ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
901 นายเกีรยงไกร จันทร์ตระกูล ครู - ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
902 นายเกื้อกูล วงษ์เสรี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
903 นายเขมชาติ มาศวรรณา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 0878418129
904 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร คศ.3 (รองผอ.) ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 0847771199
905 นายเจตรินทร์ ด้วงมา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
906 นายเจริญ ทองหาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0817862092
907 นายเจริญพงษ์ สายสุทธิ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0847722443
908 นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0956265518
909 นายเชาวลิตตพล ขารอยู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ 0909237557
910 นายเทพรักษ เพ็งดุ้ม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0813247325
911 นายเทิดศักดิ์ ผาสีกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์
912 นายเผด็จ พูนไพบูลย์โรจน์ ครู 2 ปริญญาโท เครื่องกล 0897049058
913 นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0864469085
914 นายเพยาว์ สุขจ่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0812837499
915 นายเพิ่มพูน มาก่อกูล ครู 1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0896416480
916 นายเมธี สุ่นสุข ครู ปริญญาตรี เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร 0894612525
917 นายเรวัช น้อยเชื่อม ยาม ปวช.3 0816882667
918 นายเรวัตน์ สิวกระโทก เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0945241894
919 นายเริงพันธ์ จันทรัมพร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
920 นายเลิศชัย แสงรุ่ง ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0813790998
921 นายเศกศักดิ์ แก้วเพียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 086446-6509
922 นายเสกสรร ประทิศ ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0815967737
923 นายเสกสรรค์ ทัศนยิ้ม ครู 3 ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0897087034
924 นายเสกสรรค์ มงคลกาล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
925 นายเสนาะ บัวผัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0816751614
926 นายเสวก วันสอน ครูจ้างสอน ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0911476431
927 นายเอกพงษ์ ลืมนัด ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 0870580551
928 นายเอกพันธ์ ดิษฐสุนทร ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
929 นายเอกลักษณ์ เกิดพรม ครู 1 ปริญญาตรี เครื่องกล 0898608126
930 นายเอกาภิสิทธิ์ สลางสิงห์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
931 นายเอนก ปิ่นเงิน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 0865903570
932 นายแดง สุกเมือง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มีวิทยฐานะ ป.4 0971739542
933 นายแสวง บุปะเท ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด 0800321955
934 นายโกวิท บวบนา ครู ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 0878632365
935 นายโพธิชัย ศรีเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0812849604
936 นายไกรษร มีเกิดมูล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
937 นายไกรสร สุภาวิลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0881494470
938 นายไทรทอง เรืองจำรัส ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
939 นายไพฑูรย์ เสียงสูง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
940 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0818816799
941 นายไพฑูรย์ ปานเกิด ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0818881685
942 นายไพโรจน์ ม่วงไหมทอง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม 0899612778
943 นายไมตรี รักผกาวงศ์ ครู ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 0815320394
944 พ.อ.อ.พล งอกอ่อน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
945 ร.อ. นภดล อุทัยทวีป ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 0812812970
946 ว่าที่ ร.ต. ปิยวัฒน์ ดีโว ครูผู้ช่วย - ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา
947 ว่าที่ ร.ต. มานะ ศีลพร ครู คศ.1 ปริญญาโท การจัดการทั่วไป
948 ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ ปาลอภิไตร ครู - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
949 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย แม้นด้วง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
950 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ สุภชาติ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat