ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
251 นางสาวฟ้าใส หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0946404333
252 นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ประกาศนียบัตรชั้นสูง(สูงกว่าป.ตรี/ต่ำกว่าป.โท หลักสูตรและการสอน 0812819832
253 นางสาวภัทรจิต จิตรวิเศษ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0892691699
254 นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
255 นางสาวภิญณภัทร ทัศนะภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0632659588
256 นางสาวภิรญา จันทร์รักษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0816058599
257 นางสาวมนต์นิพา ไฉนงุ้น ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การศึกษา
258 นางสาวมนัสนันท์ ไพรที เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ปวส. บัญชี 0881451804
259 นางสาวมรรษพร สีขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 0619946516
260 นางสาวมาลี กล้วยตระกูล ครู ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ 0897037973
261 นางสาวยุวดี จงสมบุญทิภากร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บัญชี
262 นางสาวรพีพรรณ รอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0835184195
263 นางสาวรวีวรรณ ชาวสพุง ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
264 นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูล ครู ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน 0841782393
265 นางสาวรัชดา นิยมทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ม.3
266 นางสาวรัตนา พลอยอยู่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
267 นางสาวรัตนา จันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0882900578
268 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองดี เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0875225082
269 นางสาวรัตนาภรณ์ เพ่งพินิจ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0918433736
270 นางสาวรุ่งนภา สารเถื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0940566631
271 นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน พนักงานราชการ (ครู) - ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน 0871905943
272 นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ 0939635144
273 นางสาวลำพูน คำฆะ ครู 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมก่อสร้าง 0815324152
274 นางสาววนิดา พละพล เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0850546918
275 นางสาววรณัน โรจจันทัน เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0867344019
276 นางสาววรรณนิศา พุทธิวิศิษฏ์ ครู ปริญญาตรี ภาษาไทย 0848052152
277 นางสาววรรณวิภา พรมมา ครู ปริญญาตรี การตลาด 0931853494
278 นางสาววรรณวิภา สุทธิชาติ เจ้าหน้าที่ทวิภาคี ปริญญาตรี การตลาด 0899582003
279 นางสาววรัญญา บุญรักษา เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0996467299
280 นางสาววรัฐยา ชดช้อย ครู ปริญญาตรี จิตวิทยาการแนะแนว 0907597098
281 นางสาววราภรณ์ ช่วยหวัง ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 0869441104
282 นางสาววราภรณ์ วงบุตดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท บริหารการจัดการ 0918436332
283 นางสาววริษา จินดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่สารบัณ ปริญญาตรี การบัญชี 0979210087
284 นางสาววลี ศรีเบญจมาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0855431163
285 นางสาววสนีย์ เทพนิช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0814747588
286 นางสาววันทนา อินทะเสน ครู ปริญญาตรี - 0862164220
287 นางสาววันวิสาข์ อินมา ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ 0852689689
288 นางสาววารี ดอนศรีจันทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 0868860775
289 นางสาววารีรัตน์ กิ่งพยอม เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0956379828
290 นางสาววาสนา ดีหลี เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0844912665
291 นางสาววิภาพร มะตัน ครู ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0998172890
292 นางสาววิราวรรณ ปลัดท้วม เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอรธุรกิจ
293 นางสาววิรุฬพร แก้วกล้า ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0812800560
294 นางสาววิไลรัตน์ ถมทอง ครู ปริญญาตรี การตลาด 0895673601
295 นางสาววีระนุช นักระบำ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0870702232
296 นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
297 นางสาวศรัญญา หงษ์แพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท การจัดการและการประเมินโครงการ 0854533918
298 นางสาวศรีสุดา ภาคชัย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การบัญชี 0807402053
299 นางสาวศรีอักษร นิ่มหนู ครู 1 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0803402524
300 นางสาวศรีเปรม คงกรุด ครู 3 ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 0938956454

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat