ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นางสาววรรณิศา ทับสี ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
52 นางสาววรรณิษา แก้วด่านจาก ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
53 นางสาววรางคณา สบายใจ ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เคมี
54 นางสาววันวิสาข์ อบอุ่น ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
55 นางสาววิมลวรรณ อุดม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ
56 นางสาวศศิธร จูมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0.930263271
57 นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.861673299
58 นางสาวสาลี่ ขวัญยืน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0.959503818
59 นางสาวสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษา 0.877163733
60 นางสาวสุกัญญา บุญแท้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คหกรรมศาสาตร์ศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 0.824681186
61 นางสาวสุทธินี กล่ำกล่อมจิตร ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
62 นางสาวสุพัตรา ยี่สาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0.926153996
63 นางสาวสุพัตรา เกษร ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
64 นางสาวสุรัตน์ คีรีชัยวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ 0.909920142
65 นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 866616536
66 นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0.956752125
67 นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 0.977135904
68 นางสาวอรุณ แซ่ลิ้ม ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
69 นางสาวอาริษา พึ่งเสนาะ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
70 นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน๊ตและสารสนเทศ 0.885745419
71 นางสาวเกศินี มรนนท์ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
72 นางสาวเขมจิรา กล่องแก้ว ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
73 นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 0.813438781
74 นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อาชีวศึกษา 0.817457372
75 นางสาวเสาวรส เกียรติพัฒนกุล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา
76 นางสาวโสภา จำปาทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การโรงแรม 0.895398796
77 นางสุดใจ สรเทพ ไม่มีวิทยฐานะ ป. 4 861644010
78 นางสุนิสา อินทนิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0.896316479
79 นางสุนีย์ มุมบ้านเช่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 0.817051808
80 นางสุเนตตา ศรีจันทร์เฟื้อ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการ การเลขานุการ 0.839795698
81 นางสุเมตตา จ้อยเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี 0.818503581
82 นางอภิญญา สมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การตลาด 0.891199439
83 นางเฉลียว ประดับสี ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
84 นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 0.616514946
85 นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.955278892
86 นางเพียรวิทย์ ขำทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 0.898361073
87 นางไพลิน สาพิมพ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
88 นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี จิตรกรรมสากล 0.868006595
89 นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการ ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0.8194154640
90 นายชัยวัฒน์ สงวนจิตร์ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
91 นายทรงธรรม ขำทวี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี จิตรกรรมสากล 0.890832580
92 นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ 0.871557121
93 นายนิรุต เหลืองอร่าม พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 867516246
94 นายประพันธ์ แช่มนาสวน พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ มศ. 3 859585037
95 นายปริญญา ถิระโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 0.805259585
96 นายพลพิมล ดำนิล ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ออกแบบพาณิชย์ศิลป์
97 นายพิเชษฐ ชินกร ช่างไม้ ไม่มีวิทยฐานะ ป. 4 861752945
98 นายภิญโญ บุญเกิด ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี 890889996
99 นายยงยุทธ์ แต้มเรืองอิฐ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
100 นายรัตนชัย รุ่งเรือง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat