ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. ได้รับจัดสรร 12,715,600.00
2 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. ได้รับจัดสรร 19,926,000.00
3 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ได้รับจัดสรร 1,200,000.00
4 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ได้รับจัดสรร 400,000.00
5 2560 งบบุคลากร ประกันสังคม เบิกจ่าย 47,200.00
6 2560 งบบุคลากร พนักงานราชการ เบิกจ่าย 1,349,880.00
7 2560 งบดำเนินงาน ปวส. สาธารณูปโภค เบิกจ่าย 1,259,500.00
8 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 3,903,700.00
9 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 437,000.00
10 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 2,064,900.00
11 2560 งบบุคลากร ประกันสังคม ได้รับจัดสรร 47,200.00
12 2560 งบบุคลากร พนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 1,374,180.00
13 2560 งบดำเนินงาน ปวส. สาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 1,259,500.00
14 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 3,903,700.00
15 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 437,000.00
16 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 2,064,900.00
รวมทั้งสิ้น

136,454,082.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat