ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 09 ม.ค. 11
102 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 01 มิ.ย. 35
103 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 30 ก.ค. 34
104 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 25 ก.ค. 28
105 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 05 ก.พ. 16
106 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 29 พ.ค. 2537
107 ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 17 ม.ค. 23
108 ตำแหน่ง ระดับ/คศ. วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา(ชื่อย่อ) วันเดือนปีเกิด
109 นักการภารโรง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 11 ก.ค. 13
110 ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หัวหน้า ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ระบุ 21 ต.ค. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
111 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 20 ก.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
112 พนักงานขับรถยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 28 ก.ค. 22
113 พนักงานขับรถยนต์ ช 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ระบุ 1 ส.ค. 2527 prachuap01@vec.mail.go.th
114 พนักงานบริการ บ 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 20 ส.ค. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
115 พนักงานบริการ บ 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาตอนต้น 1 ก.พ. 2533 prachuap01@vec.mail.go.th
116 พนักงานบริการ บ 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาตอนต้น 1 ก.ค. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
117 พนักงานบริการ บ 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ระบุ 2 ก.พ. 2541 prachuap01@vec.mail.go.th
118 พนักงานบริการ บ 2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ประถมศึกษาตอนต้น 10 ธ.ค. 2532 prachuap01@vec.mail.go.th
119 พนักงานบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 24 พ.ย. 06
120 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 12 พ.ค. 2541 prachuap01@vec.mail.go.th
121 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 1 พ.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
122 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 1 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 13 ธ.ค. 2553 prachuap01@vec.mail.go.th
123 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 7 ธ.ค. 2534 prachuap01@vec.mail.go.th
124 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 10 พ.ย. 2509
125 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 17 มี.ค. 2523
126 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 22 ก.ค. 2512
127 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 19 พ.ย. 37
128 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 24 ธ.ค. 32
129 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 14 พ.ค. 31
130 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 3 พ.ค.09
131 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 27 ม.ค. 10
132 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 02 ธ.ค. 24
133 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 08 ธ.ค. 26
134 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 05 พ.ค. 24
135 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 03 ก.พ. 14
136 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 01 เม.ย. 38
137 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 25 พ.ย. 15
138 เจ้าหน้าที่ธุรการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 16 มิ.ย. 12
139 เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 12 ก.ค. 13
140 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 17 ก.พ. 2541
141 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 17 มี.ค. 26
142 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 11 เม.ย. 2528
143 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 18 ก.ย. 25
144 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 12 เม.ย. 32
145 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 20 ก.ค. 10
146 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 04 ม.ค. 41
147 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 15 มี.ค. 18
148 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 03 ต.ค. 32
149 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 18 พ.ค. 38
150 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 19 ต.ค. 20

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat