ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
201 นางสาวจีราพร พันผง ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
202 นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0910201582
203 นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 089-6439573
204 นางสาวชนาภัต ช้างอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0862042029
205 นางสาวชนาภัทร สุขเณร ครู ปริญญาตรี การจัดการ 0822252926
206 นางสาวชลธิชา น้อยนคร ครู ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
207 นางสาวชลลดา รัตนกรกุล เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0825111359
208 นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
209 นางสาวณธษา พระเสมา ครู ปริญญาตรี การตลาด 0945256899
210 นางสาวณัชชา คำนวณผล ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
211 นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) 0860067416
212 นางสาวดารณี ทองคำพันธ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0885786614
213 นางสาวดาริกา คำมี ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
214 นางสาวดารุณี วรรณเรศ ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี การบัญชี
215 นางสาวทักษิณา ดาราบถ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 0979233249
216 นางสาวทิพวรรณ สุวรรณวงค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
217 นางสาวธนภร โชคศิริวัชร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบัญชี 0946152456
218 นางสาวธนัชชา ยมนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0854223802
219 นางสาวธนาพร แก้วมา ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
220 นางสาวธมกร จันทรโยธา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
221 นางสาวธัญชนก คำโสม เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การตลาด 0992796555
222 นางสาวธัญญาภัทร จิตต์กลาง ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี การบัญชี
223 นางสาวธัญญ์พิชชา ท้วมทับ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า(แขนงอิเล็กทรอนิกส์)
224 นางสาวธันยพร สุรินทร์คำ ครู คศ.1 ปริญญาโท โภชนศึกษา
225 นางสาวธิดารัตน์ บุญดล ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0874568794
226 นางสาวนนทพร ผิวยะกา เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0616158945
227 นางสาวนรีรัตน์ สีมา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
228 นางสาวนันทนา เสือทอน เจ้าหน้าที่วัดผล ปริญญาตรี การบัญชี 0918604511
229 นางสาวนันทวัน ทิพย์วิชัย ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
230 นางสาวนันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์ ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0896445446
231 นางสาวนารี อินปัน ครู 1 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0824844529
232 นางสาวน้ำฝน สอนเคน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0850056812
233 นางสาวนิดารัตน์ บัวระภา ครู - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0912978699
234 นางสาวนิตยา คณธี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0910279877
235 นางสาวนิภาพร แก้วบาง เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การตลาด 0877362129
236 นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0864492501
237 นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
238 นางสาวปานตะวัน มีตาบุญ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0648361890
239 นางสาวปาริชาติ สองสี พนักงานราชการ - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0923988778
240 นางสาวผกามาศ มากโม ครู ปริญญาตรี ศิลปกรรม 0944890973
241 นางสาวพรชนก มหาวรรณตัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 0822837807
242 นางสาวพรทวี ทำว่อง ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี การโรงแรมและภัตตาคาร
243 นางสาวพรทิวาห์ สารมะโน ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ
244 นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
245 นางสาวพวงลดา แดงห่วง ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
246 นางสาวพิทยาพร ข่าทิพย์พาที ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
247 นางสาวพิมพ์ชนก ทัดเสือ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0813797440
248 นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0939324249
249 นางสาวพิมลวรรณ ทาเชื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0861797610
250 นางสาวพิริยา บุญเย็น ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชา การจัดการผลิต 0851657636

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat