ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นางคมคาย ยิบประดิษฐ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0896970409
2 นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 0878822783
3 นางณวพร คงทวี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 0810083107
4 นางบวรภัค กลิ่นสน เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการ 0806559369
5 นางผุสดี ชัยพัฒน์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการ 0940463582
6 นางพรนิภา นิลเถื่อน ลูกจ้างชั่วคราว ม.6
7 นางพรเพ็ญ สำราญราษฎร์ เจ้าหน้าที่ ม.6 0613981886
8 นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0631653619
9 นางภาวิณีย์ ทับล้อม ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศ 0840669115
10 นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ ผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0867835672
11 นางศิริ สุขนาน เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0988584714
12 นางสมสุข ขำสวัสดิ์ ครู ครู ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 0890882806
13 นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่ ปวส. พณิชยการ 0918878847
14 นางสาวกฤณ ชัยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี วิศกรรมสิ่งแวดล้อม
15 นางสาวกิติยา ส้มเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี
16 นางสาวขวัญหทัย มาสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0844769922
17 นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศิลปะประดิษฐ์ 0898970450
18 นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 0867407641
19 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ครู ครู ปริญญาโท การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง 0863269490
20 นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี การตลาด 0858884704
21 นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา ครู ครู ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 0894409456
22 นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี การบัญชี 0840229356
23 นางสาวธนพร ทองทวี ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การบัญชี 0882345351
24 นางสาวนภัสมณี สถิตายุธ เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0804243415
25 นางสาวนริศรา หินทอง เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0989384393
26 นางสาวนฤมล ครึกครื้น เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0805950799
27 นางสาวนุชนาถ ยิ่งยง ครู ครู ปริญญาโท ธุรกิจการศึกษา 0805803986
28 นางสาวภคอร กรประเสริฐ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ 0983404356
29 นางสาวภูริตา แสงสุริยา เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0837677106
30 นางสาวมยุรี เกษสถิตย์ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0871514765
31 นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1866659481
32 นางสาวรอฮายา หะเล๊าะ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ 0822697987
33 นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 0954415071
34 นางสาวรุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี การบัญชี 0882553851
35 นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ ลูกจ้างประจำ ปริญญาโท 0899160136
36 นางสาววนาริน แก้วเมืองเพชร ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี
37 นางสาววรรณวิมล สุระ เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ 0880097942
38 นางสาววรรณวิมล ไววุฒิ เจ้าหน้าที่ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0834343540
39 นางสาววาทินี รอดผล ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาโท การตลาด 0874707615
40 นางสาวศิรินภา ศรีศิริเล็ก ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0802528924
41 นางสาวศิวิมล คุ้มรอด ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี การบัญชี 0876701191
42 นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี พณิชย์ศิลป์ 0871699088
43 นางสาวสายชล สังวาลเพชร ลูกจ้างชั่วคราว ม.6
44 นางสาวสุคนธีร์ นาคายน เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การบัญชี 0842082346
45 นางสาวสุณิสา สุวรรณเกิด ครูอัตราจ้าง (ฝึกสอน)
46 นางสาวสุพาลัย ปัญญาศานติ เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0966097940
47 นางสาวสุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0813579096
48 นางสาวสโรฎญา เอี่ยมเจริญ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
49 นางสาวอัญมณี อุทรักษ์ ครู ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย 0823128785
50 นางสาวอำพร ประทุมวัน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0998755949

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat