ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
401 นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษา 0899239516
402 นางเฟื่องฟ้า สุ่มประดิษฐ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนภาษาไทย 0819735857
403 นางเมทินี สีแก้ว ครู - ปริญญาโท พลังงานและสิ่งแวดล้อม
404 นางเย็นจิตร เกรกอรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0940761214
405 นางเสมอ เวชสถล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0810435122
406 นางแก่นแพว สุกแก้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
407 นางแดง แก้วพวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4
408 นางโสภา คมขำ เจ้าหน้าที่บุคลากร ปริญญาตรี การประถมศึกษา 0895677088
409 นางใกล้รุ่ง มามี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
410 นายกนก ศรีคงเมือง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
411 นายกมล ทองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0882821875
412 นายกฤตยชญ์ คลิกคลาย ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
413 นายกฤติภณ เผดิมดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0846128642
414 นายกฤษฎา แก้วพุ่ม ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0816759330
415 นายกฤษณัฐ คล้ายกล่ำ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
416 นายกฤษิกร ศรีบุญ ครู 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0918409766
417 นายกัมปนาท คำอินบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0931317427
418 นายกัมพล แสนโสภณ ครู ปริญญาตรี ไฟฟ้า -
419 นายกัลล์วิศว์ ทิณรัตน์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0925050888
420 นายกาหลง นุ่มพรม นักการภารโรง ม.3 0832179385
421 นายกิตติ กุตนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
422 นายกิตติชัย ทองดี ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ 0626642778
423 นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0815339939
424 นายกีรติ พลหาญ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาโท เครื่องกล 0956581236
425 นายขจรเกียรติ เจดีย์วุฒิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง
426 นายคงเดช ศรีประมวล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
427 นายคนองเดช ประกอบสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 0929956397
428 นายคมกริช กล้าหาญ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา 0931460408
429 นายคมสัน ช้างอินทร์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคื่องกล
430 นายคมสัน ถมคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0819712723
431 นายคมสันต์ เพ็งเทศ ครู คศ.1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
432 นายคมสิน อยู่บุรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0882825280
433 นายคำทวน ชูแก้ว ครู 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0812842937
434 นายจรินทร์ทิพย์ เขียวสดอมรกุล ครูผู้ช่วย ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0653255424
435 นายจรูญ สุขไชยพร ครู 2 ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0866789067
436 นายจักรพงศ์ เพ็ญศรีสิริกุล ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0873150591
437 นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว ครู ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 0880914636
438 นายจักรพันธ์ นวลไผ่ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 02875278316
439 นายจักรี ทัดไทย ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0877354528
440 นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์ ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 0801234502
441 นายจารึก ทองทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0869366788
442 นายจำรัส นกเพ็ชร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร 0848208516
443 นายจำรัส ร้อยกรอง ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาตรี ยานยนต์ 0955048008
444 นายจิณทวัฒน์ จันทร์แดง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0894043329
445 นายจิตรศักดิ์ สายก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 084-6883757
446 นายจิรพงษ์ สมสาย ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคื่องกล
447 นายจิรวุฒิ กระสี เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การตลาด 0936526939
448 นายจิรศักดิ์ สมสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 0892729268
449 นายจิระศักดิ์ ยุทธศิลป์ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0838789241
450 นายจีระ อ่วมแจ้ง ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 0898591850

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat