ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
651 นายพุฒิชัย มุ่งวิชา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0821664529
652 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0839627100
653 นายพูนศักดิ์ เสือดี ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
654 นายพเยาว์ คำนำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.6
655 นายภัทรดนัย โกศลวรรธน์ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0831636032
656 นายภัทรพล โพธิหิรัญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0844901355
657 นายภัสศรัณย์ พลายระหาร ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819537296
658 นายภาคี บุราคร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0817863673
659 นายภิญโญ คำยวง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา 0956408080
660 นายภิรมย์ กลิ่นสุคนธ์ ครู - ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงการผลิต 0884227494
661 นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ครู คศ.1 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
662 นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา ครู 1 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 0839556543
663 นายภูวดล ทรัพย์สิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก P.H.D. The Vocational 0899597007
664 นายภูวิรัตน์ ทรัพย์สิน ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
665 นายมงคล เวชสถล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เชื่อมประสาน 0866814003
666 นายมนตรี คำหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
667 นายมนตรี หิสวาณิชย์ ครู - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
668 นายมนตรี เตียวเจริญพร ครู 3 ปริญญาโท แมคคาทรอนิกส์ 0899068071
669 นายมนัส ชวลิตอโนชา ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0869271876
670 นายมนู กวางแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท พัฒนาสังคม 0869371240
671 นายมานพ ศรีนาราง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0896409815
672 นายมานพ อยู่เย็น เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การตลาด 0906861315
673 นายมานพ เก่งพานิช ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0896406935
674 นายมานะชัย ทีกว้าง ครู - ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
675 นายมานัส เมฆบุญส่งลาภ ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819342513
676 นายมานิต ก๋าแก้ว ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
677 นายมานิต แก้วพวง พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ ป.4
678 นายมารุต รื่นรวย รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0818869266
679 นายมาลัย ทองประดิษฐ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ 0956347159
680 นายมาโนช เตียวตระกูล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา
681 นายมาโนช บุญแหยม ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
682 นายมาโนชย์ พวงคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0815325230
683 นายยงยุทธ ลุงคะ ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0853536236
684 นายยศชัย ศรีคล้าย ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
685 นายยอดศักดิ์ คำแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0992688256
686 นายยุทธนากร เพื่อตนเอง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
687 นายยุทธพงษ์ ถีอาสนา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0898011239
688 นายรณเชษฐ์ ขัดคำ ครู - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
689 นายระวี เอี่ยมมาก ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 0866245520
690 นายรังสรรค์ ทุเรียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ช่างเชื่อม 0897024881
691 นายรังสฤษฎ์ สมเขื่อน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการเชื่อมประสาร 0838720153
692 นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ ครู 2 ปริญญาโท ไฟฟ้าสื่อสาร 0894610990
693 นายรัตนะ พาขุนทด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล 0955043239
694 นายฤทธิชัย บัวสว่าง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0959030249
695 นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง ครู ปริญญาตรี การอาหารและธุรกิจบริการ 0869295862
696 นายฤทย์ รุ่งรังสรรค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา
697 นายลม นุชรอด นักการภารโรง ม.6 0946059275
698 นายลอนดอน นุ่มพรม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0862123711
699 นายลือชัย จันทรศิริ ครู 3 ปริญญาโท การบริหารสถานศึกษา 0836226446
700 นายลือศักดิ์ อินดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat