ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101 นางพรพิมล วรรณะ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาไทย 0898566539
102 นางพรพิรุณ สุวรรณคีรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
103 นางพรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ์ ครู ครู คศ.1 ปริญญาตรี การบัญชี
104 นางพรรณธิภา พรมสุวรรณ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0899616468
105 นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท ไม่มีสาขาวิชาเอก 0966679389
106 นางพรวิวาห์ กึกก้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
107 นางพัชรียา กุลทิพรรธน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0869314972
108 นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0810377730
109 นางพัชร์หทัย ชาตินันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 094-7416464
110 นางพินรัฎ สีตลวรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท สัตวบาล 0867372669
111 นางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ ครูผู้ช่วย ปริญญาโท วิทยาการจัดการ-การตลาด 0815338732
112 นางพิศมัย สุคนธ์นรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
113 นางพิไลวววณ ไทยกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0859691223
114 นางพูลทรัพย์ สุภา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เกษตรศาสตร์(พืชสวน) 0882939331
115 นางมณีรัตน์ นุ่มนิ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร
116 นางมยุรา ปานนิล ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
117 นางมยุรี ประทุมมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
118 นางมยุรี แสงรุ่ง ครู 3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0897030998
119 นางมลิวรรณ ปาดี ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0979870289
120 นางมะลิ พานิชสิติ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
121 นางมะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0897030389
122 นางมันทนา จันทวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 0836291425
123 นางมาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 0819622363
124 นางมาลี แผงดี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
125 นางรังศี แสงทองคำ ครู 3 ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0816804934
126 นางรัชนิกร ยอดดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ผ้าและการแต่งกาย 0895910839
127 นางรัชนี ทรัพย์สิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0875730286
128 นางรัตนา เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี 0909892613
129 นางรัตน์ติกรณ์ รพีนิพนธ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0873125550
130 นางรัมภา ภัทรรังษี ครู 3 ปริญญาโท สถาปัตยกรรม 0814740494
131 นางรุ่งทิพย์ ปินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา (การตลาด) 0867813415
132 นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร 0819718031
133 นางรุ่งอรุณ ปานเจริญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0884275785
134 นางละอองทิพย์ สร้อยสาย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0857338227
135 นางลักขณา ธเนศอนันต์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0821701857
136 นางลักษมนวรรณ พรหมโยธิน ครู - ปริญญาโท หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
137 นางลำดวน พลอยศรีไพร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ 0869334509
138 นางลำธาร ด้วงดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4
139 นางลำใย เทียมมล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
140 นางลูกคิด ผาสุก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
141 นางวนิดา รุ่งสว่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด
142 นางวนิดา ไกลกิจราษฎร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 08732123245
143 นางวรนุช พรเสนาะ ครู 3 ปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรม 082228604
144 นางวรรณพร ดีอินทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
145 นางวรวรรณ นันทะชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
146 นางวสาวสุมิตรา โสภา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ปริญญาตรี .คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0873146665
147 นางวัจนีย์ หมื่นจักร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
148 นางวันดี สุวรรณฤทธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0867369932
149 นางวันทนา เชนส้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
150 นางวันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ์ ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0882804284

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat