ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ?????????????????????????????ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบบุคลากร ??????????????????????? (????????????????????????,???????????) เบิกจ่าย 66,114.00
2 2561 งบบุคลากร ??????????????????????? (????????????????????????,???????????) ได้รับจัดสรร 83,700.00
3 2561 งบบุคลากร ?????????????????????? ได้รับจัดสรร 900,350.00
4 2561 งบบุคลากร ?????????????????????? เบิกจ่าย 682,080.00
5 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ??????????????????????? (??????????? ???.) ได้รับจัดสรร 683,200.00
6 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ??????????????????????? (??????????? ???.) เบิกจ่าย 492,710.00
7 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ??????????????????????? (??????????? ???.) ได้รับจัดสรร 3,439,000.00
8 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ??????????????????????? (??????????? ???.) เบิกจ่าย 2,278,614.00
9 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ??????????????????????? (????????) ได้รับจัดสรร 210,000.00
10 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ??????????????????????? (????????) เบิกจ่าย 186,083.00
11 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????????????????????????????????????????????? wifi ?????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,500,000.00
12 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????????????????????????????????????????????? wifi ?????????????????????? เบิกจ่าย 1,485,000.00
13 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 24,000.00
14 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 17,470.00
15 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 84,000.00
16 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 8,200.00
17 2561 งบอุดหนุน - ???????????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 122,000.00
18 2561 งบอุดหนุน - ???????????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 0.00
19 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 42,500.00
20 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????????????????? เบิกจ่าย 42,500.00
21 2561 งบอุดหนุน - ??????????????? ได้รับจัดสรร 1,509,500.00
22 2561 งบอุดหนุน - ??????????????? เบิกจ่าย 1,283,233.00
23 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????? ได้รับจัดสรร 694,370.00
24 2561 งบอุดหนุน - ?????????????????? เบิกจ่าย 327,520.00
25 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,434,025.00
26 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????????????? เบิกจ่าย 932,628.00
27 2561 งบอุดหนุน - ???????????????????? ได้รับจัดสรร 8,827,450.00
28 2561 งบอุดหนุน - ???????????????????? เบิกจ่าย 6,942,194.00
29 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,318,500.00
30 2561 งบอุดหนุน - ????????????????????? เบิกจ่าย 0.00
31 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 117,600.00
32 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 49,000.00
33 2561 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????? ได้รับจัดสรร 35,000.00
34 2561 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????? เบิกจ่าย 0.00
35 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 150,000.00
36 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????? เบิกจ่าย 96,774.00
37 2561 งบอื่น ๆ - ?????????????????? ได้รับจัดสรร 350,000.00
38 2561 งบอื่น ๆ - ?????????????????? เบิกจ่าย 0.00
39 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 288,000.00
40 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 226,130.00
41 2561 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????? Fix it Center ได้รับจัดสรร 990,000.00
42 2561 งบอื่น ๆ - ???????????????????????????????????????????????? Fix it Center เบิกจ่าย 748,414.00
43 2561 งบอื่น ๆ - ?????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 24,800.00
44 2561 งบอื่น ๆ - ?????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 16,882.00
45 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 437,200.00
46 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 346,095.00
47 2561 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 150,000.00
48 2561 งบอื่น ๆ - ??????????????????????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 8,881.00
49 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 189,600.00
50 2561 งบอื่น ๆ - ????????????????????????????????????????? เบิกจ่าย 79,000.00
รวมทั้งสิ้น

150,192,477.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat