ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 992 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 Mr. Ian Jerome Quibin Santos - 000 ไม่มีวิทยฐานะ ปฏิบัติงาน
2 น.ส.กัญญลักษณ์ โรจน์ชนะกฤษฎ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
3 น.ส.กัลยา นุชประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
4 น.ส.กานดา ปิ่นวิถี ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0855090632
5 น.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0809322773
6 น.ส.จันทร์ธิมา ทิมคลับ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 น.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0887490600
8 น.ส.จิระภา ทอนศรี ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0984855539
9 น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์ ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0843051330
10 น.ส.จุฑารัตน์ ชัยแย้ม ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. การบัญชี 0824566110
11 น.ส.ชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. การบัญชี
12 น.ส.ชนิตา จับบาง ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0874136441
13 น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การตลาด 0868063600
14 น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด ครู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บัญชี 085-1831122
15 น.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ ลูกจ้างชั่วคราว - ม.3 - 0865778252
16 น.ส.ชลิตตา หนูกระจ่าง เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
17 น.ส.ณัฐพร สุขเกษม เจ้าหน้าที่งานประกันฯ/งานการค้า
18 น.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การบัญชี
19 น.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. คอมพิวเตอร์ 0859551824
20 น.ส.ทิพวรรณ คำขจร ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0910503380
21 น.ส.ธนิดา ฮะค่อม เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
22 น.ส.นันทินี อุยยาหาญ ลูกจ้างชั่วคราว - ปริญญาตรี การบัญชี 0801122604
23 น.ส.นารีรัตน์ ศรีอำนวย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
24 น.ส.นิรชรา ชาวไชย ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี การบัญชี 0811979500
25 น.ส.นิโลบล ปรองดอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
26 น.ส.นุชรี ชูราศรี ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0867558676
27 น.ส.ปวริศา สิทธิกิจ เจ้าหน้าที่งานศูนย์อินเตอร์เน็ต
28 น.ส.ปัญญาพร สมพงษ์ ครู ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 081-2522955
29 น.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย - ปริญญาโท การตลาด 086-0919199
30 น.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การบัญชี 0877651843
31 น.ส.พรกมล บุญเลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32 น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 061-5164614
33 น.ส.พรพิมล พึ่งสนธิ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
34 น.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การตลาด 0981963952
35 น.ส.พัชรา พานแก้ว ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0916988454
36 น.ส.พัชรี จามจุรี เจ้าหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา
37 น.ส.พิกุล นพรัตน์สิทธิศัก เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
38 น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์ ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
39 น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์ ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0844756567
40 น.ส.ภาวะดี เรือนบัว ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ 0927648417
41 น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การตลาด 0899185059
42 น.ส.มุกดา วงศา ครู ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 092-6798363
43 น.ส.ยุพาวดี มอญใต้ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ
44 น.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย ลูกจ้างชั่วคราว - ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ 0812478385
45 น.ส.รัตนา เต็มนุช ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0824567510
46 น.ส.รินรดา วงษ์เบาะ ลูกจ้างชั่วคราว - ปวช. การบัญชี 0944938595
47 น.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล ลูกจ้างชั่วคราว - ปวส. การบัญชี 0868005286
48 น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง ลูกจ้างชั่วคราว - ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0876889172
49 น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์ ครูอัตราจ้าง - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0928347720
50 น.ส.วรรณกร สิทธิ์กลาง ครู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 081-6265688

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat