ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบบุคลากร เงินเดือน ได้รับจัดสรร 19,608,900.00
2 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าอุปกรณการเรียน เบิกจ่าย 563,254.00
รวมทั้งสิ้น

19,608,900.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat