ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
301 นางสาวศศิธร มาเสม เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0807713963
302 นางสาวศิรินุช พิมพ์มะ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เคมี
303 นางสาวศิริเพ็ญ ทองปั้น ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0806168311
304 นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท ไม่มีสาขาวิชาเอก 0894375996
305 นางสาวสมทรง สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
306 นางสาวสมพร กุลจิตรตรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด
307 นางสาวสมพิศ พัดบัว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0869307642
308 นางสาวสมฤดี อ่อนเป็ง ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 0899072905
309 นางสาวสายฝน ซาทรง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
310 นางสาวสายสมร บุญเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0930413566
311 นางสาวสาวิมล คำเพ็ง ครู ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0931316337
312 นางสาวสิริมน ฤดี ครู ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0881486401
313 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการ ปริญญาเอก บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 0872086035
314 นางสาวสิลาวัลย์ ปรีแย้ม ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา
315 นางสาวสุกัญญา คำบุญมา ครู ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0895661606
316 นางสาวสุชาดา เกษสังข์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0817270638
317 นางสาวสุดาพร มณีรัตน์ พนักงานราชการ บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0896448722
318 นางสาวสุดารัตน์ พิมทอง เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0855939262
319 นางสาวสุธีรา กลางจิตร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษาเอกเลขานุการ
320 นางสาวสุธีรา วงศ์พุฒิ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์ 0812899007
321 นางสาวสุนิสา คงแท้ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0969434524
322 นางสาวสุนิสา สุยะสัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี พลศึกษา 0846154814
323 นางสาวสุพรรษา โชติวัฒน์ ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย
324 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีคำ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การตลาด
325 นางสาวสุภันตรี เกิดสา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป(บัญชี)
326 นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0813533408
327 นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0810399908
328 นางสาวสุภิญญา เจียรนุช เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0845954297
329 นางสาวสุรางค์รัตน์ จันทาป ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมการศึกษา
330 นางสาวสุรีรัตน์ อ้นเหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ 0985649665
331 นางสาวสุวภางค์ ศรีเทพ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
332 นางสาวสุวรรณา สังข์จันทร์ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
333 นางสาวอณิสา บัวเขียว ครู ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0954329697
334 นางสาวอนงค์ กลิ่นสุข เจ้าหน้าที่หลักสูตร ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0869299547
335 นางสาวอภิรดา ม่วงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0918425948
336 นางสาวอรพรรณ ปัญญาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0956414636
337 นางสาวอรวรรณ เนียมพันธ์ ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
338 นางสาวอรุโณทัย สารเถื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0642345546
339 นางสาวอลิสา ด้วงคำจันทร์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0802224868
340 นางสาวอัจฉรา ผิวมะลิ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี พลศึกษา 0846367709
341 นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0932792227
342 นางสาวอำนวย วราหะ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท พลศึกษา 0862044089
343 นางสาวอุมาพร ทับเทศ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 0982691406
344 นางสาวเครือวัลย์ ศิริโภคา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ 0956410787
345 นางสาวเตือนใจ คำพันธุ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ 0959529643
346 นางสาวเบญจทิพย์ วงศรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0941632074
347 นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร ครู คศ.1 ปริญญาตรี การบัญชี
348 นางสาวเพ็ญพิชชา สิงหกุล ครู ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 085-6790059
349 นางสาวเพ็ญศิริ ทองทวี ครู 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0982696499
350 นางสาวเพลินตา บุญเรือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0917020810

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat