ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นางจริยา พูนสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0817226820
2 นางจุไรรัตน์ พิชิตรณชัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พยาบาล 0815266396
3 นางทาริกา ทวีรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การบัญชี 0894694054
4 นางนงคราญ รัชดาธิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา 0868011641
5 นางประพิตร บุญปลอด พนักงานบริการ - ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ระบุ 0811959109
6 นางปางทอง สมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0894792831
7 นางพรรทิพา ศิริพงษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0895518397
8 นางพัชรินทร์ แสงนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0806557676
9 นางพูนสุข พุ่มใบศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0806550086
10 นางภภัสสร ศิริศรีจรวย ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี การตลาด 0843145241
11 นางภัทธนันท์ สอิ้งทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0898038169
12 นางระเบียบ กันมา พนักงานบริการ - ต่ำกว่าปริญญาตรี พณิชยการ 0897436141
13 นางวรรณา พ่วงเจริญ ครู คศ.1 ปริญญาตรี การบัญชี 0809436153
14 นางวันดี นิตย์โชติ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0817364485
15 นางสดใส ชูวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0851833781
16 นางสมบูรณ์ แก้วเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์-เคมี 0890380715
17 นางสมพร เอียดช่วย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด 0848933389
18 นางสาวกนกธิดา เกียรติสี่สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0875531296
19 นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0874073296
20 นางสาวกัลยา คำยอด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) 0839225769
21 นางสาวกิตญาดา ศรีกระดานพล เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การตลาด 0960180031
22 นางสาวขวัญจิรา สดใส ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
23 นางสาวจันทสุดา ทิพย์โภชนา เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ปริญญาตรี ห้องสมุด 0818019927
24 นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์ ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0854899676
25 นางสาวณัชชา เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0615726556
26 นางสาวทนารัก ดวงจันทร์ ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ 0822974677
27 นางสาวทัศนีย์ ทองนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การตลาด 0822458857
28 นางสาวธนญา สุขธนะประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0929746143
29 นางสาวนันทวรรณ ตลับเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0854065978
30 นางสาวประไพพันธ์ เอี่ยมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0813829521
31 นางสาวปราณี คุ้มเดช พนักงานบริการ - ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ระบุ 0804286829
32 นางสาวปิ่นอนงค์ กรุงไกรจักร ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0822898016
33 นางสาวพรพิมล ประทุมเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0847641086
34 นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0909910760
35 นางสาวพิกุล หอทอง เจ้าพนักงานธุรการ - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0819412807
36 นางสาวมยุรี สันทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การขาย 0998278081
37 นางสาวรชยา สร้อยดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0850668341
38 นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0840008506
39 นางสาววงจินดา พุ่มซ้อน ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี การตลาด 0810090904
40 นางสาววรสุดา เชี่ยวชาญ ครูพิเศษสอน xx ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ 0802070742
41 นางสาววาสนา กลอยยิ่ง ครู คศ.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0887634119
42 นางสาววาสนา ศรีสุวรรณศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การตลาด 0822994410
43 นางสาววีรยา สะวัญชะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การขาย
44 นางสาวศศิมา บุญช่วยวงค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0935786275
45 นางสาวศิริรัตน์ พุทธพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0890240833
46 นางสาวสาวิตรี แซ่อั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การบัญชี 0884573377
47 นางสาวสุทิศา แจ่มจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0806893937
48 นางสาวสุปราณี รัศมี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0817593420
49 นางสาวสุมาลี ศรีบริบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ xx ต่ำกว่าปริญญาตรี การตลาด 0830269469
50 นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0652525514

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat