ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
951 ว่าที่ ร.ต.วีระ รักอยู่ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
952 ว่าที่ ร.ต.สาธิต คำภินวม ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
953 ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ สาระใต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา
954 ว่าที่ ร.ต.อนุชา เกตุสละไชย ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0867340787
955 ว่าที่ ร.ต.เผด็จ ปัญญาศุภโชติ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0979206409
956 ว่าที่ร้อยตรีชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์ ครู 1 ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0866789354
957 ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ ยันอินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0864469215
958 ว่าที่ร้อยตรีศักดา สุวรรณประเสริฐ ครู 2 ปริญญาโท พลังงานทดแทน 0897031769
959 สิบเอกทรงพล พิมพ์มะ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
960 หญิง เหนือ
961 เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต์ - 2041/9/30 2041 ปฏิบัติงาน

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat