถนำไปตกแต่งอาคาร สถานที่ สิ่งเคารพบูชา และยังเป็นการสืบสานมรดกทางด้านหัตถศิลป์ นางสาวกลมวรรณ บุญเกิด นางสาวสาลี ขวัญยืน 2 3102 3,000.00
12 ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้ในรูปแบบต่างๆด้วยงานประติมากรรมปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มร้านค้า นางสาว ณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ นาย ภิญโญ บุญเกิด 2 3102 3,000.00
13 คุกกี้แป้งข้าวเจ้างา วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อผลิตคุกกี้แป้งข้าวเจ้างา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอของผู้บริโภคต่อคุกกี้แป้งข้าวเจ้างา นางสาวพิมพ์ศิริ วรรณขำ นางรัชนีกร โหรชัยยะ 2 3102 3,000.00
14 ยาหม่องสมุนไพรจากเผือก มีวัตุประสงค์เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งได้ศึกษาวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรจากเผือก นายภานุพันธ์ เหรียนเจริญ นางชื่นสุมณ อ่วมเครือ 2 3102 3,000.00
15 ผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ การวิจัยเรื่องการศึกษาการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้มีความแปลกใหม่และเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค 3. เพื่อนำพืชในท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชะคราม นางสาว ศุภรา สิมอุดร นางรัตนา อ่วมอั๋น 2 3102 3,000.00
16 เครื่องโรยฝอยทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องโรยฝอยทอง นายตนุภัทร เก่าเงิน นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 2 3102 33,000.00
17 ที่ปอกตาลโตนด การประดิษฐ์ที่ปอกตาลโตนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการปอกตาลโตนด น.ส.ปองทิพย์ แจ่มแจ้ง นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 2 3102 3,000.00
18 แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต Power Bank ขึ้นสำหรับใช้เองในชีวิตประจำวัน นายยุทธนา กุลไทย นางสาวนิตยา ประเสริฐประศาสน์ 2 3102 2,990.00
19 ขนมดอกจอกสมุนไพรไทยและธัญพืช เพื่อศึกษาการผลิตขนมดอกจอกเป็นขนมไทยที่มีมาแต่โบราณ มีความหอมหวาน รสชาติมันอร่อย และมีลักษณะประณีต มีความอ่อนช้อย รูปทรงน่ารับประทาน นางสาวกชกร เชาว์เฉียบ นางจุรีพร วิเชียรโชติ 2 3102 3,000.00
20 เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา นางสาวศุภมาส ขวัญเมือง นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ 2 3102 1,600.00
21 ไส้กรองดักวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของไส้กรองดักวัสดุจากขวดน้ำพลาสติก 3 แบบ สำหรับแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตัน นายศุภกิจ ชูกลิ่น นางอภิญญา สมสุข 2 3102 3,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat