ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 990 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 Mr. Ian Jerome Quibin Santos - 000 ????????????? ??????????
2 ??? 2 ???????? ????????????????? 6 ?.?. 2540 prachuap01@vec.mail.go.th
3 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2535 prachuap01@vec.mail.go.th
4 ??? 2 ???????? ???????????????????????????? 26 ??.?. 2539 prachuap01@vec.mail.go.th
5 ??? 3 ????????? ??????????????????? 12 ?.?. 2541 prachuap01@vec.mail.go.th
6 ??? 3 ????????? ?????????????????? 30 ??.?. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
7 ??? 2 ???????? ?????????????????? 12 ?.?. 2530 prachuap01@vec.mail.go.th
8 ??? 3 ????????? ?????????????? 21 ?.?. 2525 prachuap01@vec.mail.go.th
9 ??? 2 ????????? ????????????????????????? 14 ?.?. 2526 prachuap01@vec.mail.go.th
10 ??? 3 ????????? ??????????????? 21 ?.?. 2524 prachuap01@vec.mail.go.th
11 ??? 3 ???????? ???????????????????????????? 3 ?.?. 2536 prachuap01@vec.mail.go.th
12 ??? ?????????????????? ??.?. 11 ?.?. 22
13 ??? ???????????????????????? ?.?.?. 13 ?.?. 19
14 ??? ?????????? ??????????????? ??.?. 16 ?.?. 2522
15 ??? ???????????????????????? ?.?.?. 27 ?.?. 22
16 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 16 ??.?. 2532
17 ??? ?????????? ??????????????????? ??.?. 2 ?.?. 2527
18 ??? ?????????? ??????????????? ??.?. 9 ??.?. 2531
19 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 13 ?.?. 2532
20 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 22 ??.?. 2522
21 ??? ?????????? ??????????????????? ??.?. 23 ?.?. 2529
22 ??? ?????????? ???????????????????????? ?.?.?. 17 ??.?. 2516
23 ??? ?????????? ???????? ????????????????????? 15 ?.?. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
24 ??? 1 ????????????????????? ??.?. 6 ?.?. 2518
25 ??? 1 ????????? ?????????????????? 13 ?.?. 2553 prachuap01@vec.mail.go.th
26 ??? 1 ???????? ????????????????????? 27 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
27 ??? 1 ????????? ???????????????????????? 27 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
28 ??? ?????????? ????????? ?????????????? 15 ?.?. 2560 prachuap01@vec.mail.go.th
29 ??? ?????????? ???????? ????????????????????? 27 ??.?. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
30 ??? ?????????? ????????? ?????????????? 27 ??.?. 2559 prachuap01@vec.mail.go.th
31 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 1 ?.?. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
32 ??? 1 ???????? ??????????????????? 22 ??.?. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
33 ??? 1 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
34 ??? 2 ????????? ?????????????????? 5 ?.?. 2532 prachuap01@vec.mail.go.th
35 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 15 ??.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
36 ??? 1 ???????? ??????????????????? 21 ?.?. 2556 prachuap01@vec.mail.go.th
37 ??? 2 ???????? ??????????????????????????? 21 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
38 ??? 1 ???????? ??????????????????? 13 ?.?. 2557 prachuap01@vec.mail.go.th
39 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 21 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
40 ??? 1 ???????? ??????????????????????????? 28 ?.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
41 ??? 1 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2555 prachuap01@vec.mail.go.th
42 ??? 2 ????????? ?????????????????? 7 ?.?. 2534 prachuap01@vec.mail.go.th
43 ??? 1 ????????? ?????????????? 1 ?.?. 2554 prachuap01@vec.mail.go.th
44 ??? 2 ????????? ??????????????? 25 ?.?. 2551 prachuap01@vec.mail.go.th
45 ??? 2 ????????? ?????????????????? 24 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
46 ??? 3 ????????? ???????????????? 4 ?.?. 2528 prachuap01@vec.mail.go.th
47 ??? ?????????? ????????? ??????????????? 16 ?.?. 2558 prachuap01@vec.mail.go.th
48 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
49 ??? 2 ???????? ??????????????????? 1 ?.?. 2538 prachuap01@vec.mail.go.th
50 ??? 2 ????????? ????????????????????????????? 1 ?.?. 2543 prachuap01@vec.mail.go.th

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat