ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
551 นายนัฐพล ขวัญเกตุ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ
552 นายนัธทวัฒน์ ขุนโต ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0831651597
553 นายนันทพงษ์ กัลปนาไพร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล 0827695527
554 นายนิกร สุขวงษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์
555 นายนิคม เนียมกลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0956352263
556 นายนิติธร สนั่นนาม ครู 2 ปริญญาตรี ก่อสร้าง-โยธา 0946419404
557 นายนิธิวงษ์ ยอดพันคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0850545585
558 นายนิมิต อยู่เป็นสุข ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
559 นายนิยม นันทะชมภู ครู 3 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0897029124
560 นายนิรัญ ปิ่นเกตุ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม 0845066045
561 นายนเรศ ถิ่นบาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
562 นายนเรศ พุ่มพวง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0881510223
563 นายบรรจง พรมเวียง ครู 1 ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0869366765
564 นายบรรจง โชติพรม พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ มศ.5
565 นายบรรจบ จันทร์สงคราม ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0836272929
566 นายบัญชา ถาแยง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0813662865
567 นายบัญชา สายสุริยะ ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 0931341330
568 นายบัณฑิต สายสุริยะ ครู 1 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0866757886
569 นายบัวทอง ตั้งมั่นดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
570 นายบำรุง วรรณไทย ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 09847649
571 นายบำรุง อุดมสิทธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. พืชศาสตร์
572 นายบุญชอน ศรีชามก ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
573 นายบุญชัย อรุณฉัตรสกุล ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
574 นายบุญธนาดล ศรีเบญญภากูล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
575 นายบุญมี คำจัตุรัส พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ม.3 ม.3 0897062469
576 นายบุญรอด แสงอินทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา
577 นายบุญลอ ประสารศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0890196622
578 นายบุญลือ ชุมศรี ครู 3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815320641
579 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คศ.3 (รองผอ.) ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0906857982
580 นายบุญส่ง จิระยั่งยืน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
581 นายบุญเป็ง รัตนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0846180903
582 นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์ ครู 2 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0896427846
583 นายปกรณ์ แสงซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 0895110718
584 นายปกาศิต ภัทรรังษี ครู 3 ปริญญาโท เครื่องกล 0818866489
585 นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา ครู ปริญญาตรี ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 0932573158
586 นายปฏิภาณ สุทธปรีดา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0896444810
587 นายปฐวี แก้วไว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เชื่อมและประสาน 0892683273
588 นายปดิพัฒน์ คำอินทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด 0897067773
589 นายปภังกร จินดาทวีโชค ครู ปริญญาตรี เครื่องกล 086676354
590 นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การตลาด 0819622989
591 นายประจิม มูลแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล
592 นายประดล ยอดญาณะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)
593 นายประทวน ศิริโภคา พนักงานขับรถยนต์ ป.5 0869383070
594 นายประทีป ราชบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท
595 นายประพจน์ เฉลิมวัฒนชัย ครู 3 ปริญญาโท วิศวกรรมสำรวจ 0896704274
596 นายประมินทร์ เพ่งพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0896424422
597 นายประยง น้อยหน่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0867364335
598 นายประยุทธ ทิมทอง ครู 3 ปริญญาโท ไฟฟ้า 0991619947
599 นายประยูร ข่าทิพย์พาที ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0623562495
600 นายประสพสุข สังข์สุวรรณ ครู - ปริญญาตรี เครื่องมือกล 085541156

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat