ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 9 พ.ค. 2537 prachuap01@vec.mail.go.th
52 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 27 ก.ย. 2532 prachuap01@vec.mail.go.th
53 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 8 พ.ย. 2536 prachuap01@vec.mail.go.th
54 ครู 2 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 26 มิ.ย. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
55 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 19 พ.ค. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
56 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 ธ.ค. 2533 prachuap01@vec.mail.go.th
57 ครู 2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 3 พ.ค. 2536 prachuap01@vec.mail.go.th
58 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 1 เม.ย. 2523 prachuap01@vec.mail.go.th
59 ครู 2 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 25 ต.ค. 2533 prachuap01@vec.mail.go.th
60 ครู 3 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 ส.ค. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
61 ครู 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 มิ.ย. 2527 prachuap01@vec.mail.go.th
62 ครู 3 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 19 พ.ค. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
63 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 31 พ.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
64 ครู 3 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 20 ก.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
65 ครู 3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 3 มิ.ย. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
66 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 9 พ.ค. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
67 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 12 พ.ค. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
68 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 19 มิ.ย. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
69 ครู 2 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 29 มิ.ย. 2527 prachuap01@vec.mail.go.th
70 ครู 2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 17 ต.ค. 2537 prachuap01@vec.mail.go.th
71 ครู 3 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20 พ.ค. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
72 ครู 2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 พ.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
73 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 23 พ.ค. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
74 ครู 2 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 21 พ.ค. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
75 ครู 2 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 1 ส.ค. 2531 prachuap01@vec.mail.go.th
76 ครู 3 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 21 พ.ค. 2529 prachuap01@vec.mail.go.th
77 ครู 3 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 23 พ.ค. 2531 prachuap01@vec.mail.go.th
78 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 21 พ.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
79 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 28 พ.ค. 2527 prachuap01@vec.mail.go.th
80 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 ก.ย. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
81 ครู 2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 1 พ.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
82 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 23 พ.ค. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
83 ครู 2 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 20 ก.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
84 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 9 พ.ค. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
85 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 10 ต.ค. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
86 ครู 3 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 19 พ.ค. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
87 ครูผู้ช่วย 1 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 7 ม.ค. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
88 ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 21 ก.ค. 34
89 ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. 14 มี.ค. 00
90 ครูพิเศษสอน ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. 10 ต.ค. 32
91 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 20 พ.ย. 33
92 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 22 ก.พ. 37
93 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 23 มิ.ย. 38
94 ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 22 มิ.ย. 24
95 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 12 มี.ค. 36
96 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 11 พ.ย. 35
97 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 17 ต.ค. 22
98 ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 22 มี.ค. 14
99 ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 8 เม.ย. 2535
100 ครูพิเศษสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 7 มิ.ย. 2529

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat