ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นางสาวแพรทิพย์ แตงอ่อน เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0610751475
52 นางสาวโนรี มิตรอารีย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 0851770819
53 นางสุพร วัฒนประทีป ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การบัญชี 0953979195
54 นางสุวรรณา บุญเมือง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0849756007
55 นางอรอนงค์ ลำดวล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี โภชนาการชุมชน 0861675423
56 นางอุษณิษา ยอดพิจิตร ครู ครู ปริญญาตรี การตลาด 0896626834
57 นางอุษา แสงแพร้ว ลูกจ้างชั่วคราว ม.3
58 นางเฉลียว หงส์โรจนภาคย์ เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0834469548
59 นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร 0867017147
60 นายชยางกูร ไชยวงศ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาโท เครื่องกล 0801446291
61 นายชัชวาล สีแดง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม 0866647005
62 นายชัยทัต โชติช่วง ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0830826703
63 นายชุมพร อมรพฤทธิ์ ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0819085870
64 นายณัฐกานต์ จงไกรจักร ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง 0812991785
65 นายดานัส สบายใจ ครู ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 0856999712
66 นายประกิจ ธรรมนิทัศนา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 0956396337
67 นายประเชียง เหลือน้อย ลูกจ้างประจำ ป.4 0632018551
68 นายปัญญา หนูน้อย ลูกจ้างประจำ ป.4 0831082620
69 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 0813643652
70 นายวิชัย ลำดวล รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 0863097704
71 นายวิระพล มูลสิน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธานิติศาสตร์บัณฑิต 0819488691
72 นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0985968177
73 นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ ครู ปริญญาตรี ช่างโลหะอุตสาหกรรม 0868488977
74 นายศิริชัย บุญมาตุ่น ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องทำความเย็น 0868028186
75 นายสายัณห์ นวมแหลม ลูกจ้างประจำ ม.3 0867672492
76 นายสุชานนท์ นวมแหลม ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 0908109457
77 นายสุทธิศักดิ์ หวานสนิท ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 0852899880
78 นายอนิรชิต ม่วงน้อย เจ้าหน้าที่ ม.6 0884569756
79 นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0859754847
80 นายอภิชาติ สร้อยระย้า รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0898372696
81 นายอำพล ทองบาง เจ้าหน้าที่ ป.4 0912041753
82 นายอุดม หิรัญพันธุ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0840195977
83 นายเจริญ ธรรมชาติ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ดนตรี 0858440922
84 นายเฉลย ทรัพย์มา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง 0805813986
85 นายเอ็ก หงส์โรจนภาคย์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต 0894164865
86 นายไกรสร คงคา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล) 0929601559
87 นายไชยา สำราญราษฎร์ ลูกจ้างประจำ ป.4 0825728859
88 ว่าที่ร้อยตรี โกศล ภิญโญ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 0899106753

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat