ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
601 นายประสาร สุขสอน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 0899608480
602 นายประสิทธิ์ ภู่พันธ์ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ม.3 ม.3 0823987873
603 นายประหยัด เงินแจ้ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0946074440
604 นายประเวส สีทำมา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0956344128
605 นายประเสริฐ สุวรรณเทพ ครู ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 0819759458
606 นายปรัชญา วิรัชวงษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
607 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี เวชนิทัศน์
608 นายปราโมทย์ สันติโรจนกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815961133
609 นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ครู ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 0909700861
610 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คศ.3 (รองผอ.) ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0897032468
611 นายปรีชา สร้อยสาย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล
612 นายปลัด คำแพง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0865891889
613 นายปัณณพลวัชร์ เพชรวารี ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
614 นายปิติพงษ์ แหวนนิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี พลศึกษาและการจัดการกีฬา 0887323850
615 นายปิยะชาติ แสงทอง ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม 0867340011
616 นายปิยเมศร์ เดชบุญ ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ 0869341030
617 นายปุญญพัฒน์ ติณณพลนันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0819530434
618 นายพงศกร พานทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
619 นายพงศกาญจน์ อินทรสอน ครู - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมทั่วไป 0869287063
620 นายพงศธร คงยอด ครูจ้างสอน ปริญญาตรี ปทส.เทคนิคช่างยนต์ 0819621829
621 นายพงศ์วิทย์ จันทร์พุฒ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 0879293069
622 นายพงษ์พิพัฒน์ จีนด้วง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0826774903
623 นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0817852530
624 นายพงษ์สิน เกิดคำ ครู 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็ก 0869252677
625 นายพงสุวัฒน์ เสริมศิริกาญจนา ครู 2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0819724106
626 นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กและโทรคมนาคม 0892202462
627 นายพนม แสงเทียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง
628 นายพนมกร รอดแป้น ครู 2 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0815965417
629 นายพยัคฆ์ แซ่ลิ้ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี สถิติประยุกต์
630 นายพรณัติชัย มุขดี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 0979180319
631 นายพรสวรรค์ โพธิ์ทอง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปวช ช่างยนต์ 0894370420
632 นายพรเทพ เจียงจิตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ครูเทคนิคช่างไฟฟ้ากำลัง
633 นายพลกฤษณ์ เจือจารย์ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
634 นายพัฒนา พิสุทธิโกศล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา 0819710767
635 นายพัฒน์ชพล กาญจนรัตนสดุดี ครู ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ -
636 นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815335493
637 นายพันศักดิ์ จิตรสุวรรณ ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
638 นายพากร สง่างาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี โยธา 0803441700
639 นายพิชัย วงษ์ญาติ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล
640 นายพิทักษ์ อ่อนสะเดา ครู 2 ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง 0813947886
641 นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์(เคมี) 0873116144
642 นายพิษณุ ผิวทอง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์ 0872031431
643 นายพิษณุ คมขำ ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 0818869830
644 นายพิสิฐ ศรีพุทธพร ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0836455717
645 นายพิเชษฐ สุวรรณชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี พลศึกษา 0816050500
646 นายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ ครู 2 ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร 0873135455
647 นายพิเชษฐ์ พุฒซ้อน ครู 3 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0815153979
648 นายพีระ มาตรบรรจง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
649 นายพีระพงศ์ บัวผาย ครู ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ
650 นายพีรเดช ชาบาง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0873608258

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat