ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
451 นายจเร ธรรมเนียม ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0841539679
452 นายฉลอง พุฒิชื่น นักการภารโรง ป.6 0896422807
453 นายฉลอง ภูลายยาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0872093887
454 นายฉลอง ลักษณะวิเชียร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร 0865905031
455 นายฉลาก จิตต์ใจฉ่ำ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เชื่อมประสาน
456 นายฉลาด อ่องรัก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหการเชื่อมประสาร 0814746801
457 นายฉัตรณรงค์ บุญสวน ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0882938459
458 นายชญานนท์ จับแสงจันทร์ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
459 นายชนะ แตงคง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล 0812831793
460 นายชนะจิต คำแผง ครู 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม 0623528954
461 นายชยพล บุตรทองดี ครู ปริญญาตรี เทคนิคยานยนต์ 0821711851
462 นายชยากร กิมประสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
463 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาตรี การผลิต 0832895879
464 นายชวรวย ภู่พุกก์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา
465 นายชวลิต ทองศรี ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
466 นายชวลิต วงศ์ทองเหลือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
467 นายชัชชัย สีหนู ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์
468 นายชัชชาย พาอ้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 0887602868
469 นายชัยชาญ คำโสม ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
470 นายชัยพิชิต ตาระพัน ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
471 นายชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
472 นายชัยวัฒน์ สุธีรไกรลาศ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0817071176
473 นายชัยสิทธิ์ ทองคำ ครู 1 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0834033999
474 นายชาญ ผลวงษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0873062110
475 นายชาญชัย วิเศษสุมน ครู 2 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม 0812834715
476 นายชาญวิน เหล็กกล้า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
477 นายชาตรี ปัญญาเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0815969447
478 นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0869395210
479 นายชาติชาย พึ่งเงิน พนักงานพิมพ์ ปวท.บัญชี ปวท.บัญชี 0841784946
480 นายชำระ นกแก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มีวิทยฐานะ ป.6 0613309548
481 นายชิตพงษ์ รัตนบรรเจิดกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0882729596
482 นายชินกฤต ประสารยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท เทคโนโลยอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0892658282
483 นายชินพงษ์ ผึ่งบรรหาร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง
484 นายชินเรศ มณีขัติย์ ครู ไม่มีวิทยะฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0841774934
485 นายชูชาติ ทิพย์ขำ ยาม ม.2 0806839799
486 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0867357895
487 นายชูชาติ อุททัง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0894389001
488 นายชูศักดิ์ ปานเขียว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0819626527
489 นายณรงค์ หมื่นเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล
490 นายณรงค์ ดีวัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0632265639
491 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเรือง ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
492 นายณรงค์ศักดิ์ มาดหมาย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0862402973
493 นายณัฐพงษ์ โยธา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
494 นายณัฐพล จงพ่วง ครู ปริญญาตรี - 0875229232
495 นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล ครู ปริญญาตรี บัญชี 0967840500
496 นายณัฐพลธ์ อุดมธนวงศ์ ครู 3 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา 0813791145
497 นายณัฐวุฒิ สอนไผ่ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0882884382
498 นายดนัย สุกกล่ำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
499 นายดำเนิน สอนสารี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
500 นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์ ครู ครูเชี่ยวชาญ ปริญญาเอก เทคโนโลยีการศึกษา 0894384554

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat