ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
851 นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0803403088
852 นายสุรพล ศรีชาติ ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0831613053
853 นายสุรพัน สอนผุย ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
854 นายสุรสิทธิ์ มณีสุข ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 097-9965370
855 นายสุริยา กอบแก้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
856 นายสุรเดช สำเนียงเพราะ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
857 นายสุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 02891828307
858 นายสุวัฒน์ นิยมไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0882812780
859 นายสุวัฒน์ พงษ์สนาม ยาม ม.6 0937848598
860 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
861 นายสุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0835302010
862 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ 4 (ผอ.) ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0894362765
863 นายสุวิทย์ นามวงศ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0844935196
864 นายสุเทพ มั่นคง ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา 0862141429
865 นายสุเมธ กิ่งแก้ว พนักงานราชการ (ครู) - ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 0830015129
866 นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล พนักงานราชการ (ครู) - ปริญญาตรี การตลาด 0946296142
867 นายองอาจ โล่พานิช ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
868 นายอดิเรก จวนรุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
869 นายอดิเรก มากโภคา ครู 2 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม 0871781013
870 นายอดิเรก เพ็งคง ครู ปริญญาตรี การจัดการ 0906875430
871 นายอติชาติ ประเจิดสกุล ครูจ้างสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการผลิต) 0878393589
872 นายอนันต์ คงอยู่เย็น ครู 2 ปริญญาโท เครื่องมือกล 0899068859
873 นายอนันต์ สาเสียง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
874 นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 0850530979
875 นายอนิเลก สมศิริ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
876 นายอนุชาติ อินสด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0881666512
877 นายอนุพงศ์ ไทยช้อย ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
878 นายอนุพันธ์ อินสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0876763912
879 นายอนุศาสน์ อนุศาสนนันท์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
880 นายอนุสนธิ์ พราหมณี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 0979824265
881 นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0869308789
882 นายอภิชาติ สาเครือ ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0852353224
883 นายอภิรักษ์ เหมฤดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล 0831619331
884 นายอภิสิทธิ์ บัวสิงห์โต ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
885 นายอลงกรณ์ เกตุดี ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0869390416
886 นายออมทรัพย์ บุญซ้อน พนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ ปวช การบัญชี 0864992000
887 นายอากาศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู 2 ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ 0818879175
888 นายอาทิตย์ คำหาญพล ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
889 นายอานนท์ เกตุอินทร์ ครู - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
890 นายอานนท์ จันแดง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มีวิทยฐานะ ป.6 0932168035
891 นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0956411649
892 นายอารุม รักสกุล ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
893 นายอำพร อยู่แย้ม พนักงานทั่วไป ประถมปีที่ 7 ประถมปีที่ 7
894 นายอำพล สีดาดี ครู 3 ปริญญาเอก พลังงานทดแทน 0897036754
895 นายอิทธิพล ไชยมงคล ครู 3 ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0896422568
896 นายอินทราวุฒิ แสงคล้า ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต 0897046455
897 นายอิษวัต รัตนสมบัติ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0819389002
898 นายอุดมศักดิ์ พยัคฆเดช ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล 0634191998
899 นายอุทัย ดีชู ครู - ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงการผลิต 08944376508
900 นายอุเทน โปยขุนทด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0850243274

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat