ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ?????????????????????????????ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 ??? 2 ???????? ????????????????? 6 ?.?. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
2 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2535 prachuap01@vec.mail.go.th
3 ??? 2 ???????? ???????????????????????????? 26 ??.?. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
4 ??? 3 ????????? ??????????????????? 12 ?.?. 2541 prachuap01@vec.mail.go.th
5 ??? 3 ????????? ?????????????????? 30 ??.?. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
6 ??? 2 ???????? ?????????????????? 12 ?.?. 2530 prachuap01@vec.mail.go.th
7 ??? 3 ????????? ?????????????? 21 ?.?. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
8 ??? 2 ????????? ????????????????????????? 14 ?.?. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
9 ??? 3 ????????? ??????????????? 21 ?.?. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
10 ??? 3 ???????? ???????????????????????????? 3 ?.?. 2536 prachuap01@vec.mail.go.th
11 ??? ?????????????????? ??.?. 11 ?.?. 22
12 ??? ???????????????????????? ?.?.?. 13 ?.?. 19
13 ??? ?????????? ??????????????? ??.?. 16 ?.?. 2522
14 ??? ???????????????????????? ?.?.?. 27 ?.?. 22
15 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 16 ??.?. 2532
16 ??? ?????????? ??????????????????? ??.?. 2 ?.?. 2527
17 ??? ?????????? ??????????????? ??.?. 9 ??.?. 2531
18 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 13 ?.?. 2532
19 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 22 ??.?. 2522
20 ??? ?????????? ??????????????????? ??.?. 23 ?.?. 2529
21 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 17 ??.?. 2516
22 ??? ?????????? ???????? ????????????????????? 15 ?.?. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
23 ??? 1 ????????????????????? ??.?. 6 ?.?. 2518
24 ??? 1 ????????? ?????????????????? 13 ?.?. 2553 prachuap01@vec.mail.go.th
25 ??? 1 ???????? ????????????????????? 27 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
26 ??? 1 ????????? ???????????????????????? 27 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
27 ??? ?????????? ????????? ?????????????? 15 ?.?. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
28 ??? ?????????? ???????? ????????????????????? 27 ??.?. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
29 ??? ?????????? ????????? ?????????????? 27 ??.?. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
30 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 1 ?.?. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
31 ??? 1 ???????? ??????????????????? 22 ??.?. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
32 ??? 1 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
33 ??? 2 ????????? ?????????????????? 5 ?.?. 2532 prachuap01@vec.mail.go.th
34 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 15 ??.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
35 ??? 1 ???????? ??????????????????? 21 ?.?. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
36 ??? 2 ???????? ??????????????????????????? 21 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
37 ??? 1 ???????? ??????????????????? 13 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
38 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 21 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
39 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 28 ?.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
40 ??? 1 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
41 ??? 2 ????????? ?????????????????? 7 ?.?. 2534 prachuap01@vec.mail.go.th
42 ??? 1 ????????? ?????????????? 1 ?.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
43 ??? 2 ????????? ??????????????? 25 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
44 ??? 2 ????????? ?????????????????? 24 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
45 ??? 3 ????????? ???????????????? 4 ?.?. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
46 ??? ?????????? ????????? ??????????????? 16 ?.?. 2558 prachuap01@vec.mail.go.th
47 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
48 ??? 2 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
49 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2543 prachuap01@vec.mail.go.th
50 ??? 2 ????????? ???????????????????????????????????????????? 1 ??.?. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat