ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,744 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 รถเข็นสับปะรด สามารถบรรทุกสับปะรดหรือสิ่งของต่างๆตามร่องหรือพื้นที่แคบและไม่สม่ำเสมอ นายปฏิเวช สินสอน นายศุภชัย สุดทวี นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน 1 543 7,600.00
2 อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะสู่อนาคต ควบคุมระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อให้ผลผลิต เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ นายรัชกร วงษ์คำ นายวิระศักดิ์ วัตถุ นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 1 543 20,840.00
3 อุปกณ์ติดตั้งประตู ช่วยติดตั้งประตูด้วยการติดตั้งคนเดียว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นายปราบดา ยืนยงค์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 7,600.00
4 อุปกรณ์ให้อาหารลิง ควบคุมการให้อาหารลิงเพื่อความสะอาดสุขอนามัย ควบคุมการแพร่พันธุ์ นายกิตติทัด ทรศัพย์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 20,414.00
5 543
6 เครื่องตัดไอศกรีม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดไอศกรีมและลดระยะเวลาการตัด เพื่อช่วยลดอันตรายจากการตัดไอศกรีมแบบเก่า นายนันทกร น้ำดอกไม้ : นายสุธินันท์ สุขจิต นายวรกานต์ ศุภเลิศมงคลชัย 2 2560 1,000.00
7 เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง เพื่อสร้างเครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง เพื่อวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ นายณัฐพล คงเพิ่มพูน : นายเทพศักดิ์ เทพศักดิ์ นายชาคริต กลิ่นจันทร์ : นายนิ่มอนันต์ เสริมศรี : นายวีรพล ดวงเพ็ชร : นายวรกานต์ ศุภเลิศมงคลชัย 2 2560 8,500.00
8 เก้าอี้บันได เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของเก้าอี้บันได เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป นางสาว ศิรารักษ์ แหวนวงศ์ : นาย พงษ์ธนา ปานแก้ว นายวีรพล ดวงเพ็ชร : นายชาคริต กลิ่นจันทร์ 2 2560 650.00
9 เตาน้ำอุ่น สร้างเตาน้ำอุ่น ตอบสนองแนวคิด เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า หาประสิทธิภาพการใช้งานของเตาน้ำอุ่น นายอนันต์ อนันต์วรปัญญา : นายพีรพัฒน์ ต้นน้ำเพชร นายชาคริต กลิ่นจันทร์ : นายนิ่มอนันต์ เสริมศรี 2 2560 1,200.00
10 ระบบเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อสะดวกสบายรวดเร็วในการเรียกรถพยาบาล เพื่อแจ้งอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น เพื่อแจ้งเตือนบรรเทาเบื้องต้น นางสาววันวิสา โสมรักษ์ : นางสาวสุรีนา สุขพร้อม นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
11 ระบบเยี่ยมบ้าน นักเรียน-นักศึกษา (home visit) ใช้งานง่ายอ สะดวกสบายและรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการระบบ นายณัชพล บุญเรือง : นายวัชรพงษ์ วิเศษคงทน นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
12 PB Travel app เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี นายวิธิวัสส์ ม่วงคราม : นางสาวกุลภรณ์ วชิรประยูรวงศ์ นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
13 แอฟช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งเหตุ เพื่อรับรู้พิกัดตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้น นายนนทวัฒน์ แซ่ตั้ง : นายณัฐดนัย เดชเพชร นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
14 ระบบติดตามการฝึกงาน เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนที่ออกฝึกงาน เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูลในการฝึกงานติดตามการส่งงานได้ง่ายขึ้น นายรัตนกูล ปิ่นแก้ว : นายจิระพงศ์ บัวขยาย : นายณัชพล บุญเรือง : นายวัชรพงษ์ วิเศษคงทน นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
15 โครงการแอพพลิเคชั่นการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management เพื่อนำความรู้ที่ได้จากเนื้อหาของการเรียนมาปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และนำไปปรับใช้อย่างเป็นทางการได้ เพื่อความสะดวก สบายในการหาข้อมูล นางสาวอรวรรณ กันภัยเพื่อน : นายพัฒนศักดิ์ เกิดอู่ม นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
16 ร้านกาแฟ Coffeemall เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ร้านกาแฟที่น่าสนใจ และทำให้เป็นรู้จักมากขึ้น เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพธุรกิจร้านกาแฟ นายฐานทัพ บัวเจริญ : นายอนุสรณ์ เหนี่ยวองอาจ นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
17 ระบบแจ้งปัญหาและเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ เพื่อทราบถึงปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ขณะนั้นได้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติได้แจ้งปัญหาของตน และสิ่งที่ต้องการได้ เพื่อแจ้งตำแหน่งสถานที่ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติได้ นายศุภณัฐ ปุญญวา : นายอร่าม โพธิ์ตระกูลชัย นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
18 ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านมือถือได้ เพื่อให้นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูข่าวสารของทางวิทยาลัยโดยผ่านมือถือSmart Phone นายประณัย เตียะเพชร : นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
19 คลินิกรักสุขภาพ เพื่อให้คนไข้สามารถตรวจสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าพบหมอ นางสาวพรรวรท ลำพูน : นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
20 ระบบตรวจสอบและบันทึกความเรียนร้อยของนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบข้อมูลการแต่งกายของนักศึกษาที่ผิดระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกของครูผู้สอนในการตรวจสอบของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่นไว้ใช้ในรุ่นต่อไป นายปิยพัทธ์ หิ่นเก่า : นายพงษ์อนันต์ หนูน้อย นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
21 ระบบบันทึกแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีพบสภาพแวดล้อมเป็นพิษ เพื่อแจ้งเตือนและบันทึก พร้อมรูปภาพได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ นาย ประดิษฐ์ สุทารัต : นาย ศุภชัย อ่องวงค์ นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 0.00
22 Parents To Chat (PTC) เพื่อให้ความสะดวกสบายกับผู้ปกครองมากขึ้น และ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อเป็นการศึกษา และ ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง และร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป นายกมลชัย เพริดพริ้ง : นายเสฐวุฒ นิ่มนวล นายสมคิด มีมะจำ : นายอรรถพล เขียวทอง 2 2560 21,000.00
23 เครื่องขยายตลับลูกปืนแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ สร้างเครื่องขยายตลับลูกปืนที่สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ศึกษาเพื่อหาค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องขยายตลับลูกปืนที่สร้างขึ้น หาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในการใช้งานเครื่องขยายตลับลูกปืนที่สร้างขึ้น - นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ : นางมยุรี แก้วพันธ์ : นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก : นางสาวนฤมล ให้นุช 2 2560 20,000.00
24 บัลลาสต์ชาร์จเจอร์ สร้างบัลลาสต์ ที่สามารถจุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งขนาด 20 วัตต์ และ40 วัตต์ และชาร์จโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นได้ในตัวเดียวกันศึกษาเพื่อหาระยะเวลาในการใช้งานบัลลาสต์ชาร์จเจอร์ในการจุดหลอด 20 และ40 วัตต์ โดยใช้กับแบตเตอรรี่ขนาด 75AH และ150AH เปรียบเทียบระยะเวลาในการชาร์จโทรศัพท์ ระหว่างบัลลาสต์ชาร์จเจอร์ กับเครื่องชาร์จแบบปกติ - นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ : นางมยุรี แก้วพันธ์ : นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก : นางสาวนฤมล ให้นุช 2 2560 8,100.00
25 เครื่องให้อาหารปลาดุกอัตโนมัติ -- นายแสนยากร จันทร์ลาด : นายกฤษณะ รัตนเย็นใจ นายกัมปนาท ทับล้อม : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ : นายสุรวุธ ทนนานนท์ 2 2560 4,000.00
26 กล่องเปิดปิดไฟสนามกีฬาผ่านโทรศัพท์ สร้างวงจรกล่องเปิดปิดไฟสนามกีฬาผ่านโทรศัพท์ ทดสอบคุณภาพการทำงานของกล่องเปิดปิดไฟสนามกีฬาผ่านโทรศัพท์ หาค่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ นายณัฐวุฒิ เทพศร : นายอนุวัตร อุ่มบุญ : นายธีรภัทร์ อรุณ นายกัมปนาท ทับล้อม : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ : นายสุรวุธ ทนนานนท์ 2 2560 1,570.00
27 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แอนิเมชั่น สร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในรูปแบบแอนิเมชั่น ทดสอบคุณภาพการทำงานของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แอนิเมชั่น หาค่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แอนิเมชั่น นางสาวณิชกุล มุ่งดี : นายธีรพงษ์ บัวเกิด นายกัมปนาท ทับล้อม : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ : นายสุรวุธ ทนนานนท์ 2 2560 1,500.00
28 เครื่องสตาร์ทรถด้วยลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ นายศุภเลิศ สระสำราญ : นายนที เงินประเสริฐ : นายสุเมธ แก้วคัลณา นายกัมปนาท ทับล้อม : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ : นายสุรวุธ ทนนานนท์ 2 2560 1,800.00
29 wifi by bin wifi by bin สามารถนำขยะประเภทโลหะมาแลกสัญญาณ Wifi ได้ เพื่อลดปริมาณของขยะประเภทโลหะในสถานที่ต่างๆได้ เพื่อทำให้ขยะที่ดูไร้ค่ากลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ที่นำขยะมาทิ้งใน wifi by bin ได้ ค้นคว้าหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ wifi by bin นายเสกสันต์ เติมพูล : นายกิตติธัช นิ่มปราง : นายปัญณวัช อินทราพงษ์ นายสมชัย บุณรัตนานนท์ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2560 11,900.00
30 รถตัดหญ้าควบคุมด้วย Smartphone ผ่าน Bluetooth เพื่อพัฒนารถตัดหญ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Bluetooth ผู้ใช้งานสามารถใช้ Bluetooth ควบคุมการทำงานของรถตัดหญ้าได้โดยไม่ต้องเดินตาม เพื่อลดปัญหาการตัดหญ้าบริเวณที่มีแสงแดดจัด และมีพื้นที่กว้าง ลดปัญหาแบตเตอรรี่หมดขณะตัดหญ้า เนื่องจากใช้แผง Solar Cell สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ทดลองใช้งานรถตัดหญ้าควบคุมด้วย Bluet tooth หลังจากได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ นายวิวัฒน์ กันทัด : นางสาวพรพรรณ เอมงาม : นายนิมิต กุมาร์จัน นายนัฏฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ 2 2560 6,000.00
31 เครื่องกวนน้ำตาลโตนด เครื่องกวนน้ำตาลโตนด สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการกวนน้ำตาลโตนดให้กับผู้ผลิตน้ำตาลโตนดได้เป็นอย่างดีเครื่องกวนน้ำตาลโตนดสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการกวนน้ำตาลโตนดได้เป็นอย่างดี เครื่องกวนน้ำตาลโตนดสามารถทำให้ผลิตน้ำตาลโตนดได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีในการผลิตแบบเดิม สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องกวนน้ำตาล หลังจากได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ นายประทาน รวมศรี : นายธนพร โชติวัฒน์สกุล นายนัฏฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ 2 2560 6,600.00
32 อุปกรณ์ประกอบวาล์วลมยางรถยนต์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ประกอบวาล์วลมยางรถยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ประกอบวาล์วลมยางรถยนต์ นายกฤษฎา เอี่ยมอู๋ : นายศราวุฒิ นิ่มนวล นายประหยัด เริ่มดำริห์ : นายสุเทพ สว่างศรี : นายแมนรัตน์ รามพันธ์ : นายภุชงค์ เปรี้ยวน้อย : นายปฐวี เหลี่ยมจุ้ย 2 2560 12,000.00
33 เครื่องดูดตะกอนน้ำ เพื่อสร้างเครื่องดูดตะกอนน้ำภายในถังเก็บน้ำ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องดูดตะกอนน้ำ นายธนกร กิ่งทอง : นายบรรหาร แจ่มประแดง : นายสมานชัย เพิ่มเจริฐ นายปฐวี เหลี่ยมจุ้ย : นายพศิน รุ่งเจริญ 2 2560 2,260.00
34 เครื่องพับซุ้มล้อรถยนต์ เพื่อการสร้างเครื่องพับซุ้มล้อรถยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องพับซุ้มล้อรถยนต์ เพื่อหาความพึงพอใจเครื่องพับซุ้มล้อรถยนต์ นายบรรหาร แจ่มประแดง : นายธนกร กิ่งทอง : นายธนาคม แก้วสุข นายแมนรัตน์ รามพันธ์ : นายภุชงค์ เปรี้ยวน้อย : นายปฐวี เหลี่ยมจุ้ย : นายฉัตรชัย ทองจันทร์ : นายประหยัด เริ่มดำริห์ 2 2560 1,500.00
35 รถฉีดยาสองระบบ เพื่อสร้างรถฉีดยาสองระบบ เพิ่อหาความพึงพอใจในการใช้รถฉีดยาสองระบบ นายจิรเมธ แซ่ลิ้ม : นายพัฒพงษ์ ประกายศรี : นายพิชัย อรุณพราหมณ์ นายแมนรัตน์ รามพันธ์ 2 2560 10,200.00
36 เครื่องกรองน้ำฉุกเฉินแบบใช้แรงดันอากาศ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกรองน้ำแบบใช้แรงดันอากาศ เพื่อเป็นการนำน้ำดิบตามธรรมชาติมากรองเป็นน้ำใช้ในการอุปโภคได้ เพื่อพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์ นายจิณณพัต อรชร : นายสุรัตน์ มหิมา : นายภูริทัต พูลสวัสดิ์ : นายกวี แสงใส นายวันชัย ยอดฤทธิ์ นายสมเพชร ชัยชาย นายสกนธ์ แพนพา 2 2559 0.00
37 อุปกรณ์ช่วยเจาะมะพร้าวอ่อนแบบใช้แรงกระแทก เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยเจาะมะพร้าวอ่อนแบบใช้แรงกระแทก เพื่อความสะดวกในการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อน เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของผู้บริโภค นายเจษฎา ลมมา : นายธนวัฒน์ พวงพยอม : นายณัฐชนน อรรถศิริ : นายณัฐวุฒิ เทียนชัยทัศน์ นายวันชัย ยอดฤทธิ์ นายสมเพชร ชัยชาย นายสกนธ์ แพนพา 2 2559 0.00
38 บัลลาสต์ชาร์จเจอร์(แสงสว่างและพลังงานไฟฟ้ายามฉุกเฉิน) (ภาคภาษาอังกฤษ) สร้างเครื่องขยายตลับลูกปืน เพื่อสวมกับเพลาโยไม่ต้องใช้แรงตอกลูกปืน ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำเพียง 14 วัตต์ ในการทำงาน อำนวยความสะดวกในการใช้ตลับลูกปืนเข้ากับเพลาทุกชนิดได้หลายขนาด - นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก : นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ : นางมยุรี แก้วพันธ์ : นางสาวนฤมล ให้นุช 2 2559 0.00
39 บัลลาสต์ชาร์จเจอร์(แสงสว่างและพลังงานไฟฟ้ายามฉุกเฉิน) สร้างบัลาสต์ที่จุดหลอดไฟฟ้าขนาด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ ได้ในตัวเดียวกันสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกระบบพร้อมกันถึง 2 เครื่อง มีระบบป้องกันความเสียหายจากการสลับขั้วแบตเตอร์รี่ขณะใช้งาน นายเทวัญ ใช่ทอง นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก 2 2559 0.00
40 สื่อบทเรียนออนไลน์บน Mobile Phone เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละรายวิชาเข้าไปศึกษาสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรสื่อการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ นายประดิษฐ์ สุทารัต : นายศุภชัย อ่องวงศ์ นายสมคิด มีมะจำ 543
41 ระบบวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนิวส์ออนโมบายโฟนส์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล : นายประณัย เตียะเพชร นายสมคิด มีมะจำ 543
42 ระบบตรวจระเบียบการแต่งกายด้วยภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สามารถเข้าไปบริหารระบบได้ นายพงษ์อนันต์ หนูน้อย : นายปิยพัทธ์ หินเก่า นายสมคิด มีมะจำ 543
43 ระบบลงทะเบียนการฝึกงาน เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผลข้อมูลการบันทึกประจำวันในการปฏิบัติงานได้สะดวก เพื่อพัฒนาส่วนผู้ดูแลระบบจัดการให้มีความเหมาะสม นายภานุพงศ์ เสถีนรอรรถ : นายวิศรุต แสนสุข : นางสาวดวงกมล ภาคฐิน : นางสาวภัสร์สรณ์ วุฒานุสรณ์ นายสมคิด มีมะจำ 543
44 ระบบตรวจสอบรถจักรยานยนต์ด้วย QR - Code เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้รถจักรยานยนต์ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นการบริหารส่วนของผู้ดูแลให้สามารถเข้าไปจัดการระบบได้ นายอร่าม โพธิ์ตระกูลชัย : นายศุภณัฐ ปุญญาวา นายสมคิด มีมะจำ:นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล 2 2559 0.00
45 ระบบข้อมูลสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง บนมือถือ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกของสหกรณ์ให้ได้ทราบอย่างสะดวกเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในส่วนของผู้ดูแลระบบให้เข้าไปบริหารจัดการระบบได้ นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร : นางสาวพรรณวรท ลำพูน นายสมคิด มีมะจำ:นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล 2 2559 0.00
46 ระบบบันทึกการฝึกงานออนไลน์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้บรโทรศัพท์มือถือได้โดยสะดวก เพื่อบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำวันได้โดยง่ายและสะดวก เพื่อพัฒนาส่วนผู้ดูแลระบบจัดการให้มีความเหมาะสม นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง 543
47 เครื่องขูดมะพร้าวอเนกประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องขูดมะพร้าวอเนกประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขูดมะพร้าวอเนกประสงค์ เพื่อหาความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานนครัวเรือง นายศัรนย์ เถาเครือมาศ : นายศุรวิชญ์ ทั่งศรี : นายสรศักดิ์ ขำโมกา นายณัฐพงศ์ คล้ายทรง 2 2559 0.00
48 อุปกรณ์ช่วยหิ้วจ่ายตลาด เพื่อสร้างอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยหิ้วจ่ายตลาดเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ นายสิทธิพร ขำขม : นายพัฒนายุ ขำหลง : นายรัตนพล จันแก้ว : นายศราวุฒิ ขวัญใจ นายอรรถพล ภู่เพชร 2 2559 0.00
49 สุขสบาย เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่สะดวกสำหรับพกพา นายณัฐวุฒิ เงินทอง : นายธนวัฒน์ อ้อยทอง : นายวชิระ ศรีสอาด นายชาคริต กลิ่นจันทร์ 2 2559 0.00
50 ดันให้แข็ง เพื่อสร้างอุปกรณ์ดันให้แข็งเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ นายชโนดม เกิดสลับ : นายสิรวิชญ์ สีพลอย : นายมงคล น้อยเรืองฤทธิ์สุริเดช นายขรรค์ชัย กาละสงค์ 2 2559 0.00
51 เครื่องขัดผิวมะนาว เพื่อสร้างเครื่องขัดผิวมะนาวเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องขัดผิวมะนาวเพื่อหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ นายวิศรุต หอมเอิบ : นายอภิคม สิงหรานนท์ : นายสมพร จันทร์แจ่มหล้า นายนิ่มอนันต์ เสริมศรี 2 2559 0.00
52 ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติ เพื่อสร้างชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติ นายเชาวรัชต์ พิมพ์ทอง : นายธีรพงศ์ สิทธิรุ่ง : นายปุณยวัจน์ ทองอยู่ : นายศักดิ์ชัย พันธ์แก่น นายศรศักดิ์ บุญคำ นายสมชัย บุญรัตนานนท์ 2 2559 0.00
53 หุ่นยนต์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อสร้างหุ่นยนต์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้หุ่นยนต์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย นายอโณชา พูลเกตุ นายณัฏฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร 2 2559 0.00
54 รถจักรยานเก็บขยะ เพื่อสร้างรถจักรยานเก็บขยะเพื่อหาประสิทธิภาพของรถจักรยานเก็บขยะเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้รถจักรยานเก็บขยะ นายธนพล ศรีจันทร์ นายวิรัตร นวลคง 2 2559 0.00
55 เครื่องให้อาหารปลา เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารปลาเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารปลาเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องให้อาหารปลา นายทวีศักดิ์ จันทร์จวง 0 สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น 543 2,016.00
56 ตู้ชาร์ตแบตโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างตู้ชาร์ตแบตโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้ชาร์ตแบตโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้ชาร์ตแบตโทรศัพท์ฉุกเฉิน นายกวินภพ ผุดผ่อง 0 สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น 543 2,016.00
57 เรือเก็บขยะบนผิวน้ำ เพื่อสร้างเรือเก็บขยะบนผิวน้ำเพื่อหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะบนผิวน้ำเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เรือเก็บขยะบนผิวน้ำ นายประสิทธิ์ เพียอา นายณัฏฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร 2 2559 0.00
58 Wiper cam เพื่อหาประสิทธิภาพWiper cam เพื่อยืดอายุการใช้งานใบปัดน้ำฝนเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ นายณัฐภัทร ประสมศรี : นายมนตรี บุญเกิด : นายภุชงค์ เปรี้ยวน้อย : นายฉัตรชัย ทองจันทร์ : นายแมนรัตน์ รามพันธ์ 0 สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น 543 2,016.00
59 เครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างเครื่องดักยุงและแมลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องดักยุงและแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ นายธนสิทธิ์ น้ำนวล : นายวัฒนา ภู่พราหมณ์ นายมนตรี บุญเกิด 2 2559 0.00
60 รถไฟฟ้าใช้ในเมือง Plug in เพื่อสร้างรถไฟฟ้าใช้ในเมือง Plug in เพื่อหาประสิทธิภาพรถไฟฟ้าใช้ในเมือง Plug in นายสำราญ วงษ์แก้วเกตุ : นายประชา มณีตัน : นายศุภชัย ดีฉ่ำ : นายปฎิพล บัวอุไร : นายปรินทร หอมทน นายพศิน รุ่งเจริญ : นายสุเทพ สว่างศรี : นายประกิต อิ่มสมบูรณ์ : นายสุภาพ จันทร์รอด : นายแมนรัตน์ รามพันธ์ 2 2559 0.00
61 โปรแกรมบริหารสถานศึกษา นวัตกรรมซอฟต์แวร์ นางสาวชิสชญา เจริญพลวัฒนกจิ : นางสาวอำไพ พ่วงรอด : นายสุวัจน์ ชะเอม : นายศักรินทร์ พูลเกตุ นายสมคิด มีมะจำ : นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล : นายวรสิทธิ์ เหลืองสด : นางสาวกนกทิพย์ สระแก้ว 2 2558 0.00
62 โปรแกรมบริหารงานร้านค้าออนไลน์ นวัตกรรมซอฟต์แวร์ - นายสมคิด มีมะจำ : นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล : นายชินวัฒน์ ต้อมสี 2 2558 0.00
63 อุปกรณ์ช่วยกดท่องานเกษตร ประเทภเทคโนโลยีการเกษตร - นายอรรถพล ภู่เพชร 2 2558 0.00
64 อุปกรณ์ปั่นผ้าแห้งแบบฉุกเฉิน ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต - นายชาคริต กลิ่นจันทร์ 2 2558 0.00
65 บานพับ Swing กลับ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - นายขรรชัย กาละสงค์ 2 2558 0.00
66 ท่อไม่ตัน ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต - นายชาคริต กลิ่นจันทร์ 2 2558 0.00
67 อุปกรณ์ช่วยตัดกระดาษทิชชู ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต - นายณัฐพงศ์ คล้ายทรง 2 2558 0.00
68 เครื่องดัดเหล็ก ประเภทการประกอบอาชีพ นายณัฐวัฒน์ บุญทับ : นายคมกฤช ช้างสุวรรณ นายวันชัย ยอดฤทธิ์ : นายสมเพชร ชัยชาย 2 2558 0.00
69 อุปกรณ์ช่วยกรีดยาง 2015 ประเทภเทคโนโลยีการเกษตร - นายธีรพงศ์ จิรประเสริฐวงศ์ : นายอาทิตย์ ขวัญเมืองแก้ว 2 2558 0.00
70 เครื่องคัดมะนาวแบบลดต้นทุน ประเภทการประกอบอาชีพ นายเรืองวิทย์ พรายมี : นายปุณยวีร์ พุทธิพิพัฒน์ นายพีรายุส ประเดิมศรี : นายณัฎฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
71 เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต นายธำรงศ์ศักดิ์ ปัยธนาวัฒน์ : นายณพล บุตรดี : นายธนาวี ราชพิบูลย์ นายศรศักดิ์ บุญคำ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
72 เครื่องไกวเปลเด็ก ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต - นายวิรัตร นวลคง : นายสมชัย บุญรัตนะนานนท์ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
73 จักรยานประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาสาธานณภัย ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต นายพลรัตน์ รักวงศ์บุตร : นายดำรง สุขศรี : นายวีรภัทร สุขประเสริฐ : นายพีรายุส ประเดิมศรี : นายณัฎฐพงศ์ จิรวิวัฒน์ภัทร : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
74 ดูแลบ้านผ่านระบบ 3G ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต - นายสุรวุธ ทนนานนท์ 2 2558 0.00
75 เครื่องอัดกระป๋อง ประเภทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - นายพีรายุส ประเดิมศรี 2 2558 0.00
76 ไม้สอยชมพู่ ประเทภเทคโนโลยีการเกษตร - นายกัมปนาท ทับล้อม : นายสมชัย บุญรัตนะนานนท์ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
77 เครื่องสว่านเจาะปริ้นพลังงานโซลาเซลล์ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต นายกิตติศักดิ์ ทองดี : นายสรศักดิ์ สัมฤทธิ์ นายมานพ สังข์พุก : นายสมชัย บุญรัตนะนานนท์ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
78 เครื่องตีก้อนเห็ดไฮเทค ประเภทการประกอบอาชีพ นายศุภกร ครุฑสุวรรณ : นายพีรณัฐ เปี้ยสุ นายสายัณห์ ทันสมัย : นายวัชระ พงษ์สิริวัฒ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
79 เครื่องกรองน้ำบ่อปลาสวยงามพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทการประกอบอาชีพ นายอรัญ อุ่มบุญ : นายชนินทร์ ทับสี นายมานพ สังข์พุก : นายศรศักดิ์ บุญคำ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
80 ชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์อัตโนมัติด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ประเทภเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวศิริวรรณ อู่ทรัพย์ : นายอรรถพร อ่ำสำอาง นายศรศักดิ์ บุญคำ : นายสมชัย บุญรัตนะนานนท์ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
81 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทพลังงานโซลาเซลล์ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต นายอำพล แซ่ลิ้ม : นายนครินทร์ ชื่นอารมณ์ นายสายัณห์ ทันสมัย : นายพีรายุส ประเดิมศรี : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
82 รถจักรยานเก็บขยะ ประเภทกำหนดโจทย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ นายชานนท์ เสมเถื่อน : นายณัฐ ประภัสสร นายวิรัตร นวลคง : นายสมชัย บุญรัตนะนานนท์ : นายนาวิน หอมกลิ่น : นางสาวปรียาวรรณ ฉายอรุณ : นายณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิ 2 2558 0.00
83 เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมไร้สาย 2 ระบบ ประเภทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - นางมยุรี แก้วพันธ์ : นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ : นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก 2 2558 0.00
84 บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน 2 ทางเลือก ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม - นางมยุรี แก้วพันธ์ : นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ : นายบุญธรรม กลิ่นเล็ก 2 2558 0.00
85 เครื่องปั่นน้ำจากผลลูกตาลสุก ประเภทการประกอบอาชีพ - นายสุเทพ จั่นเพ็ชร 2 2558 0.00
86 จักรยานไฟฟ้า ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม - นายพศิน รุ่งเจริญ 2 2558 0.00
87 อุปกรณ์วัดและดัดเพลา ประเภทการประกอบอาชีพ - นายพศิน รุ่งเจริญ 2 2558 0.00
88 รถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ประเภทพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายภาณุ ทองทิพย์ : นายพลรัตน์ ศรีศิริเล็ก : นายฉัตรชัย แสงเปล่ง นายพศิน รุ่งเจริญ 2 2558 0.00
89 สบู่ลูกตาล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “สบู่ลูกตาล” ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของลูกตาลโตนดที่ใช้ในการทำสบู่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สบู่ลูกตาล ปราศจากสารอันตราย นางสาวศุภนิดา สุรินทร นางสาววรางคณา สบายใจ 1 3102 3,000.00
90 น้ำสลัดข้าวโพด เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและการใช้ข้าวโพดเพื่อเพิ่มใยอาหารหรือธัญพืชในการทำน้ำสลัดชนิดข้นจากข้าวโพดเพื่อให้น้ำสลัดข้าวโพดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นายพีรวิชญ์ ศรีเกษตร นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
91 น้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ นางสาวกมลพรรณ เดชสร นางสาวดวงใจ จำปาหอม 1 3102 3,000.00
92 ขนมหม้อแกงกล้วยหอม วัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของกล้วยหอมในการทำขนมหม้อแกงกล้วยหอม 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมหม้อแกงกล้วยหอม นางสาวชลินดา หมื่นนุช นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
93 อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ ครูดวงใจ จำปาหอม 2 3102 3,000.00
94 อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ นายพรชัย ทองอนันท์ นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 2 3102 3,000.00
95 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 ที่ผลิตขึ้นมีขั้นตอนการผลิตโดยการนำสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดไปตากแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับพิมเสนและการบูร นำสมุนไพรที่ได้จากการผสมแล้ว ใส่ถุงผ้าขาวบางที่จัดเตรียมไว้แล้วนำใส่หมอนเย็บให้เรียบร้อยสวยงาม นายนัฐดนัย นาคทิม นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล 2 3102 5,500.00
96 ที่เขียนรูปแบบขยาย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่เขียนรูปแบบขยาย เป็นอุปกรณ์ช่วยสาธิตการเขียนรูปเพื่อประกอบการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ที่เขียนรูปแบบขยาย นายชัยวัฒน์ พุ่มชัง นายพลพิมล ดำนิล 2 3102 5,500.00
97 ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋ นายภาคิน สาบุตร นางสาววรางคณา สบายใจ 2 3102 3,000.00
98 ดอกไม้ตกแต่งบอร์ดจากเศษผ้า จุดมุ่งหมายในการนำเศษผ้าในแผนกแฟชั่นดีไซน์ที่เหลือจากการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมายใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด จึงมีการศึกษา ค้นคว้า โดยการนำเศษผ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบอร์ด โดยการนำกระบวนการทั้งด้านการเย็บ สอย รูด เนา จีบกลีบต่างๆและอื่นๆ นางสาวนุสศรา คงสนิท นางภัทรกร เสียงสนั่น 2 3102 3,000.00
99 เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู และเพื่อประดิษฐ์และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า สามารถนำไปตกแต่งอาคาร สถานที่ สิ่งเคารพบูชา และยังเป็นการสืบสานมรดกทางด้านหัตถศิลป์ นางสาวกลมวรรณ บุญเกิด นางสาวสาลี ขวัญยืน 2 3102 3,000.00
100 ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้ในรูปแบบต่างๆด้วยงานประติมากรรมปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มร้านค้า นางสาว ณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ นาย ภิญโญ บุญเกิด 2 3102 3,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat