ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่าย 66,114.00
2 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) ได้รับจัดสรร 83,700.00
3 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 900,350.00
4 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 682,080.00
5 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวช.) ได้รับจัดสรร 683,200.00
6 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวช.) เบิกจ่าย 492,710.00
7 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวส.) ได้รับจัดสรร 3,439,000.00
8 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผลผลิตระดับ ปวส.) เบิกจ่าย 2,278,614.00
9 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น) ได้รับจัดสรร 210,000.00
10 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น) เบิกจ่าย 186,083.00
11 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็บเล็ทและคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรร 1,500,000.00
12 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็บเล็ทและคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 1,485,000.00
13 2561 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ ได้รับจัดสรร 24,000.00
14 2561 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ เบิกจ่าย 17,470.00
15 2561 งบอุดหนุน - โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้รับจัดสรร 84,000.00
16 2561 งบอุดหนุน - โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เบิกจ่าย 8,200.00
17 2561 งบอุดหนุน - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับจัดสรร 122,000.00
18 2561 งบอุดหนุน - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เบิกจ่าย 0.00
19 2561 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 42,500.00
20 2561 งบอุดหนุน - เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 42,500.00
21 2561 งบอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 1,509,500.00
22 2561 งบอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน เบิกจ่าย 1,283,233.00
23 2561 งบอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 694,370.00
24 2561 งบอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 327,520.00
25 2561 งบอุดหนุน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 1,434,025.00
26 2561 งบอุดหนุน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกจ่าย 932,628.00
27 2561 งบอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 8,827,450.00
28 2561 งบอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่าย 6,942,194.00
29 2561 งบอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,318,500.00
30 2561 งบอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 0.00
31 2561 งบอื่น ๆ - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
32 2561 งบอื่น ๆ - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 49,000.00
33 2561 งบอื่น ๆ - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ได้รับจัดสรร 35,000.00
34 2561 งบอื่น ๆ - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เบิกจ่าย 0.00
35 2561 งบอื่น ๆ - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ได้รับจัดสรร 150,000.00
36 2561 งบอื่น ๆ - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า เบิกจ่าย 96,774.00
37 2561 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวะพัฒนา ได้รับจัดสรร 350,000.00
38 2561 งบอื่น ๆ - โครงการอาชีวะพัฒนา เบิกจ่าย 0.00
39 2561 งบอื่น ๆ - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 288,000.00
40 2561 งบอื่น ๆ - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 226,130.00
41 2561 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ได้รับจัดสรร 990,000.00
42 2561 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center เบิกจ่าย 748,414.00
43 2561 งบอื่น ๆ - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ได้รับจัดสรร 24,800.00
44 2561 งบอื่น ๆ - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เบิกจ่าย 16,882.00
45 2561 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ ได้รับจัดสรร 437,200.00
46 2561 งบอื่น ๆ - โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ เบิกจ่าย 346,095.00
47 2561 งบอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 150,000.00
48 2561 งบอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 8,881.00
49 2561 งบอื่น ๆ - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
50 2561 งบอื่น ๆ - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 79,000.00
รวมทั้งสิ้น

150,192,477.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat