ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ?????????????????????????????ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
101 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,394,000.00
102 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 1,393,910.00
103 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ได้รับจัดสรร 350,000.00
104 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? เบิกจ่าย 349,998.00
105 2560 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 158,000.00
106 2560 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 157,753.00
107 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 ?????????? ได้รับจัดสรร 435,000.00
108 2560 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 ?????????? เบิกจ่าย 434,951.00
รวมทั้งสิ้น

150,192,477.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat