ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
501 นายต่อเกียรติ ขาวเทศ ครู - ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0817862285
502 นายทนงศักดิ์ มูลสาร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 0834047791
503 นายทม ศิริโภคา นักการภารโรง ป.6 0869386157
504 นายทรงกรต วังล้อม ครูจ้างสอน ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 091836-4979
505 นายทรงยศ บุญนารักษ๋ พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ ปวช. ช่างยนต์
506 นายทรงยศ ยงท้วม ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
507 นายทวี กินยืน พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีวิทยฐานะ ม.6
508 นายทวี สาวิกันย์ ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
509 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท เครื่องกล 0881638687
510 นายทศพล โทนมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0867308477
511 นายทินกร ศิริวัฒน์ ครู ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม 0869323959
512 นายทินกร เข็มอินทร์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี พลศึกษา
513 นายทุติพจน์ จุมเพ็ง ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
514 นายธงชัย ลาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีและการศึกษา
515 นายธงชัย ทรงกลิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0862146909
516 นายธงชัย แสนคำ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0816801169
517 นายธนกฤต บุญญะรัตน์ ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
518 นายธนชาติ เชิดโคกสูง ครู ปริญญาตรี - 0875225250
519 นายธนพนธ์ พรมราช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0806821199
520 นายธนพล ศรีคงเมือง ช่างไม้ ไม่มีวิทยฐานะ ประถมศึกษา ป.4
521 นายธนพล อินทุยศ ครู 3 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ 0896222065
522 นายธนพัต หลงพิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0851319675
523 นายธนสิทธิ์ บัวหอม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เชื่อมประสาน 0873178895
524 นายธนันต์ ศรีสกุล ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0846882269
525 นายธนู ยิ้มเสมียน พนักงานขับรถยนต์ ป.3 0875717584
526 นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท Business Administration 0868837556
527 นายธัชชัย อมรปิติโชติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เครื่องกล 0817417418
528 นายธัญญา วาณิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
529 นายธานินทร์ ภู่เพียร ครู ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม -
530 นายธานี สังข์เอี้ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ศิลปศึกษา 0970131185
531 นายธีรพงษ์ มากคล้าย ครู - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
532 นายธีรพรวิทย์ พ่วงบ้านแพน ครู ปริญญาตรี 0845966223
533 นายธีรยุทธ สมบูรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา(เอกบัญชี)
534 นายธีรศักดิ์ สัจจเสนีย์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 088-2934155
535 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คศ.2 (รองผอ.) ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0639519897
536 นายธีระชัย ไตรเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0831656512
537 นายธีระพงษ์ กระการดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0808436869
538 นายธีระพล ปรุงศักดิ์ ครู 3 ปริญญาโท พลังงานทดแทน 0897060409
539 นายธีรโชติ คงพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0871962987
540 นายธเนศ ภู่กัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 0894619105
541 นายนพดล พูลทวี ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0818865586
542 นายนพพร จูจันทร์ ครู 1 ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 0882586242
543 นายนพพร เกตุบำรุง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0899988485
544 นายนรินทร์ จันทร์สูง ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0887228845
545 นายนริศ สุคันธวรัตน์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ ปริญญาเอก การสื่อสาร
546 นายนรเศรษฐ์ จันทวงศ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
547 นายนฤตย์ กั้วสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 0987494343
548 นายนวนนท์ เกลียวทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
549 นายนวภัทร์ อุทัยรัตน์ ครู 2 ปริญญาโท ไฟฟ้า 085154070
550 นายนัฐพล ลาโภ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat