ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 น.ส.กัญญลักษณ์ โรจน์ชนะกฤษฎ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
2 น.ส.กัลยา นุชประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
3 น.ส.ชลิตตา หนูกระจ่าง เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
4 น.ส.ณัฐพร สุขเกษม เจ้าหน้าที่งานประกันฯ/งานการค้า
5 น.ส.ธนิดา ฮะค่อม เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
6 น.ส.นารีรัตน์ ศรีอำนวย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
7 น.ส.นิโลบล ปรองดอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
8 น.ส.ปวริศา สิทธิกิจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์อินเตอร์เน็ต
9 น.ส.พรพิมล พึ่งสนธิ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
10 น.ส.พัชรี จามจุรี เจ้าหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา
11 น.ส.พิกุล นพรัตน์สิทธิศัก เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
12 น.ส.วรรณวิภา สมมาก ครู
13 น.ส.วิมลพรรณ ลิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
14 น.ส.สุทธาทิพย์ วัฒนศรี เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
15 น.ส.สุนันทา จินดาวงษ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ภาษาอังกฤษ
16 น.ส.สุภาภรณ์ ทรัพย์นิล เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
17 น.ส.หทัยรัตน์ ยิ้มย้อย เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
18 น.ส.อรพินท์ ผุลละศิริ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
19 น.ส.เพลินพิศ โต๊ะแสงแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
20 นางกัญดี บูรณะวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (บัญชี)
21 นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การตลาด 0822471822
22 นางกานติมา ศรีมาก ครูพิเศษสอน
23 นางจารุนันท์ ปกป้อง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
24 นางจิตรวดี บุญประเสริฐ ครูพิเศษสอน
25 นางจีรพันธ์ ล้อเหล็กเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0875212666
26 นางชลลดา ชาติไทย เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
27 นางฐาปนีย์ ธุมาพันธ์ ครูพิเศษสอน
28 นางดารารัตน์ พุ่มสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0818589524
29 นางทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท จารึกภาษาไทย 0813785076
30 นางทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษา 0954164639
31 นางธัญญพร ซึ้งหฤทัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 0896559191
32 นางน้อมจิตร อมศิริ เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
33 นางนันทพัชญ์ สุทธิชัยโชตน์ธน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0947838731
34 นางนิติกาญจน์ วุฒิภัทรกิจโรจน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0846349142
35 นางพรรณลักษณ์ บูรณสิงห์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
36 นางพิณสุภา คล้ายวงศ์วาลย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
37 นางมาลิณี ภูศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
38 นางยุพิน ม่วงมะลิลัย พนักงานบริการ
39 นางรจนา บุญแย้มวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิจัยการศึกษา 0819817447
40 นางลัคนา ดวงภุมเมศ นักการภารโรง
41 นางลาวัลย์ ทองคำ เจ้าหน้าที่งานสมุด
42 นางวรัชญ์ณัฏฐ์ ใจชาญสุขกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 0818809403
43 นางวลัยพรรณ ณัชรัตน์ธนเดช เจ้าหน้าที่งานพยาบาล
44 นางวันทนา พึ่งบุญ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
45 นางวิภารัตน์ พุกเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ 0843435262
46 นางวิลาวรรณ อ่อนยัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ อนุปริญญา การบัญชี
47 นางสรรัตน์ ปรีชาโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0861656060
48 นางสาคร พุทธผล ครูพิเศษสอน
49 นางสาวกรรณิกา แก้วฉุย ครูพิเศษสอน
50 นางสาวกัญญ์ภัคญา อินนุรักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ 0894894405

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat