ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 ครู 2 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 6 ม.ค. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
2 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 1 พ.ค. 2535 prachuap01@vec.mail.go.th
3 ครู 2 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 26 มิ.ย. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
4 ครู 3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12 พ.ค. 2541 prachuap01@vec.mail.go.th
5 ครู 3 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 30 มิ.ย. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
6 ครู 2 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 12 พ.ย. 2530 prachuap01@vec.mail.go.th
7 ครู 3 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 21 พ.ค. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
8 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 14 พ.ย. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
9 ครู 3 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 21 พ.ค. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
10 ครู 3 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 3 พ.ค. 2536 prachuap01@vec.mail.go.th
11 ครู บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 11 ก.ค. 22
12 ครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 13 พ.ย. 19
13 ครู ครูผู้ช่วย ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 16 ก.พ. 2522
14 ครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 27 ม.ค. 22
15 ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 16 มี.ค. 2532
16 ครู ครูผู้ช่วย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 2 ก.พ. 2527
17 ครู ครูผู้ช่วย ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 9 มี.ค. 2531
18 ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 13 ส.ค. 2532
19 ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 22 เม.ย. 2522
20 ครู ครูผู้ช่วย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 23 ก.ค. 2529
21 ครู ครูผู้ช่วย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. 17 มิ.ย. 2516
22 ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 15 ส.ค. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
23 ครู 1 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. 6 ธ.ค. 2518
24 ครู 1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 13 ธ.ค. 2553 prachuap01@vec.mail.go.th
25 ครู 1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 27 ต.ค. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
26 ครู 1 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 27 ส.ค. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
27 ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 15 ส.ค. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
28 ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 27 มิ.ย. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
29 ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 27 มิ.ย. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
30 ครู 1 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 1 ต.ค. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
31 ครู 1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 22 เม.ย. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
32 ครู 1 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 พ.ค. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
33 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 ต.ค. 2532 prachuap01@vec.mail.go.th
34 ครู 1 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 15 มิ.ย. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
35 ครู 1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 21 ต.ค. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
36 ครู 2 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 21 ต.ค. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
37 ครู 1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 13 ม.ค. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
38 ครู 1 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 21 ต.ค. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
39 ครู 1 ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 28 ก.ย. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
40 ครู 1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1 พ.ค. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
41 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 ม.ค. 2534 prachuap01@vec.mail.go.th
42 ครู 1 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 1 ก.พ. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
43 ครู 2 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 25 ส.ค. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
44 ครู 2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 24 ต.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
45 ครู 3 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ก.ค. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
46 ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 16 ต.ค. 2558 prachuap01@vec.mail.go.th
47 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 1 พ.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
48 ครู 2 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 พ.ค. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
49 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 1 พ.ย. 2543 prachuap01@vec.mail.go.th
50 ครู 2 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 1 เม.ย. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat