ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
151 นางวาริดา โสประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย
152 นางวาริดา โสประดิษฐ์ ครู (มาช่วยราชการจาก วอศ.พล) 3 ปริญญาโท 0892717170
153 นางวารีรัตน์ ศรีวิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0932599635
154 นางวาสนา ขำหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนฟิสิกส์ 0848112075
155 นางวิกัณดา แซ่น้า ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0622700993
156 นางวิกานดา ละอองเดช ครู ชำนาญการ ปริญญาโท Business Administration 0818871801
157 นางวิจิตรา สังข์แก้ว ครู (มาช่วยราชการจากวท.พัทลุง)
158 นางวิภาวรรณ แสงเงิน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี บัญชี
159 นางวิภาวัลย์ สุขสำราญอนันต์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 0947096075
160 นางวิรภา พูลทวี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
161 นางวิไลรัตน์ พรฟัก เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0838775187
162 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท พลศึกษา 0898594296
163 นางวีรวรรณ เวียงทอง เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0869294566
164 นางศตพร ดวงพิกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท พัฒนาสังคม 0875729192
165 นางศนิชล เนียมกลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 0869392203
166 นางศรัณรัตน์ ตาสุยะ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0987463681
167 นางศรีสุดา รัตนไพบูลย์ ครู 3 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0956853504
168 นางศิริพร อ่ำสำอางค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0866815750
169 นางศิริวรรณ เอกพันธุ์พงษ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0946154299
170 นางศิริเพ็ญ พระไชยนาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
171 นางศุภภามาศ สีผ่องใส ครู ชำนาญการ ปริญญาโท โภชนศาสตร์ศึกษา 0979289262
172 นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0846882699
173 นางสมาพร ดีวัน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบัญชี 0824079759
174 นางสราณ์สิริ เผ่าฉานเดชอนันต์ ครู 3 ปริญญาโท สถาปัตยกรรม 0834086817
175 นางสวิชตา ทิมทอง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0906952594
176 นางสาคร จวนรุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
177 นางสารินทร สินอำพล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา 0866285904
178 นางสารีณีย์ เชื่อมวราศาสตร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี 0819737177
179 นางสาวกมลพรรณ คำมี ครู ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว 0910250756
180 นางสาวกรชนก ทัพโยธา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
181 นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0815327329
182 นางสาวกัญญารัตน์ งามศิริ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0806833350
183 นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0850490818
184 นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0825114824
185 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม ครู ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0891930702
186 นางสาวกานต์นภา แสงเทพ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0894607245
187 นางสาวกุสิมา เกล็บจุ ครู 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม 0851611086
188 นางสาวขวัญชนก ชมกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0817932697
189 นางสาวขวัญแก้ว ชัยมูล ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
190 นางสาวจงรักษ์ เทียนขำ ครู ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี) 0862121125
191 นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ - การสอน 0863628625
192 นางสาวจันทร์ฉาย เหลืองขจร ครู 3 ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา 0817860999
193 นางสาวจามิกร คำลือ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0819539805
194 นางสาวจารวี จำปาคำ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี 0968182337
195 นางสาวจารุวรรณ แพงละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 2861789867
196 นางสาวจิดาภา แหยมคง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
197 นางสาวจิตนภา ศรีจำปา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0847583567
198 นางสาวจิตรานุช รักสัจจา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนว 0897034496
199 นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คหกรรม
200 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0882607679

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat