ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพรข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นางสุมิตรา อุโฆษกุล ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2 นายคนึง อ่อนเหลือ ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3 นายจังหวัด ศรีสลับ ครู - ปริญญาโท 0633982825
4 นายสายัณห์ แร่ทอง ผู้บริหาร ชำนาญการ ไม่ระบุ
5 นายเธียรศักดิ์ ศรีขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6 ว่าที่ร้อยตรี กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat