ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
701 นายวชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์ ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
702 นายวรพันธ์ เพิ่มพูน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0902564789
703 นายวรวุฒิ ทองมาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0867097823
704 นายวรัญญู วิชาชัย ครู 1 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 0992639909
705 นายวรากร โชติสีนิล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
706 นายวรเวช สิงห์ใจ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การโรงแรม
707 นายวสันต์ เมฆฉาย ครู ปริญญาตรี ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 0885608330
708 นายวัชรชัย ขำพงศ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0850519160
709 นายวัชรวุฒิ เรือนคำ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0898575990
710 นายวัชระ เกษมชลธาร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องกล
711 นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0857165967
712 นายวันชัย รัตนมณเฑียร ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0897051854
713 นายวันชัย แสงวงศ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ ประถมศึกษา ป.4 0940258578
714 นายวัลลภ ช่วงโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรม 0815349687
715 นายวิชชา กาไหล่ทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
716 นายวิชัย งามสุพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
717 นายวิชา มากเมือง ครู คศ.1 ปริญญาโท ทัศนศิลป์
718 นายวิชา มากเมือง ครู 1 ปริญญาโท ทัศนศิลป์ 0847888915
719 นายวิชา ศิริสุวรรณ์ ครู ปริญญาตรี พลศึกษา 0997719672
720 นายวิทยา คงตัน ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0891601911
721 นายวิทยา บุตรดา ครู 1 ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0812838836
722 นายวิทยา วินาลัย ครู 2 ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0841815990
723 นายวิทยานนท์ ไพรสนธิ์ ครู 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0893445442
724 นายวิทย์ อ้นจร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815334022
725 นายวิทิตย์ ปาณะดิษ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม 0830057195
726 นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0857343316
727 นายวิรัช อ่ำสำอางค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
728 นายวิรัตน์ วงศ์ษา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา 0897075437
729 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0819940203
730 นายวิวัฒน์ พวงพุฒ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
731 นายวิเชียร กลัมกัก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
732 นายวิเชียร พงษ์พิชิต ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องกล
733 นายวิโรจน์ กาวีพันธ์ปานเถื่อน ครู 1 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 0866766089
734 นายวิโรจน์ ทองจันทร์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 0956381267
735 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง
736 นายวีระพัฒน์ เฉลยพจน์ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0831619279
737 นายวีระยุทธ บุตรดา ครู - ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0852556950
738 นายวีระยุทธ ยอดญาณะ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
739 นายวุฒิ จันทร์ตอน เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0640969868
740 นายวุฒิธนานุกุล กล่ำใย ครู ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ 0622977891
741 นายวุฒิพงศ์ เนตรประพันธ์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคื่องกล
742 นายวุฒิพงษ์ แสนคำภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหการ 0812803811
743 นายศตวีร์ กองพิมพ์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ
744 นายศรราม วังคีรี เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0899595388
745 นายศรัญญู กุยรัมย์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี พลศึกษา
746 นายศราวุฒิ ป้อมคล้ายแก้ว ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0845917408
747 นายศราวุฒิ ปานแย้ม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 0817573453
748 นายศราวุฒิ แช่มช้อย ครู ปริญญาโท เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0899978258
749 นายศักดา นาคจันเสน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา 0899062512
750 นายศักรินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat