ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,676 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 เครื่องปั๊มลมโซล่าเซลล์ - นายเมธิส พ้นภัย นายวรัญญู พราหมณ์น้อย นายธวัชชัย ไพรี นายณัฐวัตร ทองมี นายเอกภพ โพธิ์กระจุย นายจิรายุ ดาวกระจาย นายสหรัฐ เล็กน้อย นายณัฐพล พราหมณ์สังข์ นายธนาวุฒิ ผุดผาด นายจิรพงศ์ อักโขพันธุ์ นายภุชงค์ เปรียวน้อย นายประหยัด เริ่มดำริห์ นายศศิน สุมกระจิว นายบุญพฤทธิ์ สุวรรณอัตถ์ นายฉัตรชัย ทองจันทร์ 2 543 0.00
2 543
3 543
4 543
5 543
6 543
7 543
8 543
9 543
10 543
11 543
12 543
13 543
14 1 19 0 543
15 No. 543
16 รถเข็นสับปะรด สามารถบรรทุกสับปะรดหรือสิ่งของต่างๆตามร่องหรือพื้นที่แคบและไม่สม่ำเสมอ นายปฏิเวช สินสอน นายศุภชัย สุดทวี นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน 1 543 7,600.00
17 อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะสู่อนาคต ควบคุมระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อให้ผลผลิต เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ นายรัชกร วงษ์คำ นายวิระศักดิ์ วัตถุ นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 1 543 20,840.00
18 อุปกณ์ติดตั้งประตู ช่วยติดตั้งประตูด้วยการติดตั้งคนเดียว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นายปราบดา ยืนยงค์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 7,600.00
19 อุปกรณ์ให้อาหารลิง ควบคุมการให้อาหารลิงเพื่อความสะอาดสุขอนามัย ควบคุมการแพร่พันธุ์ นายกิตติทัด ทรศัพย์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 20,414.00
20 543
21 สบู่ลูกตาล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “สบู่ลูกตาล” ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของลูกตาลโตนดที่ใช้ในการทำสบู่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สบู่ลูกตาล ปราศจากสารอันตราย นางสาวศุภนิดา สุรินทร นางสาววรางคณา สบายใจ 1 3102 3,000.00
22 น้ำสลัดข้าวโพด เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและการใช้ข้าวโพดเพื่อเพิ่มใยอาหารหรือธัญพืชในการทำน้ำสลัดชนิดข้นจากข้าวโพดเพื่อให้น้ำสลัดข้าวโพดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นายพีรวิชญ์ ศรีเกษตร นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
23 น้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาขจัดคราบจากน้ำมันเหลือใช้ นางสาวกมลพรรณ เดชสร นางสาวดวงใจ จำปาหอม 1 3102 3,000.00
24 ขนมหม้อแกงกล้วยหอม วัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของกล้วยหอมในการทำขนมหม้อแกงกล้วยหอม 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมหม้อแกงกล้วยหอม นางสาวชลินดา หมื่นนุช นางรัชนีกร โหรชัยยะ 1 3102 3,000.00
25 อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ ครูดวงใจ จำปาหอม 2 3102 3,000.00
26 อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดปลั๊กอุดท่อน้ำ นายพรชัย ทองอนันท์ นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 2 3102 3,000.00
27 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 หมอนรองคอสมุนไพร 3in1 ที่ผลิตขึ้นมีขั้นตอนการผลิตโดยการนำสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดไปตากแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับพิมเสนและการบูร นำสมุนไพรที่ได้จากการผสมแล้ว ใส่ถุงผ้าขาวบางที่จัดเตรียมไว้แล้วนำใส่หมอนเย็บให้เรียบร้อยสวยงาม นายนัฐดนัย นาคทิม นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล 2 3102 5,500.00
28 ที่เขียนรูปแบบขยาย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่เขียนรูปแบบขยาย เป็นอุปกรณ์ช่วยสาธิตการเขียนรูปเพื่อประกอบการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ที่เขียนรูปแบบขยาย นายชัยวัฒน์ พุ่มชัง นายพลพิมล ดำนิล 2 3102 5,500.00
29 ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋ นายภาคิน สาบุตร นางสาววรางคณา สบายใจ 2 3102 3,000.00
30 ดอกไม้ตกแต่งบอร์ดจากเศษผ้า จุดมุ่งหมายในการนำเศษผ้าในแผนกแฟชั่นดีไซน์ที่เหลือจากการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมายใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด จึงมีการศึกษา ค้นคว้า โดยการนำเศษผ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบอร์ด โดยการนำกระบวนการทั้งด้านการเย็บ สอย รูด เนา จีบกลีบต่างๆและอื่นๆ นางสาวนุสศรา คงสนิท นางภัทรกร เสียงสนั่น 2 3102 3,000.00
31 เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษทิชชู และเพื่อประดิษฐ์และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า สามารถนำไปตกแต่งอาคาร สถานที่ สิ่งเคารพบูชา และยังเป็นการสืบสานมรดกทางด้านหัตถศิลป์ นางสาวกลมวรรณ บุญเกิด นางสาวสาลี ขวัญยืน 2 3102 3,000.00
32 ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้ในรูปแบบต่างๆด้วยงานประติมากรรมปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มร้านค้า นางสาว ณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ นาย ภิญโญ บุญเกิด 2 3102 3,000.00
33 คุกกี้แป้งข้าวเจ้างา วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อผลิตคุกกี้แป้งข้าวเจ้างา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอของผู้บริโภคต่อคุกกี้แป้งข้าวเจ้างา นางสาวพิมพ์ศิริ วรรณขำ นางรัชนีกร โหรชัยยะ 2 3102 3,000.00
34 ยาหม่องสมุนไพรจากเผือก มีวัตุประสงค์เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งได้ศึกษาวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรจากเผือก นายภานุพันธ์ เหรียนเจริญ นางชื่นสุมณ อ่วมเครือ 2 3102 3,000.00
35 ผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ การวิจัยเรื่องการศึกษาการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้มีความแปลกใหม่และเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค 3. เพื่อนำพืชในท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชะคราม นางสาว ศุภรา สิมอุดร นางรัตนา อ่วมอั๋น 2 3102 3,000.00
36 เครื่องโรยฝอยทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องโรยฝอยทอง นายตนุภัทร เก่าเงิน นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา 2 3102 33,000.00
37 ที่ปอกตาลโตนด การประดิษฐ์ที่ปอกตาลโตนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการปอกตาลโตนด น.ส.ปองทิพย์ แจ่มแจ้ง นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 2 3102 3,000.00
38 แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต Power Bank ขึ้นสำหรับใช้เองในชีวิตประจำวัน นายยุทธนา กุลไทย นางสาวนิตยา ประเสริฐประศาสน์ 2 3102 2,990.00
39 ขนมดอกจอกสมุนไพรไทยและธัญพืช เพื่อศึกษาการผลิตขนมดอกจอกเป็นขนมไทยที่มีมาแต่โบราณ มีความหอมหวาน รสชาติมันอร่อย และมีลักษณะประณีต มีความอ่อนช้อย รูปทรงน่ารับประทาน นางสาวกชกร เชาว์เฉียบ นางจุรีพร วิเชียรโชติ 2 3102 3,000.00
40 เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา นางสาวศุภมาส ขวัญเมือง นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ 2 3102 1,600.00
41 ไส้กรองดักวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของไส้กรองดักวัสดุจากขวดน้ำพลาสติก 3 แบบ สำหรับแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตัน นายศุภกิจ ชูกลิ่น นางอภิญญา สมสุข 2 3102 3,000.00
42 นายปริญญา ครองเมือง 543
43 โครงการ OTG Flashdrive นายทศพล มั่นใจ ปวส.1 1612
44 543
45 543
46 สื่อมัลติมีเดียเพลงผู้ปิดทองหลังพระ นายศุภวัฒน์ อุปถัมภ์ ปวส.1 5693
47 543
48 นายเอกนรินทร์ เข็มมะลัง 543
49 เครื่องตรวจสอบสายอินเทอร์เน็ต นายภัทรพล จันทร์เพ็ญ ปวส.1 632
50 543
51 นายสุรชัย นันทวงศ์ 543
52 เครื่องปอกเปลือกกระเทียมด้วยแรงลม นายกฤษฎา รอดเขียว ปวส.1 29683
53 543
54 นายชาคริต สร้อยทอง 543
55 โครงการ Water Cooling Your Computer นายชนะพล สาสิทธิ์ ปวส.1 21298
56 543
57 น.ส.วรรณิภา อารีโน้ 543
58 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ ชั้นวางอเนกประสงค์ น.ส.กิตติยา ถมยา ปวส.1 1593
59 543
60 น.ส.รุ่งฤดี จันทร์ลอยนภา 543
61 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ โคมไฟจากกะลามะพร้าว น.ส.กฤติยาณี สมตน ปวส.1 2123
62 543
63 น.ส.วิไลย์พร จูมา 543
64 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ตะกร้าสานพลาสติก น.ส.วาสนา ทองเกษม ปวส.1 973
65 543
66 รองเท้าแตะแฮนด์เมด น.ส.อุมาพร เกตุแก้ว 543
67 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ น.ส.กัญญาภัทร ตาสุสี ปวส.1 1293
68 543
69 การเพ้นท์เสื้อผ้าด้วยสีอะคริลิค น.ส.ธนัชพร จำปาเครือ 543
70 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ น.ส.ชนกานต์ เย็นชอบ ปวส.1 1343
71 543
72 543
73 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ ไหมพรมดีไซน์ น.ส.กานติมา มณีอินทร์ ปวส.1 943
74 543
75 น.ส.ธนาพร แซ่อึ้ง 543
76 ที่นอนเพื่อสุขภาพ น.ส.กณิกา จันทร์กระจ่าง ปวส.1 2043
77 543
78 น.ส.นิฤมล อินทร 543
79 รถเข็นช่วยพยุงเดิน น.ส.ชลธิชา บุญยัง ปวส.1 1743
80 543
81 น.ส.อัลญารัตน์ พุ่มสงวน 543
82 Shower Chair น.ส.นภัทร เจริญสุข ปวส.1 2043
83 543
84 น.ส.เกศมณี สอดสูงเนิน 543
85 ไม้เท้าส่องสว่าง น.ส.กรรณิกา แสนคำ ปวส.1 1543
86 543
87 นายนพรุจ เกาะเต้น 543
88 ท่อช่วยพยุง น.ส.เพ็ญพิชชา คงสุจริต ปวส.1 1478
89 543
90 น.ส.ธชาวดี สุขพกาแก้ว 543
91 Bick For me น.ส.ชลธิชา ชาวเรือหัก ปวส.1 1543
92 543
93 นายธนกฤต จันทร์เพชร 543
94 ไม้เท้า 2 in 1 น.ส.รัตติยาภร บุญแหยม ปวส.1 1443
95 543
96 น.ส.อริสา น้อมศรี 543
97 เครื่องยืดคลายเส้นและลูกแก้วนวดเท้า น.ส.ชมพูนุท อยู่สมบูรณ์ ปวส.1 1543
98 543
99 น.ส.ธัญญารัตน์ ชนชาวนา 543
100 เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้ น.ส.ธนพร รอดบุญชู ปวส.1 1743

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat