ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ???????????????????????????ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบอุดหนุน ???????????????????? ได้รับจัดสรร 3,866,650.00
2 2561 งบอุดหนุน ??????????????????????? ได้รับจัดสรร 640,300.00
3 2561 งบอุดหนุน ?????????????????? ได้รับจัดสรร 310,040.00
4 2561 งบอุดหนุน ?????????? ได้รับจัดสรร 674,000.00
5 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 552,000.00
6 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 200,000.00
7 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,000,000.00
8 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ???????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 350,100.00
9 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 650,000.00
10 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 648,719.00
11 2561 งบบุคลากร ??????????????????? เบิกจ่าย 13,500.00
12 2561 งบบุคลากร ??????????????????? ได้รับจัดสรร 16,800.00
13 2561 ???????????????????? เบิกจ่าย 334,900.00
14 2561 งบบุคลากร ???????????????????? ได้รับจัดสรร 334,950.00
15 2561 งบบุคลากร ??????????? ได้รับจัดสรร 42,000.00
16 2561 งบบุคลากร ??????????? เบิกจ่าย 17,500.00
17 2561 งบอื่น ๆ ?????????????? ได้รับจัดสรร 350,000.00
18 2561 งบอื่น ๆ ?????????????? เบิกจ่าย 305,697.00
19 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????? ได้รับจัดสรร 15,000.00
20 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????? เบิกจ่าย 15,000.00
21 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 169,260.00
22 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 516,618.00
23 2560 งบบุคลากร ???????????????????????? ได้รับจัดสรร 772,920.00
24 2560 งบบุคลากร ???????????????????????? เบิกจ่าย 772,920.00
25 2560 งบบุคลากร ??????????????????? ได้รับจัดสรร 62,100.00
26 2560 งบบุคลากร ??????????????????? เบิกจ่าย 45,960.00
27 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 2,514,200.00
28 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 2,514,200.00
29 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ?????????????? ได้รับจัดสรร 1,144,900.00
30 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ?????????????? เบิกจ่าย 1,144,898.00
31 2560 งบอื่น ๆ ????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 189,600.00
32 2560 งบอื่น ๆ ????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 189,600.00
33 2560 งบอื่น ๆ ???????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 926,000.00
34 2560 งบอื่น ๆ ???????????????????????????????? เบิกจ่าย 926,000.00
35 2560 งบอุดหนุน ????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 10,000,000.00
36 2560 งบอุดหนุน ????????????????????????????? เบิกจ่าย 10,000,000.00
37 2560 งบอุดหนุน ???????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 15,000.00
38 2560 งบอุดหนุน ???????????????????????????????????? เบิกจ่าย 15,000.00
39 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????? ได้รับจัดสรร 460,100.00
40 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????? เบิกจ่าย 460,100.00
41 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 510,000.00
42 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 510,000.00
43 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 1,113,800.00
44 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 1,113,800.00
45 2560 งบอุดหนุน ???????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 15,000.00
46 2560 งบอุดหนุน ???????????????????????????????????? เบิกจ่าย 15,000.00
47 2560 งบอื่น ๆ ????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 117,600.00
48 2560 งบอื่น ๆ ????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 117,600.00
49 2560 งบอุดหนุน ?????????? ได้รับจัดสรร 2,827,000.00
50 2560 งบอุดหนุน ?????????? เบิกจ่าย 2,001,976.00
รวมทั้งสิ้น

137,096,347.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat