ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ 0.815926849
2 นางกรรณิการ์ อังคนุรักษ์พันธุ์
3 นางกรรณิการ์ ไทยวิชัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี บรรณารักษาศาสตร์ 0.941344633
4 นางกุลประภัสสร์ เกิดทรัพย์ ไม่มีวิทยฐานะ ปวช. เลขานุการ 825457683
5 นางจรูญ สุขศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
6 นางจิตรลดา รามพันธุ์ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
7 นางจุรีพร วิเชียรโชติ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0.812906571
8 นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0.863486740
9 นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน๊ตและสารสนเทศ
10 นางชื่นสุมณ อ่วมเครือ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การโรงแรม 0.897146452
11 นางฐิตาภา อาภาศิริกุล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.89694873
12 นางนันทพร ฉายแสงเดือน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.818219534
13 นางนิตยา ประเสริฐประศาสน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.898098796
14 นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเลขานุการ
15 นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน๊ตและสารสนเทศ 0.819959565
16 นางประภาพร ชินกร ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
17 นางพรทิพย์ สุขเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คกหรรม 0.86010719
18 นางพิมลศรี สุขอนันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 0.819444247
19 นางภัทรกร เสียงสนั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 0.996466535
20 นางรัชนีกร โหรชัยยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา 0.891299505
21 นางรัตนา อ่วมอั๋น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 0.853954654
22 นางลมูล ทัศนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0.830660949
23 นางวัลยา เนติมากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ 0.922476598
24 นางศิริรัตน์ เนื้อนุ่ม ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
25 นางสงกรานต์ ศิรินาวี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.812566123
26 นางสดใส หวังอารี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท พลศึกษา 0.805272810
27 นางสมมนา สุวรรณนที รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0.818574049
28 นางสาวชนากานต์ ป้องกัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 0.866108458
29 นางสาวชไมพร รักดี ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
30 นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0.849343585
31 นางสาวฐิติกาญจน์ พันธ์สังข์ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
32 นางสาวณัฐฐา เทพธรรม ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
33 นางสาวทิชา เกิดทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0.819432572
34 นางสาวนงนุช คีรีวัฒน์ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
35 นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน๊ตและสารสนเทศ 0.891266859
36 นางสาวบุษบง นาคะเวช ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.866242566
37 นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.822475911
38 นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.988323279
39 นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 0.858241454
40 นางสาวพีรชิตา อยู่จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 0.899161612
41 นางสาวภัทรภร ภูรัตนะ ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การตลาด
42 นางสาวมณฑาทิพย์ ท้อสุวรรณ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
43 นางสาวมณีรัตน์ มีโภคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0.818575259
44 นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารทั่วไป 0.859310905
45 นางสาวมัณฑนา เครือสง่า ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
46 นางสาวมาลินี ศรีจันทร์ ครูจ้างสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เลขานุการ
47 นางสาวรัชนี ทั่งศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 0.950107207
48 นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ทัศนศิลปศึกษา 0.876191408
49 นางสาวลีลากมล บัวสด ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
50 นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท 0.899189326

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat