ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 1,638 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 นายปริญญา ครองเมือง 543
2 โครงการ OTG Flashdrive นายทศพล มั่นใจ ปวส.1 1612
3 543
4 543
5 สื่อมัลติมีเดียเพลงผู้ปิดทองหลังพระ นายศุภวัฒน์ อุปถัมภ์ ปวส.1 5693
6 543
7 นายเอกนรินทร์ เข็มมะลัง 543
8 เครื่องตรวจสอบสายอินเทอร์เน็ต นายภัทรพล จันทร์เพ็ญ ปวส.1 632
9 543
10 นายสุรชัย นันทวงศ์ 543
11 เครื่องปอกเปลือกกระเทียมด้วยแรงลม นายกฤษฎา รอดเขียว ปวส.1 29683
12 543
13 นายชาคริต สร้อยทอง 543
14 โครงการ Water Cooling Your Computer นายชนะพล สาสิทธิ์ ปวส.1 21298
15 543
16 น.ส.วรรณิภา อารีโน้ 543
17 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ ชั้นวางอเนกประสงค์ น.ส.กิตติยา ถมยา ปวส.1 1593
18 543
19 น.ส.รุ่งฤดี จันทร์ลอยนภา 543
20 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ โคมไฟจากกะลามะพร้าว น.ส.กฤติยาณี สมตน ปวส.1 2123
21 543
22 น.ส.วิไลย์พร จูมา 543
23 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ตะกร้าสานพลาสติก น.ส.วาสนา ทองเกษม ปวส.1 973
24 543
25 รองเท้าแตะแฮนด์เมด น.ส.อุมาพร เกตุแก้ว 543
26 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ น.ส.กัญญาภัทร ตาสุสี ปวส.1 1293
27 543
28 การเพ้นท์เสื้อผ้าด้วยสีอะคริลิค น.ส.ธนัชพร จำปาเครือ 543
29 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ น.ส.ชนกานต์ เย็นชอบ ปวส.1 1343
30 543
31 543
32 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ ไหมพรมดีไซน์ น.ส.กานติมา มณีอินทร์ ปวส.1 943
33 543
34 น.ส.ธนาพร แซ่อึ้ง 543
35 ที่นอนเพื่อสุขภาพ น.ส.กณิกา จันทร์กระจ่าง ปวส.1 2043
36 543
37 น.ส.นิฤมล อินทร 543
38 รถเข็นช่วยพยุงเดิน น.ส.ชลธิชา บุญยัง ปวส.1 1743
39 543
40 น.ส.อัลญารัตน์ พุ่มสงวน 543
41 Shower Chair น.ส.นภัทร เจริญสุข ปวส.1 2043
42 543
43 น.ส.เกศมณี สอดสูงเนิน 543
44 ไม้เท้าส่องสว่าง น.ส.กรรณิกา แสนคำ ปวส.1 1543
45 543
46 นายนพรุจ เกาะเต้น 543
47 ท่อช่วยพยุง น.ส.เพ็ญพิชชา คงสุจริต ปวส.1 1478
48 543
49 น.ส.ธชาวดี สุขพกาแก้ว 543
50 Bick For me น.ส.ชลธิชา ชาวเรือหัก ปวส.1 1543
51 543
52 นายธนกฤต จันทร์เพชร 543
53 ไม้เท้า 2 in 1 น.ส.รัตติยาภร บุญแหยม ปวส.1 1443
54 543
55 น.ส.อริสา น้อมศรี 543
56 เครื่องยืดคลายเส้นและลูกแก้วนวดเท้า น.ส.ชมพูนุท อยู่สมบูรณ์ ปวส.1 1543
57 543
58 น.ส.ธัญญารัตน์ ชนชาวนา 543
59 เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้ น.ส.ธนพร รอดบุญชู ปวส.1 1743
60 543
61 น.ส.อรวรรณ ยอดทองดี 543
62 ไม้ประคอง 4 ล้อ น.ส.นริศรา พานทอง ปวส.1 2243
63 543
64 น.ส.วรรณศิริ กงเวียน 543
65 เก้าอี้นั่งปรับระดับ น.ส.มาลิษา สถิตสุข ปวส.1 2043
66 543
67 น.ส.สุณัฐดา ดาโสม 543
68 เครื่องกายภาพไหล่ น.ส.จุฑามาศ ไชยทิพย์ ปวส.1 1843
69 543
70 นายจิรายุส โตยิ่ง 543
71 ระบบ Security ผ่าน App LINE น.ส.ระพีวรรณ สกุลมา ปวส.1 3043
72 543
73 นายวัชร สว่างประจิม 543
74 เครื่องสาธิตผลิตกระแสไฟฟ้าระบบน้ำวน นายเจษฎา ทับประทุม ปวส.1 5043
75 543
76 543
77 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง นายชนะพงศ์ เนตรสว่าง ปวส.1 3043
78 543
79 นายณัฐนนท์ เศวตนัย 543
80 เครื่องดูดฝุ่น นายกิจพิสิษฐ์ จำปาทอง ปวส.1 1743
81 543
82 นายปฏิภาณ เฮงสมบุญ 543
83 เครื่องเช็คหลอดไฟ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นายชานนท์ แก่นโนนสังข์ ปวส.1 1343
84 543
85 นายสำราญ ป้านจันทร์ 543
86 Powre Class TD นายเกริกชัย จันทร์รวม ปวส.1 17043
87 543
88 นายฐิติพงศ์ เผือกเล็ก 543
89 สตาร์ทรถมอเตอร์ไซต์ผ่านมือถือ นายไชยวัฒน์ แก้วไทย ปวส.1 4043
90 543
91 นายอัศวิน อินทร์ประดับ 543
92 เครื่องรดน้ำกล้วยไม้โดยใช้น้ำแอร์ผ่านระบบปฏิบัติการไร้สาย นายจิรพันธ์ สุขม่วง ปวส.1 4543
93 543
94 นายสุธีวัฒน์ พิมพันธ์ 543
95 เครื่องดักหนูอัจฉริยะ นายธีรพงษ์ รติโอฬาร ปวส.1 2943
96 543
97 นายธนวัฒน์ เกตุหิรัญ 543
98 หน้าต่างอัตโนมัติ น.ส.พิมพ์ฤทัย แสงคำ ปวส.1 4313
99 543
100 นายอดิศักดิ์ มณีสอดแสง 543

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat