ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
51 2561 งบอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ได้รับจัดสรร 148,540.00
52 2561 งบอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน เบิกจ่าย 32,210.00
53 2560 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวะพัฒนา ได้รับจัดสรร 65,000.00
54 2560 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ เบิกจ่าย 179,304.00
55 2560 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ได้รับจัดสรร 180,000.00
56 2560 งบอื่น ๆ - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เบิกจ่าย 34,860.00
57 2560 งบอื่น ๆ - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ได้รับจัดสรร 35,000.00
58 2560 งบอื่น ๆ - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 117,600.00
59 2560 งบอื่น ๆ - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
60 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ เบิกจ่าย 16,441,334.00
61 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ได้รับจัดสรร 16,740,440.00
62 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ เบิกจ่าย 129,000.00
63 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ได้รับจัดสรร 129,000.00
64 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 1,029,800.00
65 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 1,029,800.00
66 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวช.) เบิกจ่าย 15,000.00
67 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวช.) ได้รับจัดสรร 15,000.00
68 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง ได้รับจัดสรร 24,000.00
69 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง เบิกจ่าย 23,550.00
70 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เบิกจ่าย 10,000.00
71 2560 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ได้รับจัดสรร 10,000.00
72 2560 งบอุดหนุน -เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวส.) เบิกจ่าย 42,500.00
73 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวส.) ได้รับจัดสรร 42,500.00
74 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมทิก เชื่อมมิกและเครื่องตัดพลาสม่า เบิกจ่าย 1,975,000.00
75 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมทิก เชื่อมมิกและเครื่องตัดพลาสม่า ได้รับจัดสรร 2,000,000.00
76 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น) เบิกจ่าย 669,968.00
77 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น) ได้รับจัดสรร 670,300.00
78 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวส.) เบิกจ่าย 4,255,535.00
79 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวส.) ได้รับจัดสรร 4,255,900.00
80 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวช.) เบิกจ่าย 2,928,578.00
81 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวช.) ได้รับจัดสรร 2,928,900.00
82 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) ได้รับจัดสรร 31,800.00
83 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่าย 31,800.00
84 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 944,400.00
85 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 944,400.00
86 2560 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวะพัฒนา เบิกจ่าย 64,860.00
87 2560 งบอื่น ๆ - โครงการปลูจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ได้รับจัดสรร 90,000.00
88 2560 งบอื่น ๆ - โครงการปลูจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ เบิกจ่าย 89,281.00
89 2560 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับจัดสรร 64,000.00
90 2560 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เบิกจ่าย 63,890.00
91 2560 งบอื่น ๆ - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับจัดสรร 143,000.00
92 2560 งบอื่น ๆ - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เบิกจ่าย 142,965.00
93 2560 งบอื่น ๆ - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ ได้รับจัดสรร 100,000.00
94 2560 งบอื่น ๆ - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ เบิกจ่าย 99,800.00
95 2560 งบอื่น ๆ - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้รับจัดสรร 109,900.00
96 2560 งบอื่น ๆ - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 109,858.00
97 2560 งบอื่น ๆ - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
98 2560 งบอื่น ๆ - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 189,600.00
99 2560 งบอื่น ๆ - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) ได้รับจัดสรร 1,060,000.00
100 2560 งบอื่น ๆ - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) เบิกจ่าย 1,059,968.00
รวมทั้งสิ้น

150,192,477.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat