ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 3,866,650.00
2 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับจัดสรร 640,300.00
3 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 310,040.00
4 2561 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ ได้รับจัดสรร 674,000.00
5 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 552,000.00
6 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 200,000.00
7 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลองโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า ได้รับจัดสรร 1,000,000.00
8 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าปรับปรุงทาสีอาคารแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับจัดสรร 350,100.00
9 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 650,000.00
10 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 648,719.00
11 2561 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม เบิกจ่าย 13,500.00
12 2561 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม ได้รับจัดสรร 16,800.00
13 2561 ค่าจ้างพนักงานราชการ เบิกจ่าย 334,900.00
14 2561 งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 334,950.00
15 2561 งบบุคลากร ค่าเช่าบ้าน ได้รับจัดสรร 42,000.00
16 2561 งบบุคลากร ค่าเช่าบ้าน เบิกจ่าย 17,500.00
17 2561 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 350,000.00
18 2561 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 305,697.00
19 2561 งบอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
20 2561 งบอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
21 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 169,260.00
22 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 516,618.00
23 2560 งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ได้รับจัดสรร 772,920.00
24 2560 งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เบิกจ่าย 772,920.00
25 2560 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม ได้รับจัดสรร 62,100.00
26 2560 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม เบิกจ่าย 45,960.00
27 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 2,514,200.00
28 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 2,514,200.00
29 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 1,144,900.00
30 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 1,144,898.00
31 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
32 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 189,600.00
33 2560 งบอื่น ๆ โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ได้รับจัดสรร 926,000.00
34 2560 งบอื่น ๆ โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท เบิกจ่าย 926,000.00
35 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับจัดสรร 10,000,000.00
36 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทางไกลผ่านดาวเทียม เบิกจ่าย 10,000,000.00
37 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
38 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
39 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรร 460,100.00
40 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 460,100.00
41 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 510,000.00
42 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 510,000.00
43 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 1,113,800.00
44 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 1,113,800.00
45 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
46 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
47 2560 งบอื่น ๆ โครงการสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
48 2560 งบอื่น ๆ โครงการสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 117,600.00
49 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ ได้รับจัดสรร 2,827,000.00
50 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ เบิกจ่าย 2,001,976.00
รวมทั้งสิ้น

137,096,347.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat