ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
801 นายสราวุฒิ ปัญยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819534953
802 นายสราวุธ ภู่แขวงแสง ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0875274469
803 นายสวง แพจุ้ย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0815342290
804 นายสหรัฐ สีมานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0818812830
805 นายสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0882821299
806 นายสัญชัย ปี่แก้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ออกแบบพานิชยศิลป์ 0871946149
807 นายสันติชน วรรณพงศ์ ครู 2 ปริญญาโท ไฟฟ้า 0882936980
808 นายสันต์ วงษ์โคคุ้ม ครู - ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0847167335
809 นายสัมพันธ์ หารัญดา ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
810 นายสามารถ สงเย็น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการ
811 นายสายชล ชมภู รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0817861499
812 นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 0812838038
813 นายสำราญ จันทร์ทัด หน.หมวดงานอาคารสถานที่ ไม่มีวิทยฐานะ ม.3
814 นายสำริด นาคะบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล 0910280161
815 นายสำเริง จวนอาจ ครู 3 ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0882811635
816 นายสิทธิชัย อ่อนเส็ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล
817 นายสิทธิชัย จงอยู่สุข ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0897042156
818 นายสิทธิชัย จันทพิมพะ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0847111585
819 นายสิทธิชัย วันทอง ครู - ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 0839607881
820 นายสิทธิชัย เสาเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท โสตทัศนศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา 0864491976
821 นายสิทธิพงษ์ สารขาว ครู ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
822 นายสิทธิพงษ์ ขันยาว ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การโรงแรม
823 นายสินทบ ตุ้มสุข ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0896385004
824 นายสีห์ศักดิ์ แสงคงทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 0815331117
825 นายสุกรี ชูติกาญจน์ ครู 2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815425546
826 นายสุชาติ มั่นสุข นักการภารโรง ป.6 0875240442
827 นายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาสหกรรมศิลป์ศาสตร์ 0816745018
828 นายสุชาติ อนันทวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
829 นายสุชิน อิ่มสุขศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
830 นายสุชิน คนดี ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0992543159
831 นายสุด ปลื้มใจ ครู 1 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0833606370
832 นายสุดใจ นุ่นพรม ลูกจ้างประจำ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องเคลือบดินเผา 0896433912
833 นายสุทธิ สุวาชาติ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
834 นายสุทธินันท์ ดีวัน ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
835 นายสุทธิพงษ์ เชื้อเถื่อน ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
836 นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0815340353
837 นายสุทธิศักดิ์ พันชนะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
838 นายสุทธิเดช เพิ่มสินธุ์ ครู 3 ปริญญาโท การบริหารสถานศึกษา 0896385918
839 นายสุทรรศ เพชรป้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0848113411
840 นายสุธี สุกิจธรรมภาณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0808402080
841 นายสุธี เสริมสุข ครู 3 ปริญญาเอก บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 0865914377
842 นายสุธีรพงษ์ จำรัส ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
843 นายสุนทร รุ่งสว่าง ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819532673
844 นายสุพจน์ ปิ่นพฤฒิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท เครื่องมือกล 0828773225
845 นายสุพจน์ เดชฟุ้ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0812813361
846 นายสุพจน์ ใจน้อย ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (ผลิตภัณฑ์) 0862107411
847 นายสุรชัย คุรุภัณฑ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 0899422590
848 นายสุรนันท์ แก้วมา ครู ปริญญาตรี เครื่องกล 085205823
849 นายสุรพงศ์ เหม็นหวาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ช่างเชื่อมและประสาน
850 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat