ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
2 Miss Brenda Limwas Pilay ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
3 Miss Liu Conging ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
4 Miss Robelyn Campos Tero ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
5 Mr. Anchunda Henry Yuh ครู ปริญญาตรี curriculum studies English 0954353719
6 Mr. Jerome R. Gabas ครู ปริญญาตรี Livelihood Education 0966637181
7 Mr.Leopoldo C. Matcho ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
8 Mr.Walter R. Lacdag ครูพิเศษสอน ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
9 Mrs. Goodwill Riggins ครู ปริญญาตรี General education 0619066759
10 Mrs.Cheryl Escalicas Abellera ครู ปริญญาตรี English 0944685782
11 จ.ส.ท.ประวิทย์ พรมสุวรรณ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0848217526
12 น.ส.ธัญลักษณ์ ประดิษฐ์ทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0968424226
13 น.ส.ละออ เศษกลาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0815339603
14 น.ส.สมศรี พรมมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0897053228
15 น.ส.เมชุดา พุ่มมาลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0867661366
16 นางกนกวรรณ หาญกำธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0897043682
17 นางกรรณิการ์ ใหม่ตาจักร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0982523223
18 นางกรวิภา ไชยประสิทธิ์ ครู 3 ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0627875965
19 นางกันหา จันทพิมพะ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 0812845402
20 นางกัลยา สุดแดน ครู 3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0882731223
21 นางกาญจนา มั่นดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0906937836
22 นางกาญจนา พรหมปั้น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัถกรรมทางการศึกษา 0615453696
23 นางกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 0831674092
24 นางขนิษฐา ยอดทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
25 นางจงรักษ์ เทียบรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
26 นางจรรจิรา พรมทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 0819729909
27 นางจันทรมาศ กล่ำเอม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 0895633067
28 นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา
29 นางจารุณี เล็กอุทัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารจัดการกีฬา 0896443681
30 นางจารุภา สุขไชยพร ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท สถิติประยุกต์ 0831619649
31 นางจารุวรรณ คงน้อย ข้าราชการพลเรือนสามัญ - ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ 0818884507
32 นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0816040471
33 นางจินดารัตน์ นนท์ธราธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ
34 นางจินตนา นามบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
35 นางจิราวรรณ ขันโท ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0852730348
36 นางจุฑามาศ แย้มจำรัส ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 097-9891797
37 นางจุฑามาศ ช้อนนาค ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ออกแบบศิลปะประยุกต์ 0866159296
38 นางจุฬาลักษณ์ ธาราวุฒิ ครู 2 ปริญญาโท พัฒนาสังคม 0931319165
39 นางฉลวย เพชรกล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4
40 นางชฎาพร นาคสุทธิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท สถิติประยุกต์ 0869265949
41 นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์(ศิลปประดิษฐ์) 0866459559
42 นางชัฌน์ฐรีย์ ฟาน เดน บรุค ครู 2 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 0956359249
43 นางชุตินันท์ เพียรทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0992718281
44 นางชูศิริ วันทนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
45 นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา 0858733730
46 นางชไมสรวง พงษ์พานิช ครู 3 ปริญญาตรี ภาษาไทย 0897030258
47 นางญาดาณี วงษ์พูล ลูกจ้างประจำ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด 0819737731
48 นางฐิติลักษณ์ พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท การจัดการทั่วไป 0847733341
49 นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรศึกษา 0897030834
50 นางณัฏฐนิช ชลานันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0845228668

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat