ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
351 นางสาวเลไล แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0931971493
352 นางสาวเสาวนีย์ ขุนคำ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาจีน
353 นางสาวโสธิดา เชื้อนาค ครู 3 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0812841501
354 นางสาวไพรินทร์ บุญธานี ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การบัญชี
355 นางสำเภา ศรีปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0896396777
356 นางสิริพร รอดแสวง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0812817829
357 นางสุกัญญา ชูติกาญจน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0894610653
358 นางสุกัญญา เติมลาภ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0850501886
359 นางสุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การตลาด 0894561096
360 นางสุดาภรณ์ สอนสารี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
361 นางสุถัคณา คงพิรอด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0839510398
362 นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเลขานุการ 0817853359
363 นางสุธาสินี ถาแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0819623147
364 นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบรูณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 086619642
365 นางสุนันทา พุฒโต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 0872081704
366 นางสุนิตยา อินเรือน พนร.(ครู) ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ -เคมี 0994418586
367 นางสุปรียานิชญ์ เพ่งพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 0918374363
368 นางสุพัตรา นวนทัด ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การตลาด
369 นางสุภามาศ สุจริตกุล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา 0810393012
370 นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0816885464
371 นางสุภาวกุล ภักดีศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเลขานุการ 0819621779
372 นางสุภาวดี ตัณทานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยา 0814749498
373 นางสุรีรัตน์ มณีกุต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
374 นางหยาดทิพย์ พงศ์พฤนท์เดช เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การตลาด 0632265639
375 นางหยิม กลมกลิ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
376 นางหรรษา เขตต์บรรพต ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา
377 นางอธินันท์ สร้อยมี เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0857328070
378 นางอนงค์ ครุฑนวล นักการภารโรง ป.6 0897024097
379 นางอรทัย เข็มทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม 0872773700
380 นางอรพิน สัจจเสนีย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0850511191
381 นางอรพิน เกตุจันทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์เพื่อการสอน 0819737498
382 นางอรยา บุราคร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0894375118
383 นางอรวรรณ พวงดอกไม้ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การตลาด
384 นางอรอุมา รอดคง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0956417935
385 นางอัจฉรา พินิจอุปพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี บัญชี
386 นางอัญชลีพร ลาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
387 นางอาชีว พรหมมา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท โภชนาการชุมชน 0960426838
388 นางอารีย์ กันทาจ๋อย ครู ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0800290519
389 นางอำภรรัตน์ ทับขำ พนักงานราชการ - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0619041944
390 นางอำไพ คำคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
391 นางอุ่นจิต ศรีนาราง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0897075110
392 นางอุบล ไชยโย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 0873183911
393 นางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) 0946476669
394 นางเจริญพร ปัญโญใหญ่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0942896952
395 นางเชาว์ปรียา จินตกะวงส์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เชื่อมและประกอบ
396 นางเบญจพร อ่ำแจ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) 0845787144
397 นางเบญจพรรณ เกตุสละไชย เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ ปริญญาตรี การบัญชี 0858638946
398 นางเปรมกมล ภูลำพา ครู ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 087-8200015
399 นางเปรมจิต ลิมปะพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนฟิสิกส์ 0894617796
400 นางเพ็ญศรี ลือชาสัตย์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 081-040-7590

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat