ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
751 นายศักรินทร์ ศรีบุรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
752 นายศิรวิชญ์ ไกรสิทธิรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0892724143
753 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 0979287955
754 นายศิริพงษ์ กุลฉิม ครู 3 ปริญญาโท เทคโนโลยีเครื่องกล 0891785125
755 นายศิวดล เชิมชัยภูมิ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคื่องกล
756 นายศิวาวุฒิ สอนเม่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0897033474
757 นายศุภกฤต ณัฐกรสุวกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง 0850525153
758 นายศุภกฤษ์ เชื้อขัด ครู - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
759 นายศุภชัย ขุนพิชัย ครู ปริญญาตรี - 0869287031
760 นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 081-6883604
761 นายสงกรานต์ ณ วิเชียร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท
762 นายสนชัย ทองเรือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษา 0956428497
763 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0812819483
764 นายสมควร เทียมมล ครู 3 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 0866789633
765 นายสมคิด กิติวงศ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0817073129
766 นายสมคเณค์ ไฝ่ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0854020055
767 นายสมจิตร์ คูหาจิต ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819536960
768 นายสมชาย พานิชสิคิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์
769 นายสมชาย คงหนู ครู - ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0897044732
770 นายสมชาย แช่มชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0814752242
771 นายสมบัติ แก้วจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล 0840435202
772 นายสมปอง ศรีลักษณ์ ครู 2 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 0897043984
773 นายสมพงษ์ น้อยศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
774 นายสมพงษ์ มารอด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0815336809
775 นายสมพงษ์ แคสา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0815324163
776 นายสมพร รักถึง ครู 1 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0867361649
777 นายสมพร สุธรรมมา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 086218698
778 นายสมพร ใจวิสุทธิ์หรรษา พนักงานทั่วไป ม.ศ.3 ม.ศ.3 0839545596
779 นายสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0897088095
780 นายสมภพ ดีปัญา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ 0816884014
781 นายสมมาท แพบุตร ลูกจ้างประจำ - ประถมศึกษา 0946430447
782 นายสมยศ เพ็ญศรีสิริกุล ครู 3 ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง 0858616089
783 นายสมยศ สีตลวรางค์ ครู ครูเชียวชาญ ปริญญาโท สัตวบาล 0832875558
784 นายสมศักดิ์ จันทร์รอด พนักงานราชการ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0815340634
785 นายสมศักดิ์ ศรีวัง นักการภารโรง ม.6 0896388568
786 นายสมศักดิ์ สุวรรณจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
787 นายสมศักดิ์ แซมสีม่วง ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
788 นายสมสกนธ์ กันทาธรรม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0815333325
789 นายสมัย องอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เครื่องกล
790 นายสมาน พวงแก้ว ครู 2 ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0869367498
791 นายสมเกียรติ คำเพ็ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
792 นายสมเกียรติ ชวดนุช ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
793 นายสมเกียรติ เกตุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า(แขนงอิเล็กทรอนิกส์)
794 นายสมเกียรติ มั่นดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท การจัดการทั่วไป (การบัญชี) 0805096882
795 นายสมโชค ศรีขำมี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า
796 นายสยาม โต๊ะทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ออกแบบอุตสาหกรรม
797 นายสรยุทธ ทั่งเรือง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
798 นายสรยุทธ พงษ์ตระกูล ครู 2 ปริญญาโท เทคโนโลยี่และสื่อสารการศึกษา 0823992541
799 นายสรวิศ โชติรักษา ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 0817274409
800 นายสราวุฒิ งามศักดิ์ ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat