ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นางณัฐธมนต์ เพิ่มสินธุ์ ครู 3 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0896445918
52 นางดวงเดือน คำโสม พนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0815326226
53 นางทัศนีย์พร ใจภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0867359836
54 นางทัศยนีย์ รุ่มรวย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 089563969
55 นางธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
56 นางธนาภรณ์ สีดอกพุด ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0816800212
57 นางธราภรณ์ ปิ่นพฤฒิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท 0858253173
58 นางธวัลณ์รัตน์ ยอดเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0946364559
59 นางธัญสินี เป็นสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0908959857
60 นางธิดาวรรณ เขียวปั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0878496979
61 นางนงลักษณ์ ศรีคงเมือง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4
62 นางนนทพร โพธิ์เงินนาค ครู 3 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0818866657
63 นางนภาวดี รัตนอนันต์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเลขานุการ 0639451935
64 นางนฤมล สายก้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 0882734365
65 นางนลินรัตน์ พัชระพรรัตน์ ครู 2 ปริญญาโท อิเล็กทรอกนิกส์ 0896396784
66 นางนวพร โกศินานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0941879313
67 นางนันทนา พุ่มอรัญ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการทั่วไป 0812835465
68 นางนันทิกา ตัลพัฒน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาไทย
69 นางน้ำค้าง ไพรัตน์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาไทย 0897056496
70 นางน้ำทิพย์ อ่อนละออ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์
71 นางนิตยา ฉิมพลีนภานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี บัญชี 0837782575
72 นางนิธาพร ลุงคะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0905596561
73 นางนิภา ชัยสกุล นักการภารโรง ม.3 0850502096
74 นางนิภาภรณ์ ชุมศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ศิลปประดิษฐ์
75 นางนิ่มนวล บุญอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
76 นางนิรมล เสือเขียว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 0857355381
77 นางนิลวัลย์ ชุ่มชื่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
78 นางบังอร ดาสนม ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี สังคม
79 นางบัวทอง สุขแดง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
80 นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา 0891932475
81 นางบุญญาพร วรรณะศิลปิน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปวช การบัญชี 0939198253
82 นางบุญล้อมลักษณ์ กัณหา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0816746715
83 นางบุศรา คงศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (การสอนทั่วไป) 0815315053
84 นางบุษบา เซ็งมา ครู 2 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0867512703
85 นางบุษยา พรหมแต้ม พนร.(ครู) ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 0882826053
86 นางบุษรา รักษาสวัสดิ์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อังกฤษ
87 นางปทิตตา คำภูมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท การจัดการการตลาด 0874287972
88 นางปทุมทิพย์ สิงห์ทอง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0884556022
89 นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ไม่มีสาขาวิชาเอก 0979361645
90 นางประทับ พันชนะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
91 นางประภาภรณ์ มาจาก ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา 0819624317
92 นางประวีน เพชรป้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
93 นางประเทือง จุลวาทิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0918424362
94 นางปรางวิไล กันเกลี้ยง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6 0873191620
95 นางปรีดา ปัญญาเทพ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน 0805043345
96 นางปาริชาติ มุลสาร ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
97 นางปาริชาติ โปยขุนทด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ 0850111980
98 นางผกามาศ พุกอินทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0846249906
99 นางพรจันทร์ หินหุ้มเพ็ชร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0869386390
100 นางพรทิพย์ บุญทำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6 0856055820

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat